Studia Podyplomowe - Technologie Informacyjne dla Obszarów Niezurbanizowanych - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Technologie Informacyjne dla Obszarów Niezurbanizowanych - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Cele, zadania oraz adresaci studiów

  Studia mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i naukowych osób posiadających tytuł magistra inżyniera, inżyniera lub licencjat, w zakresie wiedzy ułatwiającej podejmowanie i prowadzenie prac w obszarze projektowania, budowy, implementacji, modernizacji, utrzymania i eksploatacji systemów telekomunikacyjnych i informatycznych dostosowanych do uwarunkowań i potrzeb obszarów niezurbanizowanych, w szczególności wiejskich.

  Uczestnicy, po ukończeniu studiów, złożeniu pracy końcowej i zdaniu niezbędnych egzaminów, otrzymają Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych, stosownie do przepisów Ustawy z dn. 27 lipca 2005 „Prawo o szkolnictwie wyższym”.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagania ogólne

  Warunkiem uczestnictwa w Studiach jest złożenie lub przedstawienie:

  • pełnej dokumentacji (zgłoszenie uczestnictwa w Studium),

  • dyplomu ukończenia studiów *) lub zaświadczenia o absolutorium,

  • kwestionariusza osobowego,

  • dowodu osobistego *),

  • dowodu wniesienia opłaty za uczestnictwo.

  *) do skopiowania w Sekretariacie Studiów.

  Warunkiem ukończenia Studiów i uzyskania świadectwa ukończenia jest:

  • uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów,

  • złożenie pracy końcowej (dyplomowej), jej obrona i zdanie egzaminu końcowego
 • Szczegółowe informacje
  Ramowy program studiów 
  Tematyka wykładów - grupy zagadnień
  Zagadnienia rozwoju obszarów niezurbanizowanych
  Współczesne systemy dostępowe sieci telekomunikacyjnych
  Systemy i sieci telekomunikacyjne
  Nowe rozwiązania w technice komputerowej
  Planowanie systemów teleinformatycznych dla obszarów wiejskich
  Podstawy bezpieczeństwa i niezawodności systemów komunikacji elektronicznej
  Zagadnienia elektronizacji administracji
  Systemy wspomagania edukacji, opieki socjalnej i zdrowotnej
  Metody redukcji „wykluczenia cyfrowego”
  Zarządzanie i utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej
  Aspekty ekonomiczne informatyzacji obszarów niezurbanizowanych
  Aspekty prawne informatyzacji obszarów niezurbanizowanych
  Seminarium dyplomowe /praca dyplomowa (12h/18h)

  Organizacja Studiów
  Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin zajęć. Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym, obejmującym 8 trzydniowych zjazdów odbywających się raz w miesiącu (czwartek – sobota, średnio 8 godz. zajęć dziennie)
  Zajęcia prowadzone będą w formie wykładowców, konwersatoriów, seminariów i laboratoriów. Szczegółowy plan studiów zostanie ogłoszony na niniejsze stronie Internetowej.

  Informacje uzupełniające

  Kadra dydaktyczna
  Kadrę stanowią doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej oraz wybitni specjaliści i praktycy.

  Materiały i pomoce dydaktyczne
  Słuchacze Studiów otrzymują podstawowe materiały szkoleniowe od prowadzących zajęcia, mogą też korzystać z czytelni i biblioteki WSTE.

  Zasady regulaminowe uczestnictwa

  1. Uczestnicy Studiów obowiązani są do systematycznego uczęszczania na zajęcia oraz przygotowania się do nich zgodnie ze wskazówkami prowadzących.
  2. Dopuszczalna absencja wynosi 20% czasu trwania zajęć szkoleniowych.
  3. Uczestnik nieprzestrzegający regulaminu Uczelni, dyscypliny studiów i obowiązujących terminów zaliczeń, może zostać skreślony z listy uczestników, a w przypadku jego skierowania przez firmę, o fakcie skreślenia powiadamia się jego pracodawcę.

Inne informacje związane z Technologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |