Información

Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego kontynuuje działalność utworzonej w Radomiu w 1950 roku Szkoły Inżynierskiej NOT i Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej.
W 1965 roku została powołana na jej bazie Kielecko-Radomska Wieczorowa Szkoła Inżynierska, przekształcona w 1967 r. w Kielecko-Radomską Wyższą Szkołę Inżynierską a następnie w Politechnikę Świętokrzyską. Niezależną działalność rozpoczęła w 1978 roku jako Wyższa Szkoła Inżynierska przyjmując imię Kazimierza Pułaskiego. Ustawą sejmową z dnia 4 lipca 1996 r. zmieniono nazwę Uczelni na "Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego".

Od 1 września 1996 roku Uczelnia rozpoczęła działalność jako Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Jako państwowa wyższa uczelnia w regionie radomskim kształci specjalistów w różnych dziedzinach naukowych: technicznej, ekonomicznej, pedagogicznej i artystycznej. Jest ściśle powiązana z potrzebami regionu i ukierunkowana na szkolenie kadr dla lokalnej gospodarki, rozwija także szeroką współpracę naukowo-badawczą w zakresie rozwoju lokalnego przemysłu.
Na 6-ciu wydziałach: 3 technicznych (Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa, Wydziale Mechanicznym i Wydziale Transportu i Elektrotechniki) i 3 nietechnicznych (Wydziale Ekonomicznym, Wydziale Nauczycielskim i Wydziale Sztuki), 2 instytutach pozawydziałowych na prawach wydziału (Instytucie Filologiczno-Pedagogicznym i Instytucie Zdrowia) oraz 4-ch zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych (w Białej Podlaskiej, Nisku i Tomaszowie Mazowieckim, gdzie kształcenie prowadzi Wydział Transportu i Elektrotechniki oraz w Grójcu, gdzie kształcenie prowadzi Wydział Mechaniczny. Uczelnia kształci około 9.000 studentów. Zatrudnia 978 pracowników, w tym 526 nauczycieli akademickich i 452 pozostałych pracowników.
Do chwili obecnej Uczelnię jako samodzielną Wyższą Szkołę Inżynierską i Politechnikę Radomską ukończyło ponad 30 tys. studentów.

Cztery wydziały Uczelni posiadają uprawnienia do nadawania stopni doktorskich: Ekonomiczny (doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomii), Mechaniczny (doktor nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn i w zakresie mechanika), Sztuki (doktor sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych) oraz Transportu i Elektrotechniki (doktor nauk technicznych w zakresie transportu i w zakresie elektrotechniki). Ponadto w 2009 roku Wydziałowi Mechanicznemu przyznano uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. Dzięki uzyskaniu w 2008 r. czwartego prawa doktoryzowania przez Wydział Sztuki, Uczelnia uzyskała autonomiczność akademicką. Podniosło to jej rangę na akademickiej mapie kraju.

W ramach Wydziałów działa 8 instytutów, 22 katedry, 2 zakłady pozainstytutowe, 2 jednostki międzywydziałowe, 2 jednostki ogólnouczelniane, 1 jednostka pozawydziałowa, 46 zakładów, 24 pracownie i 79 laboratoriów.

W ramach instytutów pozawydziałowych na prawach wydziału działa 6 zakładów.

W Uczelni działają także w ramach Wydziałów lub przy Wydziałach jednostki dydaktyczno-usługowe:
 • Studium Przedsiębiorczości i Zarządzania przy Wydziale Ekonomicznym,
 • Studium Dokształcania i Doskonalenia w Wydziale Nauczycielskim,
 • Studium Organizacji i Technologii Produkcji Obuwia w Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa,
 • Studium Materiałoznawstwa Płynów Eksploatacyjnych w Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa,
 • Studium Transportu, Elektrotechniki i Zarządzania w Transporcie w Wydziale Transportu i Elektrotechniki,
 • Studium Budowy Maszyn, Eksploatacji i Zarządzania Inżynierskiego w Wydziale Mechanicznym.

W zarządzaniu Uczelnią udział bierze cała jej społeczność poprzez organy kolegialne, którymi są senat i rady wydziałów.

Proces dydaktyczny w Uczelni przebiega w dwóch formach kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na 27 kierunkach studiów, w tym na 8 magisterskich oraz na 19 na studiach pierwszego stopnia licencjackich i inżynierskich i na studiach drugiego stopnia.

Uczelnia dysponuje 4 domami akademickimi z 1.089 miejscami dla studentów.

Aktywnie działa samorząd studencki, będący organizatorem największej imprezy studenckiej - Jesieni Studenckiej.

Prężnie działają organizacje studenckie: Zrzeszenie Studentów Polskich (ZSP), Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS), Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (Koło Akademickie KSM), Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (Koło Akademickie), Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych (AIESEC), Stowarzyszenie Twórców Akademickich "Cykl", Studenckie Studio Radiowe "Emiter", Chór Akademicki Politechniki Radomskiej, a także Akademicki Związek Sportowy (AZS) skupiający najwięcej członków a także na poszczególnych Wydziałach około 40-tu studenckich kół naukowych.

Politechnika realizuje badania naukowe w zakresie:
 •   prac naukowo-badawczych zleconych,
 •   projektów badawczych tzw. grantów, finansowanych przez Komitet Badań Naukowych,
 •   zadań badawczych finansowanych w ramach działalności statutowej ,
 •   badań własnych.
Prowadzi około 200 prac badawczych, z czego kilkanaście projektów badawczych własnych.

Uczelnia rozwija szeroką współpracę z zagranicą w ramach programu Lefelong Learning Programme Erasmus i w ramach umów bezpośrednich z uczelniami zagranicznymi.
Na staże zagraniczne wyjeżdżają pracownicy i studenci Uczelni. Pracownicy głównie w celu przeprowadzenia konsultacji naukowych, wzięcia udziału w konferencjach naukowych, a także na staże doktoranckie i habilitacyjne.
Grupy studentów wyjeżdżają na obozy naukowe, wycieczki dydaktyczne i plenery.
W Uczelni organizowany jest corocznie konkurs Matematyczno - Fizyczno - Chemiczno - Informatyczny dla uczniów szkół średnich regionu radomskiego.
Celem konkursu Matematyczno - Fizyczno - Chemiczno - Informatycznego jest:
 •   zwiększenie zainteresowania młodzieży naukami ścisłymi,
 •   uaktywnienie współpracy i wymiana doświadczeń dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli szkół średnich i nauczycieli metodyków z nauczycielami akademickimi pracującymi w Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego ,
 •   zwiększenie zainteresowania młodzieży szkół średnich regionu radomskiego studiami w Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego.
W Uczelni działa jako organ opiniodawczo-doradczy Politechniki Rada Patronacka. Rada Patronacka ma za zadanie opiniowanie projektów i wniosków dotyczących:
 •   kierunków i specjalności kształcenia studentów,
 •   struktury kształcenia ustawicznego,
 •   tematyki badań naukowych mających charakter priorytetowy dla regionu,
 •   rozwoju bazy laboratoryjnej poprzez połączenie laboratoriów Uczelni z laboratoriami przemysłowymi,
 •   budowy regionalnej sieci informatycznej,
 •   rozwoju regionalnej bazy bibliotecznej.
W skład Rady Patronackiej wchodzą przedstawiciele władz miasta i województwa, liderzy przemysłu lokalnego, dyrektorzy banków, spółek akcyjnych i cywilnych.

W 1999 r. na potrzeby Politechniki oddano do użytku nowo wybudowany budynek Wydziału Ekonomicznego i budynek laboratoryjny Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa. W 2000 r., w roku obchodów 50 - lecia Uczelni obiekty dydaktyczne i laboratoryjne w dzielnicy Borki na potrzeby Wydziału Mechanicznego a 14 maja 2001 r. oddano największą w Radomiu Aulę Główną Politechniki na 600 miejsc. Powierzchnia użytkowa wynosi około 1200 m2 i kubatura 6800 m3.

18 grudnia 2003 r. oddano do użytku jedną z największych inwestycji nową halę widowiskowo - sportową.
Obiekt ma 4,5 tys. metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Na dwupiętrowej widowni będzie mogło zasiąść ponad 700 osób. Nowa hala sportowa jest przygotowana do rozgrywania wielu dyscyplin m. innymi takich jak: siatkówka, koszykówka, tenis, piłka ręczna. Hala posiada nowoczesne zaplecze: osiem szatni, dwie sauny, dwie siłownie i boisko treningowe. Jest sala konferencyjna, gabinety dla wykładowców i pokój dla sędziów.

Z dniem 1 października 2007 r. utworzony został Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w celu wsparcia działalności gospodarczej środowiska akademickiego lub pracowników Uczelni i studentów będących przedsiębiorcami.

W 2007 r. powstała nowa Biblioteka Uczelniana, w pełni skomputeryzowana. Bogaty księgozbiór chroni elektroniczny system zabezpieczeń. W 2008 r. w Bibliotece został utworzony pierwszy w Polsce Elektroniczny Punkt Informacji Normalizacyjnej.

Z dniem 1 października 2008 r. utworzony został w Politechnice - Uniwersytet Trzeciego Wieku. Celem Uniwersytetu jest dokształcanie osób dorosłych niebędących studentami, które chcą nadal rozwijać swą wiedzę i zainteresowania poprzez podejmowanie kształcenia poza tokiem studiów w formie zbliżonej do kształcenia w szkołach wyższych.

Od roku akademickiego 2008/2009 powstały trzy zamiejscowe ośrodki dydaktyczne Politechniki Radomskiej w Białej Podlaskiej, Nisku i Tomaszowie Mazowieckim, w których Wydział Transportu i Elektrotechniki prowadzi kształcenie na kierunkach: transport i elektrotechnika na studiach pierwszego stopnia.
Od roku akademickiego 2009/2010 powstał zamiejscowy ośrodek dydaktyczny w Grójcu, w którym Wydział Mechaniczny prowadzi kształcenie na kierunku mechanika i budowa maszyn.

Szczególna uwaga zwracana jest na wizerunek Uczelni, jej promocję i informatyzację. W tym celu utworzony został Dział Promocji, Stanowisko Głównego Informatyka, Dział Informatyzacji oraz Dział Projektów Unijnych. Zainstalowane zostały kioski multimedialne na wszystkich wydziałach. Funkcjonuje Internetowa Rekrutacja Kandydatów na studia. Od października 2008 r. wprowadzono Elektroniczną Legitymację Studencką, która w przyszłości ma być kompatybilna z kartą miejską przygotowywaną przez Urząd Miejski. W przygotowaniu jest Portal Wykładowcy, który zostanie wprowadzony od semestru letniego roku akademickiego 2008/2009.

Zmienia się także infrastruktura Politechniki. Zadbano o nowe elewacje uczelnianych budynków na campusach przy ul. Malczewskiego i ul. Chrobrego oraz ocieplono, wymieniono okna i drzwi a także systemy centralnego ogrzewania za środki pozyskane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Rozpoczęto także remont budynku Wydziału Transportu i Elektrotechniki oraz budynku Administracyjnego.

W celu wzmocnienia części humanistycznej Uczelni oraz spełniając oczekiwania młodzieży w regionie radomskim utworzone zostały dwa Instytuty na prawach Wydziałów: Instytut Filologiczno-Pedagogiczny oraz Instytut Zdrowia.
Kierunki studiów prowadzone w Instytucie Filologiczno-Pedagogicznym to : filologia polska oraz filologia o specjalnościach: filologia angielska i filologia germańska. Utworzenie Instytutu Filologiczno-Pedagogicznego wiąże się z zapotrzebowaniem wśród ludzi młodych na profesjonalne kształcenie na kierunkach filologicznych.
Instytut Zdrowia od roku akademickiego 2009/2010 oferuje dwa kierunki: pielęgniarstwo oraz fizjoterapię. Instytut ma specjalistyczną bazę laboratoryjną. Są to pracownie: Fizjoterapii, Kinezyterapii, Umiejętności pielęgniarskich, Anatomii i Fizjologii człowieka.
W roku akademickim 2010/2011 Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa prowadzi rekrutację na nowy kierunek - Kosmetologię - Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia. Od 1 października 2010 roku Wydział Transportu i Elektrotechniki rozpoczyna kształcenie na dwóch nowych kierunkach Elektronika i Telekomunikacja oraz Turystyka i Rekreacja, studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia.

Oferta szkoleniowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |