Studia Podyplomowe - Telematyka Kolei Dużych Prędkości - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Telematyka Kolei Dużych Prędkości - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Cele, zadania oraz adresaci studiów
  Studia mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, w szczególności absolwentów kierunków transport, informatyka lub elektronika i telekomunikacja, zajmujących się zawodowo problemami budowy i rozwoju infrastruktury transportowej.
  Absolwenci będą przygotowywani do prowadzenia prac w obszarze planowania, budowy, wdrażania, modernizacji, utrzymania i eksploatacji systemów kolei dużych prędkości (KDP), w szczególności w zakresie rozwiązań informacyjnych stosowanych w takich systemach kolejowych, w tym w taborze, infrastrukturze transportowej oraz centrach sterowania i dystrybucji informacji.
  Uczestnicy, po ukończeniu studiów, złożeniu pracy końcowej i zdaniu niezbędnych egzaminów, otrzymają Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych, stosownie do przepisów Ustawy z dn. 27 lipca 2005 „Prawo o szkolnictwie wyższym”.

  Wymagania ogólne

  Warunkiem uczestnictwa w Studiach jest złożenie lub przedstawienie:
  • pełnej dokumentacji (zgłoszenie uczestnictwa w Studium),
  • dyplomu ukończenia studiów *) lub zaświadczenia o absolutorium,
  • kwestionariusza osobowego,
  • dowodu osobistego *),
  • dowodu wniesienia opłaty za uczestnictwo.
  *) do skopiowania w Sekretariacie Studiów.
  Warunkiem ukończenia Studiów i uzyskania świadectwa ukończenia jest:
  • uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów,
  • złożenie pracy końcowej (dyplomowej), jej obrona i zdanie egzaminu końcowego.

  Ramowy program studiów

  Inteligentne systemy transportowe (ITS)
  Transport wielomodalny
  Infrastruktura kolei dużych prędkości
  Tabor kolei dużych prędkości
  Systemy sterowania i zarządzania ruchem
  Systemy sterowania pociągiem
  Telematyczne systemy obsługi podróżnych
  Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym
  Wyposażenie informatyczne i oprogramowanie dla kolejnictwa
  Systemy komunikacji elektronicznej w transporcie
  Systemy pozycjonowania w transporcie kolejowym
  Planowanie i implementacja przedsięwzięć kolejowych
  Zarządzanie projektami kolejowymi
  Regulacje prawne i normy w kolejnictwie

  Organizacja Studiów

  Studia trwają dwa semestry i obejmują 196 godzin zajęć. Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym, obejmującym 8 trzydniowych zjazdów odbywających się raz w miesiącu (czwartek – sobota, średnio 8 godz. zajęć dziennie)
  Zajęcia prowadzone będą w formie wykładowców, konwersatoriów, seminariów i laboratoriów. Szczegółowy plan studiów zostanie ogłoszony na niniejszej stronie internetowej.

  Kadra dydaktyczna
  Kadrę stanowią doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, CNTK oraz wybitni specjaliści i praktycy.
  Materiały i pomoce dydaktyczne
  Słuchacze Studiów otrzymują podstawowe materiały szkoleniowe od prowadzących zajęcia, mogą też korzystać z czytelni i biblioteki WSTE.

  Zasady regulaminowe uczestnictwa
  1. Uczestnicy Studiów obowiązani są do systematycznego uczęszczania na zajęcia oraz przygotowania się do nich zgodnie ze wskazówkami prowadzących.
  2. Dopuszczalna absencja wynosi 20% czasu trwania zajęć szkoleniowych.
  3. Uczestnik nie przestrzegający regulaminu Uczelni, dyscypliny studiów i obowiązujących terminów zaliczeń, może zostać skreślony z listy uczestników, a w przypadku jego skierowania przez firmę, o fakcie skreślenia powiadamia się jego pracodawcę.

Inne informacje związane z Informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |