Studia Podyplomowe - Techniki Informacyjne w Transporcie Drogowym - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Techniki Informacyjne w Transporcie Drogowym - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Cele, zadania oraz adresaci studiów
  Studia mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, w szczególności absolwentów kierunków transport, informatyka lub elektronika i telekomunikacja, zajmujących się zawodowo problemami budowy i rozwoju infrastruktury transportowej.
  Absolwenci będą przygotowywani do prowadzenia prac w obszarze planowania, budowy, wdrażania, modernizacji, utrzymania i eksploatacji systemów inteligentnego transportu (ITS), tj. rozwiązań telekomunikacyjnych i informatycznych stosowanych w nowoczesnym drogownictwie i transporcie drogowym, w tym w pojazdach i wyposażeniu infrastruktury oraz centrach zarządzania i sterowania ruchem.
  Uczestnicy, po ukończeniu studiów, złożeniu pracy końcowej i zdaniu niezbędnych egzaminów, otrzymają Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych, stosownie do przepisów Ustawy z dn. 27 lipca 2005 "Prawo o szkolnictwie wyższym".
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagania ogólne
  Warunkiem uczestnictwa w Studiach jest złożenie lub przedstawienie:
  • pełnej dokumentacji (zgłoszenie uczestnictwa w Studium),
  • dyplomu ukończenia studiów *) lub zaświadczenia o absolutorium,
  • kwestionariusza osobowego,
  • dowodu osobistego *),
  • dowodu wniesienia opłaty za uczestnictwo.
  *) do skopiowania w Sekretariacie Studiów.
  Warunkiem ukończenia Studiów i uzyskania świadectwa ukończenia jest:
  • uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów,
  • złożenie pracy końcowej (dyplomowej), jej obrona i zdanie egzaminu końcowego.
 • Szczegółowe informacje
  Organizacja Studiów
  Studia trwają dwa semestry i obejmują 196 godzin zajęć. Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym, obejmującym 8 trzydniowych zjazdów odbywających się raz w miesiącu (czwartek - sobota, średnio 8 godz. zajęć dziennie)
  Zajęcia prowadzone będą w formie wykładowców, konwersatoriów, seminariów i laboratoriów. Szczegółowy plan studiów zostanie ogłoszony na niniejszej stronie internetowej.

  Ramowy program studiów
   
  Inteligentne systemy transportowe
  ITSw zarządzaniu infrastrukturą drogową
  ITS w sterowaniu i zarządzania ruchem drogowym
  ITS w zarządzaniu transportem drogowym, w tym publicznym
  ITS w podnoszeniu bezpieczeństwa w transporcie drogowym
  Teleinformatyczne wyposażenie techniczne infrastruktury drogowej
  Systemy informacyjne i oprogramowanie w transporcie drogowym
  Systemy komunikacji elektronicznej w transporcie
  Automatyczna identyfikacja pojazdów i kierowców 
  Systemy poboru opłat transportowych
  Systemy pozycjonowania i ich wykorzystanie w transporcie drogowym 14
  Planowanie i implementacja przedsięwzięć
  Zarządzanie projektami
  Regulacje prawne i normy implementacji
  Seminarium dyplomowe / praca dyplomowa (12h/24h)

  Informacje uzupełniające

  Kadra dydaktyczna

  Kadrę stanowią doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej oraz wybitni specjaliści i praktycy.

  Materiały i pomoce dydaktyczne
  Słuchacze Studiów otrzymują podstawowe materiały szkoleniowe od prowadzących zajęcia, mogą też korzystać z czytelni i biblioteki WSTE.

  Zasady regulaminowe uczestnictwa
  Uczestnicy Studiów obowiązani są do systematycznego uczęszczania na zajęcia oraz przygotowania się do nich zgodnie ze wskazówkami prowadzących.

  Dopuszczalna absencja wynosi 20% czasu trwania zajęć szkoleniowych.
  Uczestnik nie przestrzegający regulaminu Uczelni, dyscypliny studiów i obowiązujących terminów zaliczeń, może zostać skreślony z listy uczestników, a w przypadku jego skierowania przez firmę, o fakcie skreślenia powiadamia się jego pracodawcę.

Inne informacje związane z Informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |