Home > Kursy i Szkolenia > Podatki Inne > Warszawa > Akademia VAT - kurs 4-dniowy - Warszawa - Mazowieckie

Akademia VAT - kurs 4-dniowy

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Biznesu MDDP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Akademia VAT - kurs 4-dniowy - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem 4-dniowego kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania podatku VAT. Kurs składa się z bloków tematycznych tworzonych w odniesieniu do systematyki ustawy o VAT. W czasie zajęć zostaną przekazane uczestnikom kursu informacje o obowiązku podatkowym, wskazane będą wszelkie przysługujące uprawnienia, ryzyka podatkowe, metody optymalizacji obciążeń fiskalnych, w tym również najbardziej dyskusyjne i aktualne rozwiązania prawne i praktyczne w podatku VAT. Istotne jest również to, że kurs prowadzony jest przez praktyków, dzięki czemu poszczególne zagadnienia omawiane będą na podstawie konkretnych przykładów z uwzględnieniem najaktualniejszych wykładni, problemów etc.
 • Szczegółowe informacje
  Program:
  Dzień I

  1. Podatek od wartości dodanej w prawie wspólnotowym:
  a) źródła prawa wspólnotowego – dyrektywy a rozporządzenia wspólnotowe,
  b) zasady konstrukcyjne podatku od wartości dodanej,
  c) rola Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w kwestii interpretacji prawa wspólnotowego.

  2. Podatek od towarów i usług w Polsce:
  a) źródła prawa krajowego – Konstytucja RP, ustawa o VAT oraz akty wykonawcze,
  b) indywidualne interpretacje podatkowe,
  c) organy podatkowe właściwe w przedmiocie podatku VAT,
  d) postępowanie podatkowe przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi,
  e) rola orzecznictwa sądowoadministracyjnego w wykładni przepisów.

  3. Prawo krajowe a prawo wspólnotowe:
  a) nadrzędność przepisów prawa wspólnotowego,
  b) bezpośrednie związanie przepisami prawa wspólnotowego,
  c) praktyczne sposoby korzystania z regulacji wspólnotowych,
  d) najważniejsze sprzeczności prawa krajowego z prawem wspólnotowym.

  4. Katalog czynności opodatkowanych podatkiem VAT:
  a) zasada powszechności podatku VAT,
  b) czynności opodatkowane,
  c) forma prawna czynności a jej opodatkowanie,
  d) czynności sprzeczne z przepisami a podatek VAT.

  e) Czynności wyłączone spod opodatkowania podatkiem VAT:
  a) przekształcenia kapitałowe – zbycie przedsiębiorstwa, pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, aporty, darowizny,
  b) czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

  6. Odpłatna dostawa towarów jako czynność opodatkowana podatkiem VAT:
  a) pojęcie towaru,
  b) dostawa towarów a przeniesienie własności towaru,
  c) moment dokonania dostawy towarów,
  d) sprzedaż z odroczonym terminem płatności,
  e) sprzedaż na próbę,
  f) wieczyste użytkowanie gruntów,
  g) leasing finansowy.

  7. Odpłatne świadczenie usług:
  a) pojęcie świadczenia,
  b) wpływ klasyfikacji statystycznych na opodatkowanie usług,
  c) czynności nie stanowiące świadczenia usług,
  d) usługa kompleksowa,
  e) moment wykonania usługi.

  8. Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług:
  a) darowizny,
  b) przekazania w ramach reprezentacji i reklamy,
  c) przekazania na rzecz pracowników,
  d) nieodpłatne udostępnienie samochodu służbowego oraz telefonu służbowego na cele prywatne,
  e) akcje marketingowe,
  f) sprzedaż premiowa,
  g) prezenty o małej wartości,
  h) próbki.

  9. Podatnik podatku VAT:
  a) pojęcie działalności gospodarczej,
  b) przykłady czynności nie stanowiących działalności gospodarczej,
  c) podatnicy zagraniczni,
  d) samonaliczenie podatku a podatnik VAT,
  e) obowiązek rejestracji jako podatnik VAT,
  f) zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe z obowiązku rejestracji.


  10. Obowiązek podatkowy VAT – czynności krajowe:
  a) zasada ogólna,
  b) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
  c) szczególne zasady definiowania momentu powstania obowiązku podatkowego – transport, budownictwo, media, najem, dzierżawa, dostawa nieruchomości, dostawa złomu, sprzedaż licencji, praw autorskich,
  d) obowiązek podatkowy w przypadku zaliczek.

  11. Określanie podstawy opodatkowania:
  a) krajowe czynności,
  b) czynności nieodpłatne,
  c) spis z natury,
  d) zamiana,
  e) dotacje opodatkowane podatkiem VAT.
  12. Stawki VAT.

  Dzień II

  1. Istota i znaczenie faktury VAT w obrocie gospodarczym.
  2. Podatnicy zobligowani do wystawiania faktur.
  3. Ogólne zasady fakturowania.
  4. Zasady wystawiania faktur VAT:
  a) treść faktur,
  b) termin wystawienia,
  c) faktury zaliczkowe,
  d) błędy dotyczące fakturowania,
  e) wystawienie faktury po terminie.

  5. Rodzaje faktur VAT:
  a) faktury VAT zewnętrzne i wewnętrzne,
  b) faktura VAT RR,
  c) faktura VAT MP,
  d) faktura VAT marża,
  e) faktury wystawiane przez nabywcę,
  f) dokumenty zrównane z fakturami VAT,
  g) faktury wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej.

  6. Faktury korygujące:
  a) zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących,
  b) termin wystawienia faktur korygujących,
  c) ujęcie korekty obrotu w deklaracji VAT-7,
  d) zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy.

  7. Zasady wystawiania i ujmowania not korygujących oraz duplikatów.

  8. Zasady refakturowania:
  a) termin wystawienia faktury,
  b) doliczanie marży,
  c) ustalanie momentu powstania obowiązku podatkowego.

  9. Rejestry i deklaracje VAT:
  a) składanie oraz korygowanie deklaracji VAT,
  b) informacja podsumowująca a deklaracja VAT,
  c) INTRASTAT.

  10. Stawki podatku VAT:
  a) stawka 22%,
  b) stawka 7% (m. in. budownictwo mieszkaniowe),
  c) stawka 3%,
  d) stawka 0%,
  e) zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe z opodatkowania VAT.

  Dzień III

  1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
  a) przemieszczenie jako WDT,
  b) obowiązek podatkowy,
  c) zaliczki w WDT,
  d) podstawa opodatkowania w WDT,
  e) warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja, praktyka i orzecznictwo sądów administracyjnych,
  f) WDT rozliczane w systemie kwartalnym,
  g) WDT w pierwszym i drugim miesiącu kwartału,
  h) WDT w ostatnim miesiącu kwartału,
  i) magazyn konsygnacyjny.

  2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
  a) przemieszczenie jako WNT,
  b) obowiązek podatkowy VAT,
  c) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
  d) zaliczki w WNT,
  e) podstawa opodatkowania w WNT,
  f) magazyn konsygnacyjny.

  3. Transakcje trójstronne:
  a) miejsce świadczenia w dostawach towarów, WNT i w dostawach łańcuchowych,
  b) skutki zastosowania miejsca świadczenia i obowiązki uczestników transakcji trójstronnej,
  c) możliwości stosowania procedury uproszczonej – warunki i obowiązki uczestników transakcji.

  4. Import i eksport usług:
  a) pojęcie importu i eksportu,
  b) miejsce świadczenia usług – zasada ogólna, usługi na nieruchomości, usługi transportowe, usługi na ruchomym majątku rzeczowym, targi oraz wystawy, usługi elektroniczne, usługi niematerialne.
  c) obowiązek podatkowy,
  d) podstawa opodatkowania,
  e) stawki podatku,
  f) dokumentacja konieczna do rozliczenia importu oraz eksportu usług.

  5. Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru:
  a) nabywca towaru jako podatnik,
  b) podstawa opodatkowania,
  c) obowiązek podatkowy.

  6. Eksport towarów:
  a) pojęcie eksportu towarów,
  b) eksport bezpośredni i pośredni,
  c) warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
  d) obowiązek podatkowy,
  e) zaliczki w eksporcie,
  f) podstawa opodatkowania.

  7. Import towarów:
  a) podatnik w imporcie towarów,
  b) obowiązek podatkowy VAT,
  c) zasady ustalania podstawy opodatkowania na przykładach,
  d) procedura uproszczona rozliczenia importu towarów.

  8. Dostawy wysyłkowe.

  Dzień IV


  1. Odliczenie podatku naliczonego:
  a) warunki odliczenia podatku naliczonego,
  b) źródła odliczenia,
  c) terminy odliczenia,
  d) odliczenie a wykonanie usługi,
  e) przedawnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

  2. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego:
  a) odliczanie VAT od samochodów osobowych oraz paliwa,
  b) kwalifikacja wydatku na gruncie CIT a odliczenie VET,
  c) usługi noclegowe oraz gastronomiczne,
  d) faktury od nieuczciwych kontrahentów,
  e) odliczanie w przypadku błędów na fakturach.

  3. Odliczanie w oparciu o współczynnik sprzedaży:
  a) obowiązek odliczania VAT w oparciu o proporcję,
  b) ustalenie współczynnika z naczelnikiem urzędu skarbowego,
  c) zasady ustalania współczynnika sprzedaży,
  d) obrót wyłączony z obliczania współczynnika.

  4. Korekta podatku naliczonego:
  a) korekta roczna,
  b) korekta 5-cio i 10-cio letnia,
  c) sprzedaż zwolniona a obowiązek korekty.

  5. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym:
  a) podstawowe zasady zwrotu,
  b) termin zwrotu,
  c) postępowanie kontrolne a zwrot,
  d) zabezpieczenie majątkowe,
  e) zwrot w terminie przyspieszonym,
  f) zwrot w braku sprzedaży.

  6. Ulga na złe długi:
  a) pojęcie nieściągalnej wierzytelności,
  b) warunki skorzystania z ulgi,
  c) ujęcie ulgi w deklaracjach VAT.

  7. Procedury szczególne opodatkowania VAT:
  a) transakcje z rolnikami ryczałtowymi,
  b) usługi turystyczne,
  c) sprzedaż towarów używanych.


Inne informacje związane z Podatki Inne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |