Studia Podyplomowe - Innowacyjność w przemyśle farmaceutycznym - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Innowacyjność w przemyśle farmaceutycznym - Zaoczne - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  Organizatorzy Studiów: * Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi * Krajowy Instytut Ubezpieczeń w Warszawie we współpracy z: * Centre for Management Training przy Uniwersytecie Warszawskim – International MBA Program * Clark University (Worcester) – program MBA in Health Care * Clark University – program Master of Public Administration in Health Systems (MPA) * Israeli College (Tel Aviv) * Partner: Kancelaria Prawna Hogan & Hartson w Warszawie
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Adresaci Studiów: Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy dotyczącej możliwości rozwoju przedsiębiorstw z sektora farmaceutycznego w Polsce. W szczególności omawiane będą regulacje prawne, uwarunkowania ekonomiczne, a także procesy związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań oraz nowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych służących ekspansji rynkowej. Studia Podyplomowe innowacyjność w przemyśle farmaceutycznym organizowane są dla osób pracujących bądź zamierzających podjąć pracę w branży farmaceutycznej oraz instytucjach państwowych związanych z tym sektorem. W szczególności zajęcia przeznaczone są dla kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla, a także dla lekarzy, farmaceutów, biologów, kierowników w administracji publicznej oraz menadżerów ochrony zdrowia. Adresatami są także osoby przygotowujące się do studiów dających tytuł Master of Public Health (MPH) lub Master of Business Administration in Health Care. Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się wyższym wykształceniem – posiadających tytuł magistra, licencjata lub równorzędny.
 • Szczegółowe informacje
  Innowacyjność w przemyśle farmaceutycznym

  Sylwetka absolwenta

  Studia podyplomowe przygotowują absolwenta do świadczenia usług consultingowych oraz zarządzania w sektorze farmaceutycznym i dziedzinach pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem roli innowacji w sukcesie rynkowym firmy. Studia kształtują także praktyczne umiejętności takie jak: składanie wniosków refundacyjnych, czytanie raportów HTA, zarządzanie projektami badań klinicznych, opracowywanie programów ubezpieczeniowych, wykorzystanie wiedzy z zakresu reklamy produktów leczniczych i marketingu, prowadzenie procesów lobbingowych oraz zarządzanie bezpieczeństwem.
   
  Program kształcenia

  Program studiów zapewni słuchaczom połączenie wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, medycyny, farmacji oraz ekonomii w zakresie:

      * polskiego i europejskiego systemu prawa farmaceutycznego,
      * wiedzy o strukturze i zasadach funkcjonowania rynku farmaceutycznego,
      * umiejętności planowania rozwoju linii produktów leczniczych na rynku polskim i wspólnotowym,

  Forma zaliczenia studiów

  Absolwenci Studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Innowacyjność w przemyśle farmaceutycznym" wydane przez Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, jeżeli:

     1. zaliczyli zajęcia z poszczególnych przedmiotów zgodnie z wymaganiami wykładowców,
     2. napisali pracę dyplomową, która uzyskała pozytywną recenzję.

  Absolwenci studiów otrzymują również Certyfikat Krajowego Instytutu Ubezpieczeń, będący potwierdzeniem zdobytej wiedzy praktycznej w zakresie zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa i ubezpieczeń.
   
  Osoby, które przygotują prace podyplomowe na uzgodniony temat w języku angielskim, mogą ubiegać się o przyjęcie, na prowadzone w Łodzi wspólnie z Clark University i Israeli College (1) studia MBA in Health Care lub (2) studia MPH (Master of Public Health); względnie na (3) prowadzone w Warszawie przez „Centre for Management Training – International MBA Program” Uniwersytetu Warszawskiego – studia MBA (Master of Business Administration); w każdym przypadku z pominięciem pierwszego semestru/modułu studiów MBA lub MPH i związanych z tym opłat
      * skutecznych technik zarządzania w branży farmaceutycznej,
      * obowiązujących regulacji dotyczących ochrony własności intelektualnej,
      * zarządzania bezpieczeństwem oraz programami ubezpieczeń dla sektora farmaceutycznego,
      * zasad planowania ekspansji rynkowej.

   Ramowy program studiów

  Studia trwają dwa semestry i obejmują 192 godziny wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń i seminarium dyplomowego w 12 sesjach sobotnio – niedzielnych.
   
  Zakres programu kształcenia
      


  Zasady i cele polityki lekowej państwa. Praktyka polska, a standardy światowe.

  Innowacyjność w polskim systemie ochrony zdrowia. Rola leków innowacyjnych w polityce lekowej.
   
  Rynek farmaceutyczny w Polsce – rola i miejsce w systemie ochrony zdrowia. Konflikty interesów uczestników gry wolnorynkowej.
   
  Innowacyjność w gospodarce wolnorynkowej. Innowacyjność w farmacji.

  Innowacyjność jako atrybut przewagi konkurencyjnej na rynku farmaceutycznym.
   
  Innowacyjność w polskim przemyśle farmaceutycznym i w innych krajach członkowskich UE. Inicjatywy Unii Europejskiej w zakresie promowania innowacyjności w przemyśle farmaceutycznym.
   
  Rynek leków innowacyjnych w Polsce i na świecie – sukcesy i porażki; szanse i zagrożenia.
      
  Ochrona własności intelektualnej w przemyśle farmaceutycznym.

  Patenty, prawa wyłączności danych, wyłączność rynkowa a powstanie leku generycznego. Okres przejściowy w zakresie wyłączności danych.

  Ubezpieczenia Tytułu Prawnego (Title Insurance) na rynku polskim i w innych krajach (ubezpieczenie praw do własności intelektualnej).
      
  Badania rynkowe – potrzeby, oczekiwania i preferencje systemu ochrony zdrowia poszczególnych grup zawodowych oraz różnych grup pacjentów.

  Geneza produktu innowacyjnego w przemyśle farmaceutycznym – jak powstaje nowy lek? Technologie produktów R&D.

  Wytwarzanie leków. Zasady Dobrej Praktyki Wytwarzania.
   
  Badania kliniczne produktów leczniczych i wyrobów medycznych – regulacje prawne, bezpieczeństwo, zasady i możliwości ubezpieczeń. Teoria i praktyka.

  Rejestracja produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Procedury administracyjne i sądowo administracje w praktyce rejestracyjnej. (Która z procedur rejestracji leku jest najbardziej korzystna dla podmiotu odpowiedzialnego?)

  Health Technology Assessment / Evidence Base Medicine w farmakoterapii i przemyśle farmaceutycznym.

  Koszyk świadczeń zdrowotnych i usług medycznych. Świadczenia gwarantowane. Świadczenia niegwarantowane. Wycena świadczeń. Leki w koszyku procedur gwarantowanych.

  Refundacja a ustalanie cen leków. Kryteria i zasady refundacji w Polsce i w innych krajach członkowskich UE.

  Obrót hurtowy a obrót detaliczny. Problemy prawne
  (w tym: przepisy antymonopolowe).

  Kształtowanie kultury innowacyjności w polskiej gospodarce narodowej. Wzorce zachodnioeuropejskie vs. amerykańskie.

  Wyroby medyczne. Zagadnienia prawne. Reprocesing w obrocie wyrobami medycznymi. Terapie zaawansowane.
   
  Efektywność ekonomiczna wytwarzania (1) leków brandowych vs. (2) leków generycznych.
   
  Wycofywanie produktów leczniczych z obrotu.
   
  Zarządzanie ryzykiem – strategie i postawy wobec ryzyka. Ubezpieczenia w ochronie zdrowia.
   
  Monitorowanie zdarzeń niepożądanych, jakość produktów leczniczych, zarządzanie ryzykiem – zasady programu ubezpieczenia.
   
  Bariery rozwoju produktów innowacyjnych w farmacji; technologiczne, biotyczne, formalno-prawne, ekonomiczne, społeczno-polityczne.
   
  Reklama produktów leczniczych / marketing farmaceutyczny.

  PR i komunikacja w firmie farmaceutycznej.
   
  Działalność lobbingowa w Unii Europejskiej oraz w Polsce – zasady, podobieństwa oraz różnice.
  Ustawa o działalności lobbingowej – polska praktyka.

  Pozyskiwanie funduszy na rozwój oraz wdrażanie

  innowacyjnych rozwiązań. (Jak uzyskać dofinansowanie ze środków UE?)
   
  Prawo Unii Europejskiej – jak z niego korzystać?

  Polskie procedury legislacyjne – wpływ podmiotów zewnętrznych na kształt aktu prawnego.

  Business English in Health Care - konsultacje (fakultatywne).
   
  Seminarium dyplomowe (do wyboru w języku polskim albo w języku angielskim).
   
      
   

   
   

   

Inne informacje związane z Farmacja

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |