Home > Studia I Stopnia > Zarządzanie - ogólne > Dzienne > Kalisz > Zarządzanie Działalnością Socjalną - Studia I Stopnia - Kalisz - Wielkopolskie

Zarządzanie Działalnością Socjalną - Studia I Stopnia - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie Działalnością Socjalną - Studia I Stopnia - Dzienne - Kalisz - Wielkopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Informacje ogólne
  Typ studiów: pierwszego stopnia - licencjackie
  Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
  Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)
  Praktyka zawodowa: 4 tygodnie

  Studia w ramach tej specjalności dają możliwość zdobycia wiedzy i na­bycia praktycznych umiejętności w zakresie stosowania różnych metod, technik i środków interwencji socjalnej, przywracania oraz podtrzymywa­nia właściwych interakcji jednostek ze środowiskiem lokalnym. Studenci uzyskają praktyczne umiejętności w zakresie analizy i oceny zjawisk pro­wadzących do trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokal­nych. Studenci zdobędą ponadto umiejętności pisania projektów socjal­nych oraz pozyskiwania na ich realizację środków z funduszy unijnych.

  Możliwości zatrudnienia
  Kompetentny specjalista w zakresie zarządzania działalnością so­cjalną przygotowany będzie do pracy w różnego rodzaju placówkach pomocy społecznej, w organizacjach pozarządowych, jak również w administracji rządowej i samorządowej, odpowiedzialnej za realizację zadań polityki społecznej w skali lokalnej regionalnej, w organizacjach i stowarzyszeniach charytatywnych, w jednostkach do spraw zatrudnie­nia i przeciwdziałania bezrobociu.

  Wybrane przedmioty z programu studiów
  Polityka społeczna, psychologia społeczna, pedagogika pracy socjalnej, edukacja zdrowotna oraz podstawy medycyny społecznej, metodyka pra­cy socjalnej - profilaktyka środowiskowa i uzależnień, warsztaty projekto­wania kariery, organizacje pozarządowe, socjologia rodziny, komunikacja interpersonalna w praktyce pracy socjalnej, propedeutyka resocjalizacja, praktyczne wykorzystanie resocjalizacji w rozwiązywaniu kwestii społecz­nych, praca w środowisku - (rodzinne) poradnictwo socjalne, praca w śro­dowisku - kontrakt socjalny, praca w środowisku - interwencja kryzysowa

  praca w środowisku - superwizja, etyka zawodu w praktyce pracownika służb społecznych, gospodarka i rynek pracy, elementy prawa administra­cyjnego, elementy prawa z zakresu działania służb społecznych, prawo rodzinne i opiekuńcze, zarządzanie projektem socjalnym.

Inne informacje związane z Zarządzanie - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |