Home > Policealne > Studium Medyczne > Zaoczne > Ustroń > Studia Policealne - Medyczne Studium Techniki Dentystycznej - Ustroń - Śląskie

Studia Policealne - Medyczne Studium Techniki Dentystycznej - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej im. prof . Meissnera w Ustroniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Policealne - Medyczne Studium Techniki Dentystycznej - Zaoczne - Ustroń - Śląskie

 • Cele
  Absolwent szkoły w zawodzie technik dentystyczny posiada gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu techniki dentystycznej. Potrafi wykonywać protezy stałe, ruchome i nietypowe oraz aparaty ortodontyczne zaprojektowane przez lekarza, a także naprawy uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych. Zna technologie wykonywania protez zębowych, aparatów ortodontycznych oraz szyn, obturatorów i ektoprotez stosowanych do rehabilitacji, leczenia oraz profilaktyki chorób i wad narządu żucia. Absolwent jest przygotowany do: pracy w zakładach opieki zdrowotnej, prowadzenia własnej pracowni techniczno - dentystycznej.
 • Praktyki
  Po zakończeniu II roku nauki słuchacz Medycznego Studium Techniki Dentystycznej ma obowiązek odbycia praktyki zawodowej: · Czas trwania: 2 tygodnie ( obowiązuje 40 godzinny tydzień praktyk) · Miejsce: - laboratorium, zakład protetyczny wskazany przez szkołę lub, - laboratorium, zakład protetyczny wskazany przez słuchacza Uwaga: W przypadku odbywania praktyki w wybranym przez słuchacza miejscu naleŜy złoŜyć do dnia w sekretariacie szkoły podanie, w którym powinny zostać zawarte dane dotyczące miejsca i terminu praktyki, w tym: - pełna nazwa, adres, numer telefonu zakładu protetycznego, - imię i nazwisko kierownika zakładu, - imię i nazwisko opiekuna praktyki, jeŜeli nie jest nim kierownik zakładu, - datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki. Do podania naleŜy dołączyć pisemną zgodę kierownika zakładu protetycznego na odbycie praktyki w wyznaczonym terminie wraz ze wskazaniem opiekuna praktyki. · Przebieg praktyki – słuchacz zobowiązany jest do prowadzenia „Dziennika praktyk” zgodnie z załączonym wzorem. · Zaliczenie praktyki - zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje opiekun roku na podstawie opinii, oceny wystawionej przez opiekuna praktyki w „Dzienniku praktyk” oraz punktacji wykonanych w czasie trwania praktyki prac. „Dziennik praktyk„ naleŜy złoŜyć opiekunowi roku do dnia 18.09.2007 r.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty: * świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, * podanie (wzór podania ), * 4 zdjęcia * orzeczenie lekarskie * kserokopia dowodu osobistego * kserokopia dowodu wpłaty opłaty wpisowej i rekrutacyjnej
 • Tutuł uzyskany
  Technik Dentystyczny
 • Szczegółowe informacje
  Medyczne Studium Techniki Dentystycznej

  Przedmioty objęte programem nauczania:

  • Wychowanie fizyczne

  • Anatomia z elementami fizjologii

  • Modelarstwo

  • Materiałoznawstwo

  • Ortodoncja

  • Pracownia techniki ortodontycznej

  • Technika dentystyczna

  • Pracownia techniki dentystycznej

  • Zajęcia praktyczne

  • Praktyka zawodowa

  • W roku szkolnym 2007/2008 po raz pierwszy zostanie przeprowadzony egzamin zawodowy. Zastępuje on dotychczasowy egzamin z przygotowania zawodowego. Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu określonych w standardzie wymagań, ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Egzamin ten jest egzaminem zewnętrznym.

   Składa się z dwóch etapów:
  • etapu pisemnego (składa się on z dwóch części),

  • etapu praktycznego,


  • Zdający zdał egzamin jeżeli uzyskał:
  • z etapu pisemnego:

  • - z części pierwszej - co najmniej 50 % punktów możliwych do uzyskania,
   -z części drugiej - co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania
  • z etapu praktycznego - co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów


  • Wynik egzaminu zawodowego określa okręgowa komisja egzaminacyjna. Wynik ten jest ostateczny.
   Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
   Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. Dokument ten określa zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy oraz ułatwia zrozumienie znaczenia dyplomu, opisuje umiejętności i uprawnienia posiadacza dyplomu, jest ściśle powiązany z zawodem (w danym kraju posiadacze określonego dyplomu otrzymają taki sam suplement), posiada taką samą strukturę we wszystkich krajach UE.
   Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe nie zastępuje oryginału dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ani też nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach, ale ułatwia posiadaczom poruszanie się po europejskim rynku pracy.
   Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Inne informacje związane z Studium Medyczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |