Información

Historia Uczelni

01.04.2004      Zarząd Legnickiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego podjął uchwałę o utworzeniu Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy
22.05.2004     Legnicki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Legnicy złożył w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na utworzenie niepaństwowej uczelni zawodowej pod nazwą Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy, kształcącej na kierunku „pielęgniarstwo”
14.11.2003     Państwowa Komisja Akredytacyjna uchwałą nr 689/2003 pozytywnie zaopiniowała wniosek Legnickiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego o utworzenie studiów zawodowych na kierunku „pielęgniarstwo” w specjalności „pielęgniarstwo ogólne"
09.01.2004     Minister Edukacji Narodowej i Sportu decyzją nr DSW-3-4401-21/WB/04 udzielił Legnickiemu Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Legnicy pozwolenia na utworzenie Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy i na kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych na kierunku „pielęgniarstwo” w specjalności „pielęgniarstwo ogólne”.
12.07.2004     Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-4011-197/TT/04 Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod nr 154.
01.09.2004     prof. dr n. med. Jacek Szepietowski został powołany na Rektora Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy.
01.09.2004     dr hab. n. med. Marek Bolanowski został powołany na Dziekana Wydziału Pielęgniarstwa.
18.09.2004     Odbyło się pierwsze posiedzenie Senatu.
24.10.2004     Odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. Podczas immatrykulacji indeksy wręczono 120 studentom. Wykład inauguracyjny na temat „Leonardo da Vinci jako antom” wygłosił prof. Dr n. med. Zbigniew Rajchel
09.11.2004     Minister Zdrowia decyzją nr 19/2004 udzielił Uczelni akredytacji dla kierunku kształcenia „pielęgniarstwo”.
01.12.2004     Dr Ryszard Pękała został powołany na Kanclerza Uczelni.
15.12.2004     Ukonstytuował się samorząd studencki. Przewodniczącą samorządu została wybrana Brygida Jedlińska.
28.02.2005     Uczelnia otrzymała dotację na dofinansowanie kształcenia 120 pielęgniarek w ramach programu studiów pomostowych dla absolwentów 2,5 letnich medycznych szkół zawodowych. Koszt studiów w 90% pokrywał Fundusz PHARE 2002.
01.03.2005     W siedzibie LZDZ odbyła się inauguracja roku akademickiego dla 131 studentów, w tym 72 osób na studiach dofinansowanych z Funduszu PHARE 2002 i 59 w trybie studiów odpłatnych.
01.04.2005     Uczelnia brała udział w VII Targach Edukacyjnych w Legnicy i została wyróżniona dyplomem w konkursie na najlepszą aranżację stoiska w kategorii szkół wyższych.
07.04.2005     Wojewoda Dolnośląski wyraził zgodę na przekazanie Wyższej Szkole Medycznej LZDZ w wieloletnią dzierżawę budynków przy ul. Mickiewicza 36 użytkowanych wcześniej przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
30.08.2005     Dr hab. Zbigniew Rykowski powołany na funkcję Rektora Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ.
14.10.2005     W siedzibie LZDZ odbyła się uroczystość inauguracji roku akademickiego 2005/2006. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Janusz Bielawski na temat: „Współczesne problemy w stosowaniu antybiotyków”
12.2005     Ukazały się dwie publikacje (skrypty) Wyszek Szkoły Medycznej LZDZ opracowane przez nauczycieli akademickich Uczelni: dr Halina Wojnowska - Dawiskiba pt.: „Wprowadzenie do teorii i Praktyki pielęgniarstwa psychiatrycznego” oraz dr Wiktor Dżygóra pt: „Wybrane procedury w zakładach opieki zdrowotnej i wybrane problemy ekologiczno-zdrowotne".
01.01.2006     Dr Franciszek Hawrysz został powołany na stanowisko Dziekana Wydziału Pielęgniarstwa.
18.02.2006     Odbyła się uroczystość wręczenia pierwszych dyplomów licencjata pielęgniarstwa 68 absolwentom.
03.03.2006     Studia podyplomowe w zakresie „Nauczanie przyrody z uwzględnieniem ścieżek edukacyjnych w klasach IV-VI szkoły podstawowej” ukończyło 12 absolwentów.
09.03.2006     Senat podjął uchwałę o utworzeniu Wydziału Zdrowia Publicznego i Zarządzania.
16.03.2006     Zespół wizytujący Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego dokonał oceny kierunku „pielęgniarstwo”. W wyniku przeprowadzonego monitoringu szkoła uzyskała 28 punktów na 50 możliwych.
05.05.2006     Uczelnia zawarła porozumienie o współpracy z Vyssi Odborna Skola Zdravotnicka a Stredni Zdravotnicka Skola w Hradcu Kralove w Czechach.
01.06.2006     Dr n. med. Tomasz Dawiskiba został powołany na stanowisko Dziekana Wydziału Pielęgniarstwa.
27.07.2006     W Akademii Rycerskiej odbyła się inauguracja roku akademickiego dla studentów z grupy, której studia finansowane są w ramach programu Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas uroczystości dyplomy ukończenia studiów otrzymało 108 absolwentów.
22-23.09.2006     Uczelnia udzieliła pomocy materialnej w organizacji IV Legnickiej Paraolimpiady dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
07.10.2006     Społeczność akademicka Uczelni Uczestniczyła w „ Marszu ku zdrowiu” zorganizowanym, w Legnicy przez Ogólnopolski Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi „Europa Donna”.
16.11.2006     Uczelnia podpisała porozumienie o współpracy Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Legnicy.
24.11.2006     Wręczono świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zakresie „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (trzy semestralnych) 18 absolwentów oraz 9 absolwentów tych samych studiów realizowanych w ciągu dwóch semestrów.
06.12.2006     Uczelnia wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Legnicy zorganizowała konferencję naukową na temat: „Rozwój daje radość formy i metody pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną”.
06.12.2006     Uczelnia wsparła finansowo akcję charytatywną „Uśmiech pod choinkę” organizowaną przez Zarząd Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy.
14.12.2006     W budynku Uczelni przy ul. Mickiewicza 36 odbyło się otwarcie stałej galerii obrazów pod nazwą: „Salon polski” z kolekcji dr Tadeusza Samborskiego.
14.12.2006     W siedzibie Uczelni odbyła się konferencja na temat: „Ziemia Legnicka wczoraj i dziś – ochrona zdrowia” zorganizowana wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Legnicy i Urzędem Statystycznym we Wrocławiu.
19.01.2007     Powstało Akademickie Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.27.01.2007 – Wizytę w Uczelni złożył Jarosław Kalinowski , Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
08.02.2007     Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uczelnia uzyskała zgodę na prowadzenie studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”.
28.02.2007     Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją Nr DSS-ML-4020-78/07 wyraził zgodę na prowadzenie w Uczelni studiów podyplomowych „Zarządzanie i administrowanie funduszami unijnymi”.
22.03.2007     Wydział Zdrowia Publicznego i Zarządzania WSM uchwałą Nr 197/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej otrzymał uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku „Ratownictwo medyczne” na poziomie studiów I stopnia.
22.03.2007     Uchwałą Nr 165/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej nadało Wydziałowi Zdrowia Publicznego i Zarządzania WSM uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku „Zarządzanie” na poziomie studiów pierwszego stopnia.
24.04.2007     Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją Nr DSW-2-07-4003-67-07 nadał Wydziałowi Zdrowia Publicznego i Zarządzania uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „Ratownictwo medyczne”.
11-12.05.2007     Państwowa Komisja Akredytacyjna przeprowadziła kontrolę jakości kształcenia na kierunku „Pielęgniarstwo”. Skład osobowy: Prof. Wiesław Prusek, Prof. Maciej Karolczak, dr Abramczyk, mgr Joanna Pytlarczyk.
14.05.2007     Zespół Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego w składzie: Pani prof. dr hab. Elżbieta Krajewska – Kułak i Pani dr Barbara Prażmowska, przeprowadził akredytację na kierunku „pielęgniarstwo”.
21.06.2007     Uczelnia podpisała porozumienie ze Szkołą Medyczną „Medyk” we Lwowie w sprawie współpracy i wymiany akademickiej.
21.06.2007     Uczelnia podpisała porozumienie z Instytutem Medycznym we Lwowie w sprawie współpracy.
21.06.2007     Uczelnia podpisała porozumienie z Medycznym Kolegium „Monada” we Lwowie w sprawie współpracy i wymiany akademickiej.
30.08.2007     Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją Nr-DSW-2-06-4003-366/07 nadał Wydziałowi Zdrowia Publicznego i Zarządzania uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „zarządzanie”.
30.08.2007     Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medyczna podjęła kształcenia i uchwałę Nr 19/II/2007 w sprawie udzielania akredytacji dla kierunku pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Medycznej LZDZ w Legnicy.
15.09.2007     Z inicjatywy Akademickiego Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Uczelnia udzieliła pomocy materialnej w organizacji V Legnickiej Para olimpiady w Zespole Szkół Integracyjnych w Legnicy.
20.09.2007     Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 730/2007 pozytywnie oceniło jakość kształcenia na kierunku „pielęgniarstwo” na wydziale pielęgniarstwa na powstanie studiów pierwszego stopnia.
4 i 5.10.2007     Nauczyciele akademiccy Uczelni wygłosili cztery wykłady w Legnicy i Lubinie w ramach X Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (sesja wyjazdowa).
12.10.2007     Odbyła się inauguracja roku akademickiego 2007/2008 w Akademii Rycerskiej. Wykład inauguracyjny pt: „Poszukiwanie przyczyn bólów głowy u dzieci i dorosłych” wygłosił prof. dr hab. n. med Józef Prandota. Podczas uroczystości zainaugurował swoją działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Medycznej LZDZ Universitas Tertii Aetatis.
13.10.2007     Społeczność akademicka Uczelni uczestniczyła w „Marszu ku zdrowiu”, organizowanym przez ruch do walki z rakiem piersi „Europa Donna”.
17-18.10.2007     Uczelnia wspólnie z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, Pogotowiem Ratunkowym w Legnicy i Centrum Naukowo - Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie była organizatorem międzynarodowej konferencji naukowej w Legnicy nt. „Ratownictwo Medyczne i Zarządzanie kryzysowe”.
4-7.11.2007     Delegacja Uczelni w składzie: dr Ryszard Pękała – Kanclerz i dr Adam Klar – Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego i Zarządzania, złożyli wizytę władzom Instytutu Medycznego we Lwowie.
9.11.2007     Ukazał się skrypt nr 2 Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy dr Wiktora Dżygóry pt: „Wybrane procedury w zakładach opieki zdrowotnej i wybrane problemy ekologiczno – zdrowotne”.
13.11.2007     Uczelnia wspólnie z Krajowym Komitetem Wychowania Resocjalizacyjnego w Warszawie i Zarządem Oddziału Okręgowego i Miejskiego w Legnicy była organizatorem konferencji nt „Kontakty bez przemocy, komunikacja bez agresji”. W obradach uczestniczył Prezes Zarządu Głównego TPD – pan Kołak, który wręczył dr Ryszardowi Pękale odznakę „Przyjaciel Dziecka”.

Oferta szkoleniowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |