Home > Podyplomowe > Administracja-ogólne > Zaoczne > Poznań > Studia Podyplomowe - Administracja-Zarządzanie i Organizacja - Poznań - Wielkopolskie

Studia Podyplomowe - Administracja-Zarządzanie i Organizacja - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Administracja-Zarządzanie i Organizacja - Zaoczne - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Celem Podyplomowych Studiów Administracji – zarządzanie i organizacja jest pogłębienie wiedzy prawniczej, sprawności organizacyjnej i doskonalenie umiejętności interpersonalnych pracowników administracji publicznej. Ukończenie studiów ma być pomocne w kompetentnym, sprawnym i skutecznym zarządzaniu przedsięwzięciami publicznymi w różnych aspektach działalności administracji.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia kierowane są do osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze średniego lub wyższego szczebla w administracji publicznej, m.in. w urzędach wojewódzkich, miast i gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich i samorządach. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie nauki mogą stać się ważnym atutem w rozwoju kariery zawodowej.
 • Szczegółowe informacje
  Administracja-Zarządzanie i Organizacja

  Korzyści
  Studia umożliwiają uczestnikom doskonalenie umiejętności i pozyskanie wiedzy w trzech aspektach.
  W ramach bloku „Wiedza prawnicza” słuchacz nabędzie i uporządkuje wiadomości o systemie prawnym w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu urzędnika oraz pogłębi umiejętność analizy tekstu prawnego.
  W ramach bloku „Sprawne zarządzanie” słuchacz nauczy się  jak zarządzać i współpracować ze swoimi pracownikami. Ponadto dowie się jak zarządzać  projektami unijnymi, zmianą i informacją.
  Blok „Umiejętności interpersonalne” pozwoli na pogłębienie umiejętności zarządzania swoimi zadaniami komunikacji z klientem, współpracownikiem. Praktyczny charakter zajęć ma na celu przygotowanie menedżerów do radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych związanych m.in. z konfliktem, spadkiem zaangażowania pracowników.

  Program Podyplomowych Studiów Administracji - Zarządzania i Organizacji

  Wiedza prawnicza:

  • Podstawy prawne – 6 godz.
  • Elementy prawa konstytucyjnego – 8 godz.
  • Elementy prawa administracyjnego – 16 godz.
  • Elementy prawa cywilnego i handlowego – 8 godz.
  • Finanse publiczne - wybrane zagadnienia – 14 godz.
  • Audyt wewnętrzny i kontrola – 6 godz.
  • Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi – 8 godz.
  • Prawo europejskie i fundusze europejskie – 8 godz.

  Sprawne zarządzanie

  • Podstawy teorii organizacji i zarządzania – 10 godz.
   * proces zarządzania w ujęciu funkcjonalnym i procesowym * struktura organizacyjna jako narzędzie zarządcze * czynniki kształtujące strukturę organizacyjna * klasyczne rozwiązania strukturalne * nowoczesne koncepcje strukturalne * zarządzanie strategiczne

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi – 12 godz.
   planowanie zatrudnienia * rola analizy stanowiska pracy * rekrutacja i selekcja pracowników – prezentacja metod oceny * dobór pracowników do stanowiska: stosowane techniki i narzędzia * adaptacja pracowników - jak wdrożyć nowego pracownika * utrzymanie i rozwój pracowników * szkolenie pracowników * określenie potrzeb szkoleniowych, ocena przydatności szkoleń * ocena efektywności pracownika - ćwiczenia w przeprowadzaniu rozmowy z ocenianymi pracownikami * jak określić potencjał pracownika i osiągnąć większy poziom zaangażowania w realizację zadań

  • Zarządzanie projektami unijnymi – 10 godz.
   fundusze kierowane do urzędów lokalnych * sporządzanie wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy UE - metodyka sporządzania wniosków * zawartość wniosków * kryteria oceny wniosków * kryteria jakościowe wniosku * kryteria formalne wniosku * ocena jakościowa wniosku * inwestycje priorytetowe * procedury wyboru projektów

  • Zarządzanie zmianą– 6 godz.
   czynniki wymuszające zmianę w organizacji * źródła zmian * postawa pracowników wobec zmian

  • Zarządzanie systemami informacji – e-administracja – 10 godz.
   I. Pojęcie, źródła, rola i funkcje informacji w zarządzaniu, konstytucyjne i prawne uwarunkowania funkcji informacji w administracji publicznej, standardy zarządzania informacjami, polityka zarządzania informacją w kraju i Unii Europejskiej,
   informacja w zarządzaniu strategicznym, podstawy działań prawnych na rzecz bezpieczeństwa, ochrony i zabezpieczenia informacji oraz kontroli w administracji,
   II. * informatyczne systemy zarządzania * sieci komputerowe * strategie informatyzacji instytucji publicznej * podpis elektroniczny w administracji * Biuletyn Informacji Publicznej * dostęp do informacji publicznej

  • Etyka życia publicznego – 4 godz.

  Umiejętności interpersonalne

  • Komunikacja interpersonalna – 8 godz.
   komunikacja niewerbalna i niewerbalna* precyzyjne formułowanie zadań * umiejętności precyzyjnego przekazywania informacji zarządczej * przekazywanie poleceń – prowadzenie rozmów służbowych * sprzężenie zwrotne jako efektywne narzędzie kontroli * prowadzenie zebrań i uczestniczenie w zebraniach * mechanizmy podnoszące udział obywateli w podejmowaniu decyzji przez samorząd lokalny * profesjonalna obsługa klienta
  • Asertywność w praktyce – 4 godz.
   radzenie sobie z zachowaniami inwazyjnymi * konfrontowanie opinii * wyrażanie próśb i pozytywów * udzielanie i przyjmowanie krytyki * wydawanie poleceń * wyrażanie pochwał * obrona przed atakiem słownym * mówienie „nie”
  • Techniki prezentacji – 8 godz.
   reguły prezentacji a umiejętności komunikacyjne * przegotowanie się do prezentacji * etapy prezentacji * prawidłowe zachowanie się * przygotowanie materiałów wizualnych * praktyczne scenariusze prezentacyjne * sterowanie emocjami * psychologiczne aspekty kontaktu z publicznością * techniki przemawiania - metody skupiania uwagi * panowanie nad stresem
  • Umiejętności kierownicze – 10 godz.
   przywództwo - kiedy warto być przywódcą * praktyczne metody wzmacniania własnego potencjału przywódczego * jak budować autorytet * uwarunkowania oraz źródła autorytetu * budowanie własnej wiarygodności poprzez tworzenie wizji * style przewodzenia * styl kierowania, a umiejętność przekazywania zadań podwładnym * orientacja na pracowników * orientacja na zadanie * najważniejsze koncepcje stylów przewodzenia * skuteczność działań przywódczych * przywództwo transakcyjne i transformacyjne
  • Zarządzanie konfliktem w organizacji – 8 godz.
   rodzaje konfliktów * geneza konfliktów w zespole pracowniczym * style rozwiązywania konfliktów * konstruktywne przezwyciężanie sytuacji trudnych * mediacja menedżera w konfliktach pracowniczych
  • Organizacja czasu pracy – 6 godz.
   techniki gospodarowania czasem * pokonywanie barier psychologicznych w zarządzaniu czasem * „złodzieje czasu” * planowanie pracy * ustalanie priorytetów * diagnoza obecnego stylu pracy * warunki skutecznej delegacji zadań * zarządzanie przez cele

  Seminaria – 8 godzin

  182 godzin zajeć
  9 miesięcy nauki
  10 zjazdów

   


Inne informacje związane z Administracja-ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |