Home > Podyplomowe > Administracja w Edukacji > Zaoczne > Warszawa > Studia Podyplomowe Liderów Oświaty - Warszawa - Mazowieckie

Studia Podyplomowe Liderów Oświaty - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Collegium Civitas

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe Liderów Oświaty - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Naszą misją jest stworzenie ambitnej instytucji akademickiej, która odegra istotną rolę w doskonaleniu zawodowym dyrektorów polskich szkół i tym samym - w rozwoju polskiej oświaty. Studia będą wspierały proces profesjonalizacji pracy poszczególnych dyrektorów, szkół i całego systemu edukacji. Wzrośnie także świadomość znaczenia, jakie dla jakości i skuteczności polskiej edukacji mają kompetencje dyrektorów jako prawdziwych liderów oświaty.
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe Liderów Oświaty

  Program*:

  Blok tematyczny: Misja oświaty - strategiczne dowodzenie szkołą

  Szczegółowy zakres tematyczny
  1. Znaczenie edukacji i pracy szkoły.
  2. Wizja, misja, strategia w pracy szkoły.

  W tym:
  • Znaczenie edukacji.
  • Znaczenie edukacji dla społeczności lokalnej i ponad lokalnej.
  • Znaczenie określania celu w działaniu.
  • Budowanie wspólnych strategii.
  • Wizja, misja i wartości w szkole
  .

  Zakładane efekty
  Przyjmuje się, że w wyniku uczestniczenia w realizacji bloku tematycznego uczestnik zajęć:
  • nabędzie umiejętność bycia liderem w tworzeniu wizji, misji i wartości własnej szkoły,
  • będzie potrafił dokonać oceny znaczenia edukacji dla społeczeństwa,
  • pozna sposób budowania wizji i misji szkoły oraz sposoby określania celów,
  • będzie potrafił dyskutując, dochodzić do wspólnych wniosków na temat wizji, misji i wartości polskiej szkoły
  • przedstawi refleksje na temat funkcjonowania wizji i misji w swojej szkole,
  • nakreśli propozycje zmian.

  Blok tematyczny: Dyrektor liderem rozwoju jakościowego szkoły

  Szczegółowy zakres tematyczny
  1. Przewodzenie
  W tym:
  • Komunikowanie się
  • Motywowanie
  • Współpraca a współzawodnictwo
  • Struktura organizacyjna w szkole
  (zarządzanie wewnątrzszkolne poprzez m.in. budowanie zespołów i awans szkolny)

  Zakładane efekty:
  Przyjmuje się, że w wyniku uczestniczenia w realizacji bloku uczestnik zajęć:
  • pozna zasady i zrozumie znaczenie właściwej komunikacji, motywowania, współpracy,
  • nabędzie umiejętności właściwego komunikowania się w grupie, motywowania,
  • podejmie próbę delegowania uprawnień w swoim zespole,
  • zrozumie konsekwencje stosowania określonego stylu zarządzania placówka dla nauczycieli, pracowników, uczniów i rodziców uczniów,
  • pozna strukturę organizacji,
  • ustali koszt rozwoju organizacyjnego (czas, finanse, zasoby ludzkie),
  • wyodrębni kolejne działania dla wdrożenia właściwej struktury organizacyjnej w szkole.

  2. Zarządzanie jakością - samoocena pracy szkoły
  W tym:
  • Idea zarządzania przez jakość.
  • Monitorowanie jakości.
  • Zasady dokonywania oceny własnych działań
  .

  Zakładane efekty
  Przyjmuje się, że w wyniku uczestniczenia w realizacji bloku uczestnik zajęć:
  • pozna teorie jakości,
  • przeprowadzi krytyczną analizę stosowania teorii jakości w szkole i będzie potrafił przedstawić ją w trakcie dyskusji,
  • pozna zasady dokonywania samooceny jako procesu,
  • zrozumie znaczenie dokonywania samooceny działań,
  • wdroży samoocenę w pracę szkoły,
  • opisze działanie samooceny w swojej szkole.

  Blok tematyczny: Dyrektor szkolnym liderem uczenia i nauczania
  Szczegółowy zakres tematyczny:
  • Determinanty przebiegu i efektów procesu uczenia się.
  • Konstruktywizm poznawczy.
  • Ocenianie kształtujące.
  • Motywowanie uczniów.
  • Monitorowanie jakości uczenia i nauczania.
  • Kompetencje kluczowe.
  • Klimat społeczny szkoły.
  • Przygotowywanie ucznia do autonomii w uczeniu się
  .

  Zakładane efekty
  Przyjmuje się, że w wyniku uczestniczenia w realizacji bloku uczestnik zajęć:
  • pozna pojęcia dotyczące nauczania i uczenia się ucznia,
  • zrozumie znaczenie oceniania kształtującego i motywowania ucznia w szkole,
  • przygotuje się do rozpoznania klimatu społecznego w szkole,
  • przygotuje się do monitorowania jakości uczenia i nauczania,
  • wprowadzi elementy oceniania kształtującego w życie szkoły,
  • przeprowadzi monitorowanie wybranego obszaru i podejmie dyskusję na temat wyników,
  • sprawdzi zakres stosowania motywowania podczas lekcji w szkole i wskaże możliwości w tym zakresie,
  • podejmie dyskusję na temat znaczenia autonomii ucznia w procesie uczenia się.

  Blok tematyczny: Projekt zmiany w szkole
  Szczegółowy zakres tematyczny
  • Planowanie zmiany.
  • Kierowanie zmianą.
  • Realizacja projektów zmiany uczestników studiów
  .

  Zakładane efekty
  Przyjmuje się, że w wyniku uczestniczenia w realizacji bloku uczestnik zajęć:
  • pozna zasady planowania i wdrażania zmiany,
  • zaprojektuje zmianę w szkole,
  • przedstawi plan wdrożenia zmiany wybranego obszaru,
  • wdroży zmianę,
  • będzie podejmował dyskusję na temat swoich działań z innymi słuchaczami studium,
  • opisze wprowadzoną zmianę,
  • przedstawi oczekiwania co do efektów wdrożenia zmiany.

  * program studiów może ulec nieznacznym zmianom.

Inne informacje związane z Administracja w Edukacji

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |