Home > Studia I Stopnia > Logistyka > Dzienne > Poznań > Studia I Stopnia - Logistyka w Przedsiębiorstwie - Poznań - Wielkopolskie

Studia I Stopnia - Logistyka w Przedsiębiorstwie - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Logistyka w Przedsiębiorstwie - Dzienne - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Absolwenci tej specjalizacji, na bazie szczegółowo opracowanego programu studiów, posiadają kwalifikacje do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, pełnienia funkcji kierowniczych i kontrolnych w organizacjach gospodarczych, zwłaszcza we współpracy z partnerami z krajów Unii Europejskiej. Są też przygotowani do pracy w różnych segmentach gospodarki narodowej, przede wszystkim w handlu, przemyśle czy transporcie. Wykazują się doskonałą orientacją w sferze logistyki, prowadzenia negocjacji, analizy rynku, marketingu, finansów i prawa gospodarczego.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Jeżeli chcesz skorzystać z naszej uproszczonej procedury rekrutacji możesz to uczynić spełniajac poniższe warunki: *podanie, umowa o nauczanie, kwestionariusz str.1 i str.2. * Wypełnić powyższe dokumenty pamiętając o podpisach: - wypełniony kwestionariusz osobowy należy podpisać na drugiej stronie w trzech miejscach oznaczonych jako „podpis kandydata”; - wypełnioną czytelnie umowę o nauczanie należy podpisać na stronie 4 i 5 w miejscach oznaczonych jako „podpis studenta”, wpisując jednocześnie datę w której została ona podpisana. Pozostałe strony musza być podpisane w dolnym prawym rogu umowy (można podpisać parafką). - podanie o przyjęcie na studia musi być wypełnione i podpisane w miejscu oznaczonym jako „podpis kandydata” * Oprócz wyżej wymienionych dokumentów należy dołączyć: - oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki, - cztery aktualne fotografie (podpisane), - kserokopię dowodu osobistego ( 1 i 2 stronę), - kserokopię książeczki wojskowej – dotyczy mężczyzn (wszystkie strony), - numer NIP-u, PESEL, - podanie o przyjęcie na studia, - życiorys - CV - dowód wniesienia opłaty wpisowej . Opłatę wpisową należy uiścić w kasie Uczelni przy ul. Niedziałkowskiego 18 w Poznaniu lub wpłacić na konto: ING BANK ŚLĄSKI 14 1050 1520 1000 0022 9359 4772 Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych, ul. Św. Marcin 58-64 , 61- 807 Poznań. * Cały komplet dokumentów należy wysłać na adres: Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych - Dział Rekrutacji ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań UWAGA!!! Kandydat musi przysłać wszystkie wymienione wyżej dokumentów. * Podstawą do przyjęcia na studia na specjalność Zarządzanie w biznesie dla kandydatów ze "starą maturą" jest rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci, którzy zdali "nową maturę" są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci posiadający świadectwo maturalne starej matury proszeni są o kontakt w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Logistyka w Przedsiębiorstwie

  Na program studiów składają się następujące bloki przedmiotów:

      *
        Przedmioty wykształcenia ogólnego - w tym bloku występują przedmioty z takich dziedzin, jak: język obcy, socjologia, psychologia, a także realioznawstwo.
      *
        Przedmioty podstawowe - w tym bloku znajdują sią przedmioty niezbędne dla każdego ekonomisty. W jego ramach studenci uczą się więc ekonomii, matematyki, statystyki, finansów, informatyki, prawa, podstaw zarządzania, podstaw marketingu.
      *
        Przedmioty specjalizacyjne są zróżnicowane w zależności od wybranej specjalności lub specjalizacji studiów. Od II roku studiów proponowany jest również blok przedmiotów do wyboru. Pozwala on studentom rozwijać indywidualne zainteresowania i umiejętności. Studenci uczęszczają również na seminaria dyplomowe (zależnie od typu studiów), na których zdobywają specjalistyczną wiedzę, związaną z tematyką pisanej pracy.

  Przedmioty specjalizacyjne:

      *
        Logistyka zarządzania i produkcji,
      *
        Logistyka dystrybucji,
      *
        Gospodarka magazynowa i zapasami,
      *
        Systemy informatyczne w logistyce,
      *
        Organizacja i ekonomika transportu,
      *
        Automatyczna identyfikacja towarów.

  Grupy językowe

  O przyjęciu do konkretnej grupy zaawansowania językowego decyduje wynik testu kwalifikacyjnego z wybranego języka obcego oraz rozmowa kwalifikacyjna. Z testu tego zwolnione są wszystkie osoby legitymujące się międzynarodowym certyfikatem kompetencji językowych (np. TOEFL, FCE, CAE, ZD, ZMP, BSICO, DELF i inne).

  Szkoła zapewnia każdemu studentowi indywidualny tryb nauczania języków obcych, dostosowany do stopnia jego zaawansowania, a także tempa przyswajania i utrwalania nowej wiedzy.

  Program studiów oparty jest na obowiązujących rozwiązaniach prawnych oraz sprawdzonych, europejskich wzorcach kształcenia specjalistycznego. Studia umożiwiają zdobycie wiedzy i dyplomu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje. Słuchacze mają możliwość stałego kontaktowania się z Uczelnią, także drogą elektroniczną.

  Naszą misją jest wspomagać edukacyjnie polskich pracowników i polski biznes na konkurencyjnym rynku Unii Europejskiej.


Inne informacje związane z Logistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |