Zasady Archiwizacji Dokumentacji w Fimie/Instytucji - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem ORYLION Fundacja Promocji Edukacyjnej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zasady Archiwizacji Dokumentacji w Fimie/Instytucji - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Lublin - Lubelskie

 • Szczegółowe informacje
  CEL SZKOLENIA:
  Nabycie umiejętności i niezbędnej wiedzy w zakresie właściwego postępowania z korespondencją, organizowania i nadzorowania właściwego obiegu dokumentów wewnątrz firmy, a także profesjonalnego przechowywania dokumentów.

  W związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej i archiwizacji, szkolenie prowadzone będzie w oparciu o przepisy z 2011r.
  Adresaci szkolenia Szkolenie (warsztat) skierowane jest do wszystkich pracowników wytwarzających lub przejmujących w ramach swoich obowiązków jakikolwiek rodzaj dokumentacji (kadry, księgowość, archiwum zakładowe, sekretariaty). Program szkolenia
  1.Podstawowe regulacje prawne oraz wymogi praktyczne określające postępowanie z dokumentacją w firmie
  -Przepisy ogólne oraz przepisy branżowe
  -Zasady tworzenia przez firmę własnych normatywów i instrukcji
  -Tryb i zakres wprowadzania przez firmę zmian we własnych regulacjach
  -Prezentacja podstawowych pojęć i terminów (kategoria archiwalna, rzeczowy wykaz akt itp.)

  2.Rodzaje dokumentacji biurowej i zasady jej klasyfikowania
  -Przegląd najważniejszych rodzajów dokumentacji biurowej w sekretariacie, księgowości oraz w kadrach
  -Ćwiczenia praktyczne w zakresie klasyfikacji dokumentacji i pism w oparciu o obowiązujące w firmach rzeczowe wykazy akt

  3.Obieg dokumentacji w firmie
  -Podstawowe systemy kancelaryjne: dziennikowy, bezdziennikowy i mieszany
  -Zasady przyjmowania i wysyłania korespondencji
  -Zasady rejestracji, znakowania i rozdzielania korespondencji
  -Przykłady rejestrów i pomocy ewidencyjnych, np. rejestr faktur czy ewidencja faksów i przesyłek kurierskich
  -Przekazywanie dokumentów z biura do archiwum firmy
  -Zasady postępowania z dokumentacją, której okres przechowywania upłynął (ocena, brakowanie i niszczenie dokumentów)

  4.Ćwiczenia w zakresie sposobów formowania jednostek kancelaryjnych i archiwalnych (teczek, pudeł archiwizacyjnych)
  -Nadawanie zawartości teczek i pudeł odpowiedniego porządku wewnętrznego
  -Omówienie poszczególnych elementów opisu teczek (tytuł, kategoria archiwalna, znak teczki itp.) 
  -Ćwiczenia praktyczne w zakresie tworzenia stron tytułowych na wybranych rodzajach dokumentacji kadrowej, księgowej i administracyjnej
  -Zasady tworzenia sygnatur archiwalnych

  5.Warunki przechowywania dokumentów w biurze oraz w archiwum firmy
  -Lokal archiwum – wyposażenie i zabezpieczenia
  -Rodzaje regałów, teczek i pudeł archiwizacyjnych
  -Utrzymywanie odpowiedniej temperatury i wilgotności w pomieszczeniach archiwum
  -Postępowanie w sytuacjach awaryjnych: zagrożenie pożarowe, zalanie wodą, zagrzybienie dokumentów itp.

  6.Postępowanie z dokumentacją w przypadku zmiany przepisów, reorganizacji, likwidacji lub upadłości firmy
  -Podstawowe obowiązki spoczywające na syndykach i likwidatorach
  -Obowiązki organów założycielskich
  -Obowiązki spadkobierców prawnych
  -Współpraca z Archiwum Państwowym i archiwami depozytowymi

  7.Przechodzenie od dokumentu papierowego do elektronicznego – szanse i ograniczenia
  -Korzyści oraz bariery w przechodzeniu z dokumentu papierowego na  elektroniczny
  -Od digitalizacji danych do e-dokumentu
  -Luki w przepisach wykonawczych oraz ich skutki praktyczne dla firm
  -Podpis elektroniczny

  8. Zagadnienia wybrane:
  - akta osobowe i dokumentacja finansowa dotycząca pracowników, podlegająca archiwacji,
  - zasady prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innych dokumentów finansowych mających wpływ na prawo i wysokość świadczeń w zakresie uprawnień pracowniczych i ubezpieczeniowych;
  - umowy o pracę, przyjęcie odpowiedzialności materialnej, zmiana warunków pracy i płacy, nowe angaże, zgoda na potrącanie wynagrodzenia,  karty zasiłkowe, karty urlopowe, dokumenty o zdobytych kwalifikacjach pracowników, świadectwo pracy, dokumentowanie pracy w warunkach szczególnych, wysokość wynagrodzeń,  zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
  - skutki wadliwie archiwizowanej dokumentacji,
  - odpowiedzialność pracodawcy za wyrządzoną pracownikowi szkodę.

Inne informacje związane z Administracja Przedsiębiorstw

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |