Gospodarka odpadami w 2016 roku - podstawowe wymagania, decyzje, ewidencja oraz sprawozdawczość.

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Gospodarka odpadami w 2016 roku - podstawowe wymagania, decyzje, ewidencja oraz sprawozdawczość. - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje

  Gospodarka odpadami w 2016 roku - podstawowe wymagania, decyzje, ewidencja oraz sprawozdawczość .


  Nowa ustawa o odpadach obowiązująca od stycznia 2013 r. dostosowuje ostatecznie prawo polskie do prawa europejskiego w dziedzinie gospodarki odpadami.


  Ustawa zobowiązuje też Ministra Środowiska do wydania nowych rozporządzeń w ciągu trzech lat od dnia wejścia w życie ustawy.

  Minister Środowiska, wykonując ten obowiązek, wydał m.in. takie nowe rozporządzenia jak:
  • rozpatrzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów,
  • rozporządzenie w sprawie katalogu odpadów, które w istotny sposób wpływają na sposób prowadzenia ewidencji odpadów,
  • a także nowe rozporządzenie w sprawie procesu odzysku R10 oraz rozporządzenie w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

  Na końcowym etapie procesu legislacyjnego jest nowe rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, które to rozporządzenie w istotny sposób może wpłynąć na dopuszczalne sposoby prowadzenia gospodarki.

  W ostatnim okresie rozporządzeniem Komisji (UE) NR 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniono też właściwości odpadów, które czynią z nich odpady niebezpieczne.

  Na końcowym etapie znajduje się ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, która zmieni ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi, zasad wydawania zezwoleń na przetwarzanie odpadów po obowiązkowej kontroli miejsca przetwarzania odpadów przez inspekcję ochrony środowiska, a także w zakresie przedłużenia terminu utworzenia rejestru, który ma być prowadzony przez marszałków województw na podstawie ustawy o odpadach, oraz przedłużenia terminu składania sprawozdań według zasad określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

  Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie nowych przepisów.

  W szczególności trener przedstawi:
  • kto i na jakich zasadach odpowiada za odpady,
  • zasady ewidencji odpadów i sprawozdawczości, a także przykłady wypełnionych dokumentów,
  • zasady wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązków wynikających z nowej ustawy o odpadach,
  • najnowsze przepisy dotyczące produktów ubocznych i końca fazy odpadu oraz kryteria, kiedy pewne rodzaje odpadów przestają być odpadami,
  • rozwiązania mające na celu poprawę gospodarki odpadami uciążliwymi dla środowiska,
  • zasady uzyskiwania zezwoleń w gospodarce odpadami.

  Szkolenie prowadzone jest w oparciu o przykłady praktyczne oraz wzbogacane o liczne rozstrzygnięcia sądów dotyczące prawidłowych zasad gospodarki odpadami. Wykładowca odpowiada na pytania uczestników, analizuje podane przez uczestników przypadki.

  Program szkolenia :

  Dzień I, godz.: 10.00 - 16.00

  Podstawowe wymaganie dotyczące gospodarki odpadami
  1. Przedstawienie najważniejszych regulacji prawnych dotyczących odpadów.
  2. Przedmioty lub substancje nie podlegające ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
  3. Podstawowe pojęcia w gospodarce odpadami:
   • pojęcie odpadu, odpady niebezpieczne, odpady komunalne,
   • posiadacz odpadów, wytwórca odpadów – podmioty odpowiedzialne za odpady,
   • odzysk odpadów, unieszkodliwianie odpadów (przetwarzanie odpadów) – wyraźne rozróżnienie procesu odzysku od procesu unieszkodliwiania,
   • sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami – nowe podmioty odpowiedzialne za odpady,
   • inne terminy z zakresu gospodarki odpadami.
  4. Produkty uboczne – kiedy pozostałości z procesu produkcyjnego nie są odpadami.
  5. Koniec fazy odpadu – kryteria wskazujące kiedy odpad przestaje być odpadem.
  6. Katalog odpadów i zasady klasyfikacji odpadów, a także znaczenie tej klasyfikacji w gospodarce odpadami.
  7. Nowe właściwości odpadów powodujące, iż odpady uznaje się za odpady niebezpieczne.
  8. Zmiana klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, ze wskazaniem jakich odpadów dotyczy ta procedura.
  9. Zasady odpowiedzialności administracyjnej za odpady, wynikające z nowej ustawy o odpadach:
   • podmioty uprawnione do przyjęcia odpadów od wytwórcy odpadów,
   • zwolnienie się z odpowiedzialności administracyjnej za przekazane odpady,
   • zasada: zanieczyszczający płaci – koszty gospodarki odpadami.
  10. Znaczenie ogólnych zasad gospodarki odpadami oraz nowa hierarchia sposobów postępowania z odpadami.
  11. Plany gospodarki odpadami.
  12. Nowe zasady wydawania zezwoleń oraz innych decyzji w zakresie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem następujących zagadnień:
   • wymagane decyzje administracyjne na wytwarzanie odpadów i prowadzenie gospodarowania odpadami,
   • likwidacja szeregu decyzji na wytwarzanie odpadów,
   • konsekwencje uchylenia decyzji administracyjnych na zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów – terminy, zakres dostosowania się do nowej ustawy o odpadach;
   • podstawy prawne decyzji oraz zakres przedmiotowy decyzji,
   • organy właściwe do wydania decyzji,
   • wniosek o wydanie decyzji i treść decyzji,
   • wymóg posiadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
   • możliwości odmowy wydania decyzji,
   • cofnięcie i ograniczenia decyzji,
   • zabezpieczenie finansowe.

  Dzień II, godz.: 09.00 - 15.00:

  Wybrane sposoby postępowania z odpadami, ewidencja oraz sprawozdawczość odpadowa.
  1. Obowiązek przetwarzania odpadów w instalacjach i urządzeniach oraz wyjątki od tej zasady.
  2. Możliwość przekazywania wybranych rodzajów odpadów osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na ich własne potrzeby.
  3. Wybrane obowiązki dotyczące postępowania z niektórymi odpadami u posiadaczy odpadów.
  4. Nowe zasady ewidencji odpadów i dokumenty stosowane na jej potrzeby:
   • podmioty obowiązane,
   • obieg dokumentów ewidencyjnych,
   • karta przekazania odpadów,
   • karta ewidencji odpadów,
   • znaczenie dokumentów ewidencji odpadów w postępowaniu administracyjnym,
   • przykłady wypełnionych kart przekazania odpadów oraz kart ewidencji odpadów.
  5. Nowe zasady sprawozdawczości odpadowej:
   • wskazanie podmiotów obowiązanych do złożenia sprawozdania,
   • określenie zakresu przekazywanych danych,
   • przykłady wypełnionych sprawozdań przekazywanych do marszałka województwa.
  6. Magazynowanie oraz składowanie odpadów – wybrane zagadnienia:
   • zasady magazynowania odpadów,
   • opłaty za składowanie oraz magazynowanie odpadów.
  7. Usuwanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.
  8. Administracyjne kary pieniężne za niewłaściwe postępowanie z odpadami w świetle nowej ustawy o odpadach.
  9. Omówienie nowych oraz projektowanych rozporządzeń wydawanych na podstawie ustawy o odpadach.
  10. Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi – obowiązki właściciela nieruchomości.
  11. Planowany rejestr wprowadzających produkty oraz gospodarujących odpadami, który ma być prowadzony przez marszałków województw.
  12. Omówienie przepisów przejściowych do nowej ustawy o odpadach.
  13. Wymiana poglądów i doświadczeń oraz indywidualne konsultacje z wykładowcą.

  Miejsce : Warszawa Centrum, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

  Informacje na temat najbliższego terminu szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z organizatorem. Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia zamkniętego z tego tematu, dla grupy pracowników, w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.Inne informacje związane z gospodarka odpadami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |