Home > Podyplomowe > Podatki Inne > Zaoczne > Wrocław > Studia Podyplomowe-Podatki - Wrocław - Dolnośląskie

Studia Podyplomowe-Podatki - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe-Podatki - Zaoczne - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Celem Podyplomowych Studiów Podatkowych jest kształcenie profesjonalistów w sferze finansów publicznych, doradztwa podatkowego oraz zapoznanie słuchaczy z systemami podatkowymi krajów Unii Europejskiej. Absolwenci są odpowiednio przygotowani do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Oferta studiów skierowana jest do osób zainteresowanych poszerzeniem i zaktualizowaniem wiedzy z zakresu podatków, tj. analityków pionu finansowo-księgowego, pracowników Urzędów i Izb Skarbowych oraz innych instytucji finansowych, a także do osób chcących zdobyć nowy, atrakcyjny zawód doradcy podatkowego. Zasady rekrutacji 1. Słuchaczami studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu mogą zostać absolwenci wyższych studiów zawodowych, inżynierskich, magisterskich lub innych równorzędnych. 2. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 3. Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu następujących dokumentów: Niezbędne dokumenty * kwestionariusz osobowy oraz podanie do Rektora WSB (dostępnego również w informatorze oraz w Biurze Informacji i Rekrutacji) * odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych * 1 zdjęcie legitymacyjne * kserokopia dowodu osobistego * dowód uiszczenia opłaty wpisowej na konto w wysokości 200 zł lub dowodu wpłaty w kasie Uczelni
 • Szczegółowe informacje
  Podyplomowe Studia Podatkowe

  1. Teoria podatku i system podatkowy (8 godz.)
  •Pojęcie i funkcje podatków
  •zasady podatkowe
  •źródła podatku
  •konstrukcje podatkowe
  •klasyfikacje podatkowe

  2. Wybrane elementy prawa gospodarczego (8 godz.)
  •System prawny i jego budowa
  •wykładnia prawa
  •rodzaje umów
  •działalność gospodarcza
  •rodzaje podmiotów gospodarczych – tworzenie i likwidacja

  3. Ordynacja podatkowa  (16 godz.)
  •Organy podatkowe i ich właściwości
  •powstawanie, zabezpieczanie, wykonywanie i wygasanie zobowiązań podatkowych
  •odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe
  •zasady postępowania podatkowego
  •obowiązek stawienia się na wezwanie organu podatkowego  
  •poręczenia, terminy, wezwania
  •wszczęcie postępowania podatkowego
  •protokoły, adnotacje, dokumenty
  •postępowanie dowodowe
  •postępowanie wyjaśniające
  •zawieszenie postępowania
  •decyzje podatkowe, odwołania
  •postanowienia, zażalenia
  •uchylenie lub zmiana decyzji
  •stwierdzenie nieważności decyzji
  •wznowienie postępowania
  •kontrola podatkowa
  •tajemnica skarbowa

  4. Organizacja administracji finansowej. Kontrola skarbowa  (4 godz.)
  •Państwowe i samorządowe organy podatkowe
  •Urząd Kontroli Skarbowej
  •Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
  •postępowanie kontrolne
  •wywiad skarbowy

  5. Prawo karne skarbowe  (8 godz.)
  •Wykroczenia i przestępstwa skarbowe
  •postępowanie karne skarbowe
  •sankcje karne skarbowe


  6. Postępowanie egzekucyjne w sprawach podatkowych (4 godz.)
  •Przedmiot i podmiot postępowania egzekucyjnego
  •środki egzekucyjne
  •tok egzekucji administracyjnej
  •postępowanie zabezpieczające

  7. Ewidencja podatników  (4 godz.)
  •Numery identyfikacji podatkowej
  •tryb nadawania NIP
  •aktualizacja NIP
  •rejestr podatników

  8. Podatek dochodowy

  a) Od osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalność gospodarczą  (16 godz.)
  •Podmiot i przedmiot opodatkowania
  •ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy  
  •źródła przychodów
  •koszty uzyskania przychodów
  •zwolnienia przedmiotowe
  •podstawa opodatkowania
  •stawki podatkowe i skala podatkowa
  •opodatkowanie przychodów pieniężnych i praw majątkowych
  •ulgi podatkowe – od dochodu i od podatku
  •obowiązki podatników i płatników podatku dochodowego od osób fizycznych
  •zeznania podatków
  •uproszczone formy opodatkowania – karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, ryczałt od osób duchownych
  (Zajęcia warsztatowe – rozwiązywanie problemów z praktyki)

  b) Podatek dochodowy od osób prawnych (16 godz.)
  •Podmiot i przedmiot opodatkowania
  •zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe
  •źródła przychodów
  •koszty uzyskania przychodów
  •podstawa opodatkowania i stawki podatku
  •opodatkowanie grup kapitałowych
  •opodatkowanie leasingu i wierzytelności
  •opodatkowanie dochodów z udziałów w zyskach
  •pokrywanie strat
  •deklaracje podatkowe i roczne rozliczenie podatku
  [Zajęcia warsztatowe – rozwiązywanie przykładów z praktyki]

  9. Podatek od towarów i usług  (20 godz.)
  •Przedmiot i podmiot opodatkowania
  •podstawa opodatkowania i stawki podatkowe
  •zwolnienia z podatku
  •leasing a VAT
  •zwroty podatku
  •kasy fiskalne
  •opodatkowanie komisu
  •szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego
  •faktury VAT
  •eksport i import a podatek VAT
  [Zajęcia warsztatowe – rozwiązywanie przykładów z praktyki]

  10. Podatek akcyzowy  (4 godz.)
  •Podatek akcyzowy
  •podstawa opodatkowania podatku akcyzowego
  •podatek od gier

  11. Podatek od spadków i darowizn  (4 godz.)
  •Przedmiot i podmiot opodatkowania
  •zwolnienia przedmiotowe
  •obowiązek podatkowy
  •    ć podatku – ulgi i zwolnienia

  12. Podatki i opłaty samorządowe  (4 godz.)
  •Podatek rolny
  •podatek leśny
  •podatek od nieruchomości
  •podatek od środków transportu
  •podatek od psów
  •opłaty lokalne
  •opłata skarbowa
  •podatek od czynności cywilno-prawnych


  13. Zasady prowadzenia ksiąg handlowych i ewidencji podatkowej  (20 godz.)
  •Księgi rachunkowe – zawartość ksiąg, prowadzenie ksiąg, treść ksiąg, inwentaryzacja, sprawozdanie finansowe, bilans  
  •podatkowa księga przychodów i rozchodów – zasady i sposób prowadzenia księgi
  •ewidencja ryczałtu ewidencjonowanego od przychodów ewidencjonowanych
  •ewidenja podatku od towarów i usług – rejestry sprzedaży, rejestry zakupu
  •ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  •ewidencja przebiegu pojazdu
  [Zajęcia warsztatowe – rozwiązywanie przykładów z praktyki]

  14. Systemy podatkowe krajów UE  (12 godz.)
  •Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
  •oazy podatkowe
  •system podatkowy w krajach Unii Europejskiej
  •dostosowanie polskiego systemu podatkowego do standardów UE

  15. Prawo celne  (4 godz.)
  •Źródła prawa celnego
  •zasady obrotu towarowego z zagranicą
  •wolne obszary celne i składy celne
  •postępowanie celne
  •organy celne
  •agencje celne

  16. Prawo dewizowe  (4 godz.)
  •Podstawowe pojęcia prawa dewizowego
  •założenia prawa dewizowego
  •obowiązki i ograniczenia dewizowe
  •delegacje służbowe za granicą

  17. System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych  (8 godz.)
  •Funkcjonowanie zreformowanego systemu ubezpieczeń społecznych
  •zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  •fundusze celowe
  [Zajęcia warsztatowe]

  18. Postępowanie sądowo-administracyjne i orzecznictwo podatkowe  (4 godz.)
  •Wymagania formalne i dopuszczalność skargi do NSA
  •postępowanie ze skargą wnoszoną do NSA przed organem podatkowym
  •postępowanie ze skargą przed NSA
  •orzecznictwo w sprawach podatkowych


  19. Analiza podatkowa  (8 godz.)
  •Wykładnia i praktyka stosowania przepisów podatkowych
  •analiza zagadnień egzaminacyjnych na doradcę podatkowego

  20. Doradztwo podatkowe  (4 godz.)
  •Ustawa o doradztwie podatkowym
  •czynności doradztwa podatkowego
  •prawa i obowiązki doradców podatkowych
  •odpowiedzialność dyscyplinarna
  •odpowiedzialność karna
  zasady i tryb przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego

Inne informacje związane z Podatki Inne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |