Studia Podyplomowe - Technologie Informacyjne Internetu - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Technologie Informacyjne Internetu - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Cele, zadania oraz adresaci studiów
  Studia mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, w szczególności absolwentów kierunków transport, informatyka lub elektronika i telekomunikacja, zajmujących się zawodowo problemami budowy i rozwoju infrastruktury komunikacji elektronicznej.
  Absolwenci będą przygotowywani do prowadzenia prac w obszarze planowania, budowy, wdrażania, modernizacji, utrzymania i eksploatacji systemów dostępowych i eksploatacyjnych Internetu, tj. rozwiązań stosowanych w nowoczesnych systemach pozyskiwania i propagacji informacji.
  Uczestnicy, po ukończeniu studiów, złożeniu pracy końcowej i zdaniu niezbędnych egzaminów, otrzymają Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych, stosownie do przepisów Ustawy z dn. 27 lipca 2005 „Prawo o szkolnictwie wyższym”.
 • Szczegółowe informacje
  Wymagania ogólne
  Warunkiem uczestnictwa w Studiach jest złożenie lub przedstawienie:
  • pełnej dokumentacji (zgłoszenie uczestnictwa w Studium),
  • dyplomu ukończenia studiów *) lub zaświadczenia o absolutorium,
  • kwestionariusza osobowego,
  • dowodu osobistego *),
  • dowodu wniesienia opłaty za uczestnictwo.
  *) do skopiowania w Sekretariacie Studiów.

  Warunkiem ukończenia Studiów i uzyskania świadectwa ukończenia jest:

  • uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów,
  • złożenie pracy końcowej (dyplomowej), jej obrona i zdanie egzaminu końcowego.

  Ramowy program studiów
  Kierunki rozwoju Internetu
  Podstawy infologii
  Strony i konta www
  Portale
  Przeglądarki i wyszukiwarki
  Poczta elektroniczna
  Transmisja informacji
  Techniki wspomagające
  Bezpieczeństwo informacji
  Grafika komputerowa
  Architektura i budowa stron www
  Ekonomika Internetu
  Organizacja i regulacje prawne
  Seminarium dyplomowe / praca dyplomowa (12h/24h)

  Organizacja Studiów

  Studia trwają dwa semestry i obejmują 196 godzin zajęć. Rozpoczęcie planowane jest w styczniu 2010 roku, a zakończenie w październiku tego roku. Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym, obejmującym 8 trzydniowych zjazdów odbywających się raz w miesiącu (czwartek – sobota, średnio 8 godz. zajęć dziennie)
  Zajęcia prowadzone będą w formie wykładowców, konwersatoriów, seminariów i laboratoriów. Szczegółowy plan studiów zostanie ogłoszony na niniejsze stronie Internetowej.

  Informacje uzupełniające

  Kadra dydaktyczna

  Kadrę stanowią doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej oraz wybitni specjaliści i praktycy.

  Materiały i pomoce dydaktyczne

  Słuchacze Studiów otrzymują podstawowe materiały szkoleniowe od prowadzących zajęcia, mogą też korzystać z czytelni i biblioteki WSTE.

  Zasady regulaminowe uczestnictwa

  1. Uczestnicy Studiów obowiązani są do systematycznego uczęszczania na zajęcia oraz przygotowania się do nich zgodnie ze wskazówkami prowadzących.
  2. Dopuszczalna absencja wynosi 20% czasu trwania zajęć szkoleniowych.
  3. Uczestnik nieprzestrzegający regulaminu Uczelni, dyscypliny studiów i obowiązujących terminów zaliczeń, może zostać skreślony z listy uczestników, a w przypadku jego skierowania przez firmę, o fakcie skreślenia powiadamia się jego pracodawcę.

Inne informacje związane z Technologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |