Studia Podyplomowe - Zarządzanie Nieruchomościami - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zarządzanie Nieruchomościami - Zaoczne - Legnica - Dolnośląskie

 • Cele
  Studia dwusemestralne.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Wymagane dokumenty: - dyplom ukończenia studiów - 2 zdjęcia - Formularz zgłoszeniowy
 • Szczegółowe informacje
  Zarządzanie Nieruchomościami

  Program studiów :
           1. Zarządzanie nieruchomości - wprowadzenie (6 godzin)
                 1. Istota i cele (4 godziny)
                       1. Zarządzanie nieruchomościami w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym, procesowym,
                       2. Ujęcie biznesowe zarządzania nieruchomościami,
                       3. Pozycja właściciela nieruchomości w zarządzaniu nieruchomością,
                       4. Uczestnicy procesu zarządzania nieruchomościami.
                 2. Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości - w Polsce i Unii Europejskiej. Uznawanie kwalifikacji zawodowych (2 godziny)
           2. Sylwetka zarządcy nieruchomości (5 godzin)
                 1. Pożądanie cechy charakteru, wymagane umiejętności interpersonalne zarządcy nieruchomości (2 godziny)
                       1. Sylwetka i praca menedżera - zarządcy nieruchomości,
                       2. Pożądanie umiejętności i cechy charakteru zarządcy nieruchomości,
                       3. Zarządzanie czasem,
                       4. Budowanie pozytywnego wizerunku firmy.
                 2. Etyka zawodowa i standardy zawodowe (3 godziny)
                       1. Etyka jako miara sukcesu zawodowego zarządcy nieruchomości,
                       2. Standardy zawodowe zarządców nieruchomości,
                       3. Korporacja zawodowe zarządców nieruchomości,
                       4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
           3. Otoczenie prawne zarządzania nieruchomościami (42 godziny)
                 1. Podstawy prawa cywilnego (7 godzin)
                       1. Przepisy prawne i ich klasyfikacja,
                       2. Osoby fizyczne, osoby prawne,
                       3. Czynności prawne,
                       4. Przedstawicielstwo,
                       5. Prawo rzeczowe, pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości,
                       6. Przedmiot praw rzeczowych,
                       7. Wybrane elementy prawa zobowiązaniowego,
                       8. Prawo spadkowe i rodzinne.
                 2. Wybrane elementy prawa administracyjnego (8 godzin)
                       1. Znaczenie zasad ogólnych,
                       2. Zasada praworządności,
                       3. Zakres stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego,
                       4. Zasada uwzględniania z urzędu interesu państwowego i społecznego oraz słusznego interesu obywateli,
                       5. Zasada trwałości decyzji ostatecznych.
                 3. Wybrane elementy prawa finansowego (7 godzin)
                       1. Pojęcia finansów publicznych,
                       2. Gospodarka finansowa sektora publicznego,
                       3. Formy funkcjonowania jednostek sektora publicznego,
                       4. Rodzaje podatków - ogólna charakterystyka i zasady stosowania,
                       5. Zobowiązania podatkowe.
                 4. Gospodarowanie nieruchomościami (8 godzin)
                       1. Kompetencje organów administracji publicznej w zakresie gospodarowania nieruchomościami,
                       2. Zasoby nieruchomości,
                       3.
                       4. Wywłaszczanie nieruchomości,
                       5. Obrót nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
                       6. Prawo pierwokupu i prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości,
                       7. Zasady zbywania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
                       8. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców,
                       9. Uwłaszczanie osób prawnych.
                 5. Źródła informacji o nieruchomościach (6 godzin)
                       1. Źródła prawa miejscowego,
                       2. Sądy wieczystoksięgowe, księgi wieczyste,
                       3. Kataster nieruchomości,
                       4. Ewidencja sieci uzbrojenia terenu,
                       5. Rejestry: gruntów, budynków, lokali,
                 6. Podstawowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych (2 godziny)
                       1. Podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych,
                       2. Organ ochrony danych osobowych,
                              * Tryb powoływania Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
                              * Zadania GIODO.
                       3. Zasady przetwarzania danych osobowych
                              * Przypadki, w których przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne,
                              * Obowiązki administratora danych osobowych
                       4. Prawa osoby, której dane dotyczą,
                       5. Rejestracja zbiorów danych osobowych
                 7. Zamówienia publiczne (4 godziny)
                       1. Zakres podmiotowy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych,
                       2. Zasady udzielania zamówień,
                       3. Tryby udzielania zamówień,
                       4. Wybór najkorzystniejszej oferty.
           4. Ekonomiczne aspekty zarządzania nieruchomościami (44 godziny)
                 1. Ekonomiczne podstawy zarządzania nieruchomościami (4 godziny)
                       1. Nieruchomości jako przedmiot inwestowania,
                       2. Inwestycje w zarządzaniu nieruchomościami,
                       3. Pojęcie inwestycji i projektu inwestycyjnego,
                       4. Rodzaje inwestorów i projektów inwestycyjnych,
                       5. Techniki oceny opłacalności projektów inwestycyjnych
                 2. Wybrane elementy finansów i bankowości (4 godziny)
                 3. Zarządzanie nieruchomością poprzez wartość (4 godziny)
                       1. Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości,
                       2. Rodzaje wartości nieruchomości - pojęcia i klasyfikacja,
                       3. Czynniki wpływające na wartość,
                       4. Wartość indywidualna a zarządzanie nieruchomością.
                 4. Podstawy analizy finansowo-ekonomicznej
                       1. Elementy matematyki finansowej,
                       2. Metody analizy finansowo-ekonomicznej,
                       3. Analiza rentowności zarządzania nieruchomościami,
                       4. Bilans, rachunek wyników i przepływy finansowe - zasady sporządzania i analizy danych,
                       5. Płynność finansowa w zarządzaniu nieruchomościami.
                 5. Podstawy planowania i kalkulacji kosztów (4 godziny)
                       1. Planowanie strategiczne w zarządzaniu nieruchomościami,
                       2. Planowanie operacyjne w zarządzaniu nieruchomościami,
                       3. Budżetowanie,
                       4. Sprawozdawczość i kontrola,
                       5. Zarządzanie kosztami/
                 6. Plan zarządzanie nieruchomością (20 godzin)
                       1. Cel i funkcje planu zarządzania nieruchomością,
                       2. Metoda sporządzania planów zarządzania,
                       3. Przykłady praktyczne wykorzystania planów zarządzania
           5. Techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami (26 godzin)
                 1. Przegląd technologii w budownictwie (3 godzin)
                       1. Rodzaje konstrukcji ze względu na zastosowany materiał, konstrukcje tradycje, konstrukcje prefabrykowane,
                       2. Instalacje wewnętrzne w budynkach, przegląd technologii,
                       3. Technologie wykończenia budynków,
                       4. Materiały i wyroby budowlane dopuszczone do użyt
                 2. Słabe miejsca w budynkach, bezpieczeństwo użytkowe konstrukcji (3 godziny)
                       1. Przyczyny powstawania szkód budowlanych w budynkach,
                       2. Miejsca w budynkach narażone na powstawanie szkód budowlanych,
                       3. Zapobieganie szkodom w budownictwie,
                       4. Ocena stopnia zabezpieczenia konstrukcji przed szkodami w długim okresie eksploatacji
                 3. Przegląd podstawowych regulacji prawnych, obowiązki zarządcy nieruchomości (4 godziny)
                       1. Zakres regulacji ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych,
                              * Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
                              * Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych
                       2. Obowiązki zarządcy nieruchomości wynikające z przepisów prawa i norm zawodowych
                              * Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości,
                              * Zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego,
                              * Utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem
                       3. Stosowanie norm polskich,
                       4. Książka obiektu budowlanego''
                       5. Odpowiedzialność karna zarządcy nieruchomości
                 4. Proces inwestycyjno-remontowy (4 godziny)
                       1. Decyzje administracyjne w procesie inwestycyjno-remontowym,
                       2. Obowiązki związane z prowadzeniem pracy budowlanych,
                       3. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
                       4. Sposoby określania potrzeb remontowych
                 5. Przeglądy techniczne budynków i urządzeń (6 godzin)
                       1. Okresowe przeglądy techniczne budynków,
                       2. Okresowe przeglądy urządzeń,
                       3. Określanie stopnia zużycia obiektu budowlanego,
                       4. Uprawnienia w zakresie przeprowadzanych
                       5. Forma i zakres protokołów kontroli
                 6. Bezpieczeństwo nieruchomości (6 godzin)
           6. Procedury w zarządzaniu nieruchomościami (8 godzin)
                 1. Przejmowanie nieruchomości do zarządzania (2 godziny)
                       1. Zakres przejęcia nieruchomości,
                       2. Zakres i forma protokołu przejęcia nieruchomości,
                       3. Cele właściciela wobec nieruchomości jako wytyczne działań zarządcy nieruchomości
                 2. Procedury zarządzania operacyjnego (2 godziny)
                       1. Zawierania umów najmu i dzierżawy,
                       2. Zawierania umów mediów,
                       3. Zawierani umów na świadczenie usług przez podmioty zewnętrzne,
                       4. Obsługa rachunkowo-księgowa,
                       5. Czynności administrowania nieruchomością,
                       6. Regulaminy rozliczeń mediów, funkcjonowania nieruchomości, porządku domowego
                       7. Sporządzanie raportów
                 3. Umowa o zarządzanie nieruchomością (4 godziny)
                       1. Obowiązkowe elementy umowy wymagane przez Kodeks cywilny i ustawę o gospodarce nieruchomościami,
                       2. Formułowanie zakresu obowiązków zarządcy nieruchomościami,
                       3. Wynagrodzenie zarządcy nieruchomości,
                       4. Odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości
           7. Zarządzanie nieruchomościami (68 godzin)
                 1. Zarządzanie nieruchomościami o funkcjach mieszkaniowych (28 godzin)
                       1. Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
                       2. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi spółdzielni mieszkaniowych i TBS,
                       3. Specyfikacja zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi stanowiących własność i współwłasność osób fizycznych i prawnych,
                       4. Specyfikacja zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi z wyodrębnionymi nieruchomościami lokalowymi stanowiących własność i współwłasność osób fizycznych i prawnych.
                 2. Zarządzanie nieruchomościami inwestycyjnymi (24 godziny)
                       1. Rola zarządcy nieruchomości,
                       2. Instytucja najmu na obszarze nieruchomości komercyjnych,
                       3. Nieruchomości usługowe,
                       4. Nieruchomości handlowe,
                       5. Nieruchomości magazynowe,
                       6. Nieruchomości mieszkalne,
                       7. zarządzanie aktywami
                 3. Zarządzanie nieruchomościami instytucjonalnymi (6 godzin)
                 4. Zarządzanie zasobami nieruchomościowymi (10 godzin)
           8. Zagadnienia uzupełniające (13 godzinach)
                 1. Funkcjonowanie rynków nieruchomości w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej (3 godziny)
                       1. Uwarunkowania rozwoju rynków nieruchomości,
                       2. Przeglad rynków nieruchomości
                 2. Doradztwo na rynku nieruchomości (6 godzin)
                       1. Obszar i zakres działalności pośrednika w obrocie nieruchomościami jako doradcy na rynku nieruchomości,
                       2. Metody i narzędzia pracy pośrednika jako doradcy,
                       3. Rynek nieruchomości jaki przedmiot doradztwa,
                       4. Przykłady ekspertyz i doradztwa
                 3. Badanie i analizy rynku nieruchomościami dla potrzeb zarządzania (4 godziny)
           9. Umiejętności interdyscyplinarne (16 godzin)
                 1. Wycena nieruchomości - wybrane zagadnienia (6 godzin)
                       1. Rodzaje wartości nieruchomości,
                       2. Wartość a cena nieruchomości,
                       3. Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości,
                       4. Operat szacunkowy, wyciąg z operatu szacunkowego,
                       5. Czynniki decydujące o wartości nieruchomości
                 2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - wybrane zagadnienia (6 godzin)
                       1. Istota zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami,
                       2. Prawa i obowiązki pośrednika w obrocie nieruchomościami,
                       3. Organizacje zawodowe pośredników i zarządców
                 3. Sztuka argumentacji (4 godziny)
                       1. Skuteczne porozumiewanie się
                              * Aspekt werbalny i niewerbalny,
                              * Umiejętność słuchania i mówienia
                       2. Zachowania asertywne,
                       3. Umiejętność przekonywania
          10. Seminaria dyplomowe i egzamin (25 godzin)
   

Inne informacje związane z zarządzanie nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |