Home > Podyplomowe > Inżynieria Materiałowa > Zaoczne > Kraków > Studia Podyplomowe - Biomateriały - materiały dla medycyny - Kraków - Małopolskie

Studia Podyplomowe - Biomateriały - materiały dla medycyny - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Biomateriały - materiały dla medycyny - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Charakterystyka studiów Tematyka prezentowana w trakcie zajęć obejmuje przegląd wszystkich grup materiałów dla zastosowań medycznych: metalicznych, ceramicznych, polimerowych, węglowych i kompozytowych. Słuchacze zapoznają się z metodami projektowania i wytwarzania biomateriałów, a następnie możliwościami analizy ich właściwości mechanicznych, właściwości fizykochemicznych (laboratoria z metod badań: elektronowa mikroskopia skaningowa, mikroskopia sił atomowych, spektroskopia w podczerwieni, badania energii powierzchniowej i zwilżalności) i właściwości biologicznych (badania: in vitro i in vivo). Omawiane są także regulacje prawne i aspekty etyczne związane z badaniami na zwierzętach i badaniami klinicznymi (norma EU ISO 10993), a także najnowsze osiągnięcia inżynierii tkankowej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  tudia adresowane są do absolwentów uczelni technicznych (inżynieria materiałowa, technologia chemiczna), przyrodniczych (chemia, biologia, biotechnologia), a także medycznych, stomatologicznych, farmaceutycznych i weterynaryjnych, pragnących zdobyć, poszerzyć i ugruntować wiedzę z zakresu inżynierii biomateriałów i nowoczesnych materiałów dla medycyny. Słuchacze zdobędą i/lub pogłębią wiedzę z zakresu inżynierii biomateriałów. Po zakończeniu studiów wykazywać się bedą znajomością budowy i właściwości materiałów przeznaczonych dla medycyny. Zaznajomią się z cyklem otrzymywania biomateriałów: od momentu zaprojektowania poprzez jego otrzymywanie i dobór odpowiednich badań (materiałowych, fizykochemicznych, biologicznych). Potrafić bedą analizować wyniki doświadczeń laboratoryjnych i przekładać je na zachowanie się biomateriału w warunkach żywego organizmu. Ponadto słuchacze wprowadzani zostaną w zagadnienia dotyczące wymagań normowych, etycznych i prawnych, niezbędnych do wprowadzenia nowego wyrobu medycznego na rynek. Ukończenie studiów pozwala na nabycie umiejętności przygotowywania wniosków do Komisji Etycznych i doboru metod badawczych w zakresie analizy biozgodności materiałów.
 • Szczegółowe informacje
  Charakterystyka studiów

  Tematyka prezentowana w trakcie zajęć obejmuje przegląd wszystkich grup materiałów dla zastosowań medycznych: metalicznych, ceramicznych, polimerowych, węglowych i kompozytowych. Słuchacze zapoznają się z metodami projektowania i wytwarzania biomateriałów, a następnie możliwościami analizy ich właściwości mechanicznych, właściwości fizykochemicznych (laboratoria z metod badań: elektronowa mikroskopia skaningowa, mikroskopia sił atomowych, spektroskopia w podczerwieni, badania energii powierzchniowej i zwilżalności) i właściwości biologicznych (badania: in vitro i in vivo). Omawiane są także regulacje prawne i aspekty etyczne związane z badaniami na zwierzętach i badaniami klinicznymi (norma EU ISO 10993), a także najnowsze osiągnięcia inżynierii tkankowej.

  Program studiów

  W skład zajęć prowadzonych w ramach studiów wchodzą: wykłady, seminaria, laboratoria i zajęcia projektowe. Program studiów obejmować będzie charakterystykę tworzyw wykorzystywanych w medycynie: metali, stopów, polimerów, ceramiki, węgla syntetycznego i kompozytów. Omówione zostaną przykłady zastosowań tworzyw syntetycznych w różnych dziedzinach medycyny, a mianowicie ortopedii, chirurgii kostnej, laryngologii, kardiologii, okulistyce, stomatologii i innych. Wykłady dotyczyć będą badania biozgodności w warunkach in vitro i in vivo, omówienia normy ISO 10993 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych) oraz regulacji prawnych i aspektów etycznych związanych z badaniami na zwierzętach. Ponadto omówione zostaną sposoby organizacji, nadzoru i monitorowania badań klinicznych. Słuchacze studiów zapoznani zostaną z najnowszymi osiągnięciami inżynierii tkankowej, metodami wytwarzania podłoży tkankowych i konstrukcją bioreaktorów.

  Na zajęciach laboratoryjnych prezentowane będą metody badawcze wykorzystywane w analizie budowy i właściwości biomateriałów. W oparciu o konkretne przykłady z inżynierii biomateriałów prezentowane będą metody: spektroskopii w podczerwieni (FTIR), elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM), mikroskopii optycznej, mikroskopii sił atomowych (AFM). Słuchaczom studiów przedstawione zostaną metody badań właściwości mechanicznych biomateriałów i tkanek, metody fizykochemiczne stosowane do badań przebiegu degradacji materiałów (w sztucznym i naturalnym środowisku biologicznym) oraz metody biologiczne do analizy zjawisk zachodzących na powierzchni tworzyw w kontakcie z żywymi komórkami i tkankami.


  W ramach zajęć projektowych słuchacze samodzielnie opracowują jedno szczegółowe zagadnienie z zakresu inżynierii biomateriałów


  Wykłady i zajęcia seminaryjne:

  - Wprowadzenie do nauki o biomateriałach, definicje klasyfikacja biomateriałów.
  - Inżynieria biomateriałów - perspektywy i kierunki rozwoju.
  - Standardy europejskie i regulacje prawne badań na zwierzętach (norma ISO 10993).
  - Organizacja i monitoring badań klinicznych.
  - Implanty metaliczne i implanty z pamięcią kształtu.
  - Implanty dla chirurgii kostnej, materiały w osteosyntezie.
  - Biomateriały ceramiczne.
  - Bioszkła i tworzywa szkłokrystaliczne.
  - Bioaktywność materiałów ceramicznych.
  - Biomateriały polimerowe (biostabilne, degradowane i resorbowalne).
  - Polimerowe nośniki leków.
  - Biomateriały pochodzenia naturalnego.
  - Włókna węglowe w medycynie.
  - Materiały dla kardiochirurgii.
  - Materiały kompozytowe w inżynierii biomateriałów.
  - Nanokompozyty w zastosowaniach medycznych.
  - Biozgodność nanocząstek i ich zastosowanie w medycynie.
  - Zasady projektowania biomateriałów.
  - Modyfikacja powierzchni biomateriałów.
  - Sterylizacja medyczna.
  - Biosensory i analizatory medyczne.
  - Zjawiska na granicy faz: biomateriał - środowisko biologiczne.
  - Metody badań biomateriałów in vitro.
  - Badania biomateriałów in vivo: metody histochemiczne, histoenzymatyczne i immunohistochemiczne.
  - Inżynieria tkankowa i sterowana regeneracja tkanek.

  Laboratoria:

  - Badania mechaniczne tkanek i materiałów implantacyjnych.
  - Metody badań implantów włóknistych.
  - Badania degradacji implantów w sztucznym środowisku biologicznym.
  - Spektroskopia w podczerwieni (FTIR) w inżynierii biomateriałów.
  - Metody badań powierzchni: mikroskopia sił atomowych (AFM), pomiary kąta zwilżania, wyznaczanie energii powierzchniowej.
  - Skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM) w inżynierii biomateriałów.
   

Inne informacje związane z Inżynieria Materiałowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |