Información

Politechnika Częstochowska powstała w 1949 roku jako Szkoła Inżynierska z jednym Wydziałem Mechanicznym, na którym w październiku rozpoczęło studia 160 osób. W następnym roku akademickim przeprowadzono wstępny egzamin konkursowy na trzy wydziały, przyjmując na Wydział Mechaniczny (od 1953 roku Wydział Budowy Maszyn) i Wydział Włókienniczy po 150 studentów, a na Wydział Metalurgiczny 60 osób. Początkowo Uczelnia miała charakter lokalny, prowadząc trzyletni, a od 1953 roku przejściowo czteroletni tok studiów inżynierskich.
     Lata 1950-1955 to pierwszy okres budowy obiektów Uczelni. W tym czasie powstały pomieszczenia Wydziału Budowy Maszyn, kotłownia i cztery akademiki. Przeprowadzono również generalny remont części budynku głównego Szkoły przy ul. J.H. Dąbrowskiego. Początek roku akademickiego 1955/1956 przyniósł przekształcenie Szkoły Inżynierskiej w Częstochowie w Politechnikę Częstochowską z pięcioletnim programem nauczania, kształcącą magistrów inżynierów różnych specjalności.

     Na początku lat 60. Uczelnia jest już szkołą wyższą o zasięgu ogólnokrajowym, posiadającą prawo do nadawania tytułu magistra inżyniera na trzech istniejących wydziałach, kilku kierunkach i w kilkunastu specjalnościach. W 1961 roku ulega likwidacji Wydział Włókienniczy. W 1964 roku wydziały Budowy Maszyn oraz Metalurgiczny otrzymały prawo nadawania stopnia doktora nauk technicznych. W 1966 roku, z istniejącej od 1951 roku Katedry Elektrotechniki działającej na Wydziale Metalurgicznym, powstał Wydział Elektryczny. W roku akademickim 1972/1973 Wydział Budowy Maszyn, a w roku 1973/1974 Wydział Metalurgiczny uruchomiły studia doktoranckie.

     Lata 70. i 80. są latami dalszej rozbudowy Uczelni. Powstają nowe pawilony Wydziału Elektrycznego, dwa duże i nowoczesne akademiki ze stołówką, rozbudowuje się Wydział Metalurgiczny. Powstaje również kompleks budynków Klubu "Politechnik" wraz z dużą salą widowiskowo-kinową, z pełnowymiarową salą sportową oraz otwartymi kortami tenisowymi.

     Działania zmierzające do utworzenia wydziału budownictwa lądowego trwały prawie dwa dziesięciolecia. W 1972 roku Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego wyraziło zgodę na utworzenie w Politechnice Częstochowskiej studiów wieczorowych na kierunku budownictwo lądowe. W wyniku rozwoju wydziałowego Zakładu Budownictwa w 1975 roku powstał Instytut Inżynierii Lądowej na prawach wydziału. W roku akademickim 1975/1976 przeprowadzono pierwszy nabór studentów na kierunki budownictwo i inżynieria środowiska. W 1984 roku z Instytutu Inżynierii Lądowej wydzielono Wydział Budownictwa, który w 1992 roku zmienił swoją nazwę na Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

     Dalszy wzrost kadry, kształtowanie się nowych kierunków badań oraz zmieniające się zapotrzebowanie gospodarki i przemysłu na absolwentów doprowadziły do zmian struktury jednostki i utworzenia we wrześniu 1997 roku Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska (z kierunkiem inżynieria środowiska) oraz Wydziału Budownictwa (z kierunkiem budownictwo).

     We wrześniu 1998 roku Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, a w 2002 roku stopnia doktora habilitowanego w tym samym zakresie.

     Wydział Budownictwa w roku 2005 otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

     W 1953 roku na Wydziale Metalurgicznym została powołana Katedra Ekonomiki i Organizacji Przemysłu, którą w roku akademickim 1962/1963 przemianowano na Katedrę Ekonomii Politycznej. W 1970 roku powołano Międzywydziałowy Instytut Nauk Politycznych i Społecznych. W 1974 roku ze względu na zwiększony zasięg pracy dydaktycznej zmieniono nazwę jednostki na Międzyuczelniany Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych. W 1989 roku rektor Politechniki Częstochowskiej podjął decyzję o utworzeniu na Wydziale Budowy Maszyn kierunku studiów organizacja i zarządzanie przemysłem.

     We wrześniu 1990 roku Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych przekształcił się w ogólnouczelniany Instytut Nauk Humanistycznych, który działał do powołania w 1991 roku na Wydziale Budowy Maszyn Katedry Organizacji i Zarządzania. Katedra została przemianowana w 1992 roku na wydziałowy Instytut Zarządzania i Marketingu, z którego w 1994 roku wyłonił się dziesięciozakładowy Instytut Zarządzania (jednostka na prawach wydziału), prowadzący zajęcia na kierunku zarządzanie i marketing, a od roku 2006/2007 kierunek zarządzanie. W 1997 roku Instytut Zarządzania przekształcił się w Wydział Zarządzania, a już w maju następnego roku otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Rozwój Wydziału Zarządzania pozwolił na uruchomienie od roku akademickiego 1999/2000 drugiego kierunku studiów - zarządzanie i inżynieria produkcji, a od roku akademickiego 2002/2003 studiów licencjackich na kierunkach informatyka i ekonometria oraz wychowanie fizyczne. Przyjęcia studentów na kierunek wychowanie fizyczne odbyło się w roku akademickim 2005/2006 po raz ostatni. Obecnie nabór jest zawieszony.

     W latach 90. przekształcają swoją strukturę najstarsze wydziały Uczelni. Wydział Budowy Maszyn w 1990 roku otrzymał prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie mechaniki. Na Wydziale tym od 1992 roku są prowadzone zajęcia dydaktyczne na kierunku mechanika i budowa maszyn. W 1993 roku powstał nowy kierunek studiów - informatyka, początkowo na poziomie studiów zawodowych inżynierskich, a od 1997 roku także magisterskich.

     Od lutego 1994 roku Wydział Budowy Maszyn uruchomił ponownie stacjonarne studia doktoranckie. W listopadzie 1998 roku Wydział Budowy Maszyn otrzymał dalsze uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. W 2000 roku Wydział Budowy Maszyn zmienił nazwę na Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, lepiej oddającą kierunki działalności dydaktycznej i naukowej pracowników. W roku 2001 Wydział otrzymał prawo do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie informatyki.

     Od roku akademickiego 2003/2004 Wydział kształci również na kierunkach zarządzanie i inżynieria produkcji (studia inżynierskie) oraz matematyka (studia licencjackie).

     W 1979 roku Wydział Metalurgiczny otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie metalurgia. Na Wydziale Metalurgicznym, prowadzącym do 1992 roku jedynie kierunek hutnictwo, w roku akademickim 1991/1992 powstał nowy - inżynieria materiałowa. Zmieniono też nazwę Wydziału na Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, dostosowując ją do rozszerzonej oferty kształcenia. W wyniku dalszego rozwoju kadry naukowo-technicznej w 1993 roku przyznano Wydziałowi prawa do nadawania stopni naukowych doktora nauk technicznych i doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria materiałowa. W roku akademickim 1993/1994 uruchomiono ponownie stacjonarne studia doktoranckie. Od roku akademickiego 2000/2001 na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej powołano studia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna. W 2001 roku Wydział zmienił nazwę na Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, lepiej oddającą profil działalności naukowej i dydaktycznej. Od roku akademickiego 2002/2003 na kierunku fizyka techniczna są prowadzone studia magisterskie a od roku 2003/2004 studia inżynierskie na nowopowstałym kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

     W roku 1992 Wydział Elektryczny, od początku swojego istnienia kształcący studentów na kierunku elektrotechnika, otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w tym zakresie. W roku akademickim 2000/2001 na Wydziale Elektrycznym uruchomiono na poziomie inżynierskim kierunek informatyka a w roku 2004/2005 również kierunek elektronika i telekomunikacja.

     W roku 2005 powstało Centrum Współpracy Międzynarodowej, w ramach którego  działa Ośrodek Kształcenia Międzynarodowego (European Faculty of Engineering). EFE jest jednostką umożliwiającą kształcenie studentów w języku angielskim na kierunkach  studiów prowadzonych przez Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz Wydzial Zarządzania.

      W 2008 roku dzięki środkom finansowym z Unii Europejskiej, Urzędu Miasta Częstochowy i wkładowi własnemu Uczelni oddano do użytku całkowicie zmodernizowaną Bibliotekę Główną z 54 stanowiskami multimedialnymi.

     W tym samym roku Uczelnia zainaugurowała realizację projektu finansowanego przez Unię Europejską kosztem ponad 10 milionów złotych "Plan rozwoju Politechniki Częstochowskiej".

      W roku akademickim 2008/2009 Politechnika Częstochowska świętowała jubileusz 60-lecia istnienia. Od chwili jej powstania mury Uczelni opuściło ponad 55 tysięcy absolwentów - inżynierów i magistrów inżynierów.

      Politechnika Częstochowska jest dziś największą techniczną szkołą wyższą w regionie częstochowskim. Zajmuje trwałe miejsce na mapie naukowej kraju nie tylko jako instytucja kształcąca inżynierów, ale także jako ważny ośrodek naukowo-badawczy współpracujący z wieloma instytucjami i zakładami przemysłowymi.

Oferta szkoleniowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |