Zasady Planowania Zamówień Publicznych na 2011 rok - Szkolenie dla Firm

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Staja Group S.C.

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zasady Planowania Zamówień Publicznych na 2011 rok - Szkolenie dla Firm - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Zasady planowania zamówień publicznych na 2011 rok Analiza nieprawidłowości po nowelizacjach prawa zamówień publicznych w 2010 r., z uwzględnieniem zamówień finansowanych z funduszy unijnych, zamówień na roboty budowlane oraz zasad sporządzania nowego protokółu postępowania

  1. Zasady planowania zamówień publicznych na 2011 rok.
  2. Zamówienia poniżej 14.000 euro.
  3. Zasady ustalania wartości zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane
      finansowane z funduszy Unii Europejskiej oraz nieprawidłowości w ustalaniu
      wartości zamówienia w świetle wyników kontroli.
  4. Podział zamówienia w celu niestosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych,
      a zamówienia nieprzekraczające wyrażonej w złotych równowartości
      kwoty 14.000 euro.
  5. Składanie ofert częściowych albo udzielanie zamówienia w częściach, z których
      każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, w zamówieniach na usługi
      szkoleniowe, ubezpieczenia, medyczne, dostawy aparatury, sprzętu medycznego,
      komputerów. Zmiana zakresu lub wielkości zamówienia w postępowaniu
      a niedopuszczalność zmiany ustalonej wartości zamówienia.
  6. Roboty dodatkowe i uzupełniające w świetle ostatnich wyników kontroli.
      Udzielanie zamówień uzupełniających i dodatkowych w przypadku umów
      wieloletnich.
  7. Zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzące
      do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu - zasady postępowania.
  8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
      spełniania tych warunków - przykłady prawidłowego określania warunków
      oraz nieprawidłowości w ustalaniu warunków udziału w postępowaniu
      w świetle wyników kontroli.
  10. Uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
        warunków udziału w postępowaniu, a wykluczenie z postępowania
        i zatrzymanie wadium w świetle wyników kontroli.
  11. Poprawianie w ofercie: oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek
        rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
        poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze
        specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych
        zmian w treści oferty - na wybranych przykładach z orzecznictwa.
  12. Tożsamość zakresu świadczenia wykonawcy wynikającego z umowy z jego
        zobowiązaniem zawartym w ofercie.
  13. Zasady dokonywania zmian w umowie w sprawie zamówienia publicznego,
        z uwzględnieniem zmian w podatku VAT oraz zmian podmiotowych
        po stronie wykonawcy.
  14. Omówienie zasad prowadzenia nowego protokółu postępowania.  

Inne informacje związane z prawo administracyjne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |