Studia Podyplomowe - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  Podczas studiów słuchacze zdobędą wiedzę na temat zasad zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N 18001 oraz środowiskiem wg norm serii ISO 14001, metod podnoszenia poziomu warunków pracy, prawnej ochrony pracy wg norm UE, ergonomii i fizjologii pracy, oceny i analizy ryzyka związanego z zagrożeniami zawodowymi. Słuchacze doskonalić będą także umiejętności sporządzania planów BHP, a dzięki zajęciom poświęconym metodyce nauczania dorosłych poszerzą wiedzę dotyczącą przygotowywania i prowadzenia szkoleń. Studia podejmują także zagadnienia dotyczące wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu oraz optymalizacji systemu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Adresatami Podyplomowych Studiów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy są zarówno osoby posiadające duże doświadczenie w pracy w służbach BHP, jak i te, które związane są z tymi służbami od niedawna lub dopiero zamierzają rozpocząć pracę w tej branży. Studia adresujemy szczególnie do osób pełniących kierownicze funkcje w służbach BHP, a nieposiadających wyższego wykształcenia kierunkowego. Zmiany legislacyjne nakładają na takie osoby obowiązek podniesienia swoich kwalifikacji, w przeciwnym razie po czasie przewidzianym w rozporządzeniu nie będą one mogły dalej pełnić swojej funkcji. Studia kierowane są także do średnich i dużych przedsiębiorstw, w których utrzymanie służb BHP jest wymogiem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zasady rekrutacji: * O przyjęcie na Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I stopnia (licencjackich, inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich) * Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych * Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Szczegółowe informacje
  Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

  Praktyczny charakter studiów
  Zajęcia mają formę warsztatów, ćwiczeń i wykładów, podczas których wykorzystywane są nowoczesne metody nauczania. Przekazywane treści są bogato ilustrowane przykładami z praktyki gospodarczej. Atrakcyjność zajęć podnosi wykorzystanie materiałów multimedialnych: filmów, audycji, prezentacji.

  Korzyści
  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 02.11.2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 246, poz. 2468 z późniejszymi zmianami) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych upoważnia absolwentów do pełnienia funkcji starszych inspektorów, specjalistów i starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw BHP w przedsiębiorstwach i innych jednostkach. Studia stwarzają pracownikom służb BHP, na których rozporządzenie nakłada wymóg uzupełnienia wykształcenia, możliwość podniesienia kwalifikacji zgodnie z nowymi wytycznymi.

  Wykładowcy
  Kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy akademiccy, specjaliści z zakresu inspekcji pracy, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy oraz praktycy życia gospodarczego w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy, certyfikowani wykładowcy w zakresie BHP.

  Program studiów
  1. Elementy prawa pracy 16 godz.
  przepisy ogólne * przepisy dotyczące stosunku pracy * wynagrodzenie i jego ochrona, inne świadczenia i odszkodowania * uprawnienia i obowiązki pracodawcy i pracownika, metody kształtowania postaw
  pracowniczych * urlopy, normy i wymiar czasu pracy, ewidencja czasu pracy * przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet, młodocianych i nieletnich oraz niepełnosprawnych * system dochodzenia roszczeń w prawie pracy
  2. Prawna ochrona pracy 10 godz.
  założenia systemu ochrony pracy w Polsce * podmioty obowiązków w dziedzinie bhp, obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami, prawa i obowiązki pracownika w dziedzinie bhp * dyrektywy UE i Międzynarodowej Organizacji Pracy w zakresie
  bhp * instytucje prowadzące nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy: omówienia zadań i uprawnień PIP, PIS, UDT oraz SIP, związki zawodowe, służba bhp uprawnienia i zadania * znaczenie PN , norm zakładowych, instrukcji użytkowania * konsultacje w zakresie bhp
  3. Profilaktyka ochrony zdrowia i ocena czynników szkodliwych na stanowiskach pracy 12 godz.
  definicje, podział i charakterystyka czynników uciążliwych, szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych; czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne * pojęcia, rodzaje i charakterystyka zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy, * badania lekarskie * środki ochrony indywidualnej oraz zasady i normy ich przydziału oraz odzieży i obuwia roboczego * zasady i normy przydziału posiłków profilaktycznych, napoi oraz zasady i normy przydziału środków higieny
  4. Techniczne bezpieczeństwo pracy 20 godz.
  wymagania bhp dotyczące budynków i znajdujących się w nich pomieszczeń pracy oraz terenów z nimi związanych * wymagania bhp dotyczące maszyn i innych urządzeń technicznych oraz instalacji * wymagania dotyczące urządzeń podlegających
  dozorowi technicznemu, zasady jego sprawowania oraz obowiązki zakładów pracy stosujących urządzenia podlegające dozorowi technicznemu * system badań i certyfikacji wyrobów * organizacja transportu wewnątrzzakładowego oraz składowania wyrobów zgodnie z wymaganiami bhp * oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy * wymagania bhp dotyczące określonych przepisów pracy 5. System zarządzania bezpieczeństwem pracy PN-N 18000 12 godz.
  zasady zarządzania bhp w przedsiębiorstwach według norm serii PN-N-18000 * zarządzanie procesowe w obszarze bhp * wdrażanie i funkcjonowanie zakładowego systemu zarządzania bhp * interpretacja punktów norm PN-N 18001 * ocena ryzyka zawodowego w systemie zarządzania bhp * zapobieganie wypadkom przy pracy i poważnym awariom * dokumentacja systemu
  * ocena skuteczności systemowego zarządzania bhp
  6. System zarządzania środowiskiem ISO 14001 6 godz.
  wprowadzenie do systemu zarządzania według norm ISO 14001 * wymagania systemu zarządzania środowiskowego w świetle wymogów PN ISO 14001 * identyfikacja i zarządzanie aspektami środowiskowymi * cele, zadania, programy osiągania efektów
  środowiskowych * wymagania prawne przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska * dokumentacja systemu zarządzania środowiskowego * proces auditowania SZŚ, wymagania dotyczące auditora w świetle wymogów normy ISO 19011 * system EMAS a ISO 14001
  7. Identyfikacja zagrożeń, ocena i kontrola ryzyka zawodowego, tworzenie programów poprawy bezpieczeństwa 28 godz.
  metody oceny ryzyka zawodowego, informacja o ryzyku zawodowym, sposób wykonania oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy * opracowanie oceny ryzyka zawodowego warsztaty
  8. Organizacja i metodyka prowadzenia zajęć dydaktycznych przez pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy 10 godz.
  cele i treści szkolenia * zasady nauczania w kształceniu kursowym * metody prowadzenia zajęć na kursach szkoleniowych * środki
  dydaktyczne * planowanie i organizacja pracy dydaktycznej * formy oraz metody kontroli i oceny skuteczności szkolenia
  9. Psychologia pracy 10 godz.
  spostrzeganie społeczne * konflikt społeczny w procesie pracy, strategie rozwiązywania skuteczne negocjacje * stres w miejscu pracy * czynniki generujące stres w pracy * skutki stresu w pracy masowe dolegliwości o podłożu psychologicznym, wypalenie się * zapobieganie i redukowanie stresu w miejscu pracy
  10. Organizacja i metody pracy służb bhp 10 godz.
  organizacja służby bhp * zakres działania służby bhp * uprawnienia służby bhp * stanowiska i kwalifikacje służby bhp * metody pracy służby bhp * popularyzacja zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy i ergonomią
  11. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy 16 godz.
  definicja ergonomii i jej cele * układ człowiek maszyna, funkcje człowieka w układzie * rola narządów zmysłów w odbiorze informacji * problemy pracy nocnej i zmianowej * wymagania dotyczące budowy i rozmieszczenia urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych * ergonomiczna ocena maszyn, urządzeń i warunków pracy
  12. Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy 14 godz.
  definicja wypadku przy pracy * procedury i techniki postępowania przy ustalaniu okoliczności
  i przyczyn wypadków przy pracy * dokumentacja związana z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków * warsztaty przeprowadzenie na przykładach opisów konkretnych zdarzeń pełnego dochodzenia powypadkowego obejmującego ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków wraz ze sporządzeniem dokumentacji powypadkowej
  13. Pierwsza pomoc 8 godz.
  prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy * łańcuch ratunkowy kolejność i zasady wykonywania poszczególnych czynności * sposób zachowania po przybyciu na miejsce wypadku służb medycznych * warsztaty udzielania pierwszej pomocy
  14. Ochrona przeciwpożarowa 6 godz.
  wybrane zagadnienia organizacyjno-prawne ochrony przeciwpożarowej * wybrane zagadnienia ze spalania i podstaw rozwoju pożaru * sprzęt i środki gaśnicze * techniczne systemy zabezpieczeń i przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne * rozpoznawanie zagrożeń pożarowych * wybrane zagadnienia zwalczania pożarów * przyczyny pożarów
  15. Seminarium podyplomowe 6 godz.

  miesiące nauki 9
  liczba godzin 184
  liczba zjazdów 10
  liczba godzin dodatkowych szkoleń 8-20


Inne informacje związane z bezpieczeństwo pracy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |