Home > Studia I Stopnia > Edukacja Wczesnoszkolna > Zaoczne > Częstochowa > Studia II Stopnia - Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. - Częstochowa - Śląskie

Studia II Stopnia - Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia - Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. - Zaoczne - Częstochowa - Śląskie

 • Cele
  Głównym celem procesu kształcenia nauczyciela uczyniono w Uczelni pomoc w odkrywaniu własnej indywidualności i - co za tym idzie - wdrożenie do instrumentalnego używania siebie jako narzędzia działania, w oparciu o założenia edukacji humanistycznej. Podstawowym warunkiem jest ukształtowanie umiejętności refleksyjnego i krytycznego spojrzenia na treści własnego kształcenia, aby stawiane zadania wymagały od adepta zawodu pedagoga połączenia działania z przeżywaniem oraz nauki z życiem. W konsekwencji praktyczna działalność nauczyciela staje się podstawą nadawania indywidualnego znaczenia poznanej teorii. Wytworzona w toku działań edukacyjnych w Uczelni aura stymulująca aktywność twórczą pozwala zaszczepić potrzebę poszukiwania wciąż nowych i lepszych rozwiązań, w konsekwencji zaś przyczynia się do wykształcenia nawyku ciągłego doskonalenia, pogłębiania i poszerzania własnych kwalifikacji.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydaci na studia drugiego stopnia, posiadający tytuł zawodowy licencjata pedagogiki, przyjmowani są na podstawie złożonego kompletu dokumentów. Rekrutacja trwa do 26 września lub do wyczerpania wolnych miejsc.
 • Tutuł uzyskany
  Magister
 • Szczegółowe informacje
   Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.  Absolwent specjalności Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Opanował praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.

  Absolwent będzie oceniany przez pryzmat profesjonalnej wiedzy, umiejętności samodoskonalenia i cech osobowości. Stąd też ogromny nacisk w Uczelni kładziony jest na interdyscyplinarne wykształcenie z zakresu nauk psychologicznych, pedagogicznych i pokrewnych, które mają wyposażyć absolwentów w wiedzę umożliwiającą samokształcenie i samodoskonalenie, jak również wspomaganie indywidualnej drogi rozwoju dziecka oraz personalizacji procesu dydaktycznego zgodnie z nowoczesnymi trendami europejskiej myśli pedagogicznej. Absolwent przygotowany jest do wykonywania nowych zadań wynikających z założeń współczesnej reformy edukacyjnej. Potrafi twórczo spojrzeć na aktualne i perspektywiczne problemy edukacji europejskiej.

  Organizując proces dydaktyczny dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość), tak aby absolwent, oprócz wiedzy filologicznej czy pedagogicznej, nabył również kompetencje z zakresu praktycznego wy-korzystania technologii informatycznych i nowoczesnych technik kształcenia. Działaniom tym przyświeca przekonanie, że nowatorska formuła edukacji przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności absolwenta na rynku pracy oraz wyposaży go w kompetencje elastycznego kierowania własnym rozwojem.

  Kompetencje specjalizacyjne absolwenta:

      * dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym                    zorientowanym na realizację zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
      * w przedszkolu oraz na pierwszym szczeblu zreformowanej szkoły,
      * potrafi wykorzystywać w procesie dydaktycznym multimedia, internet oraz profesjonalny                sprzęt do odtwarzania wizji i fonii, posiada umiejętności prowadzenia badań (w tym badań w        działaniu), dostrzegania oraz samodzielnego, twórczego rozwiązywania problemów                        teoretycznych i praktycznych,
      * jest przygotowany do działalności prospołecznej, samokształcenia i samodoskonalenia oraz            podjęcia studiów trzeciego stopnia,
      * jest przygotowany do planowania indywidualnej praktyki pedagogicznej oraz podejmowania        roli kierowniczej w placówkach oświatowych.

  Realizację koncepcji kształcenia na kierunku wspomagać będzie autorski program praktyk pedagogicznych prowadzonych w specjalistycznej Lingwistycznej Szkole Podstawowej, nad którą uczelnia sprawuje nadzór merytoryczny.
  Ramowy plan specjalność
  Przedmioty podstawowe: Antropologia kulturowa, Logika, Metodologia badań społecznych, Współczesne koncepcje filozofii i etyki, Współczesne problemy socjologii, Współczesne problemy psychologii.Przedmioty kierunkowe: Andragogika, Pedagogika ogólna, Pedagogika porównawcza, PedeutologiaPrzedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe: Współczesne tendencje w edukacji elementarnej, Edukacja matematyczna, Edukacja polonistyczna, Edukacja wielokulturowa, Profilaktyka negatywnych zjawisk społecznych, Wspomaganie rozwoju poznawczego uczniów, Edukacja ekologiczna, Pedagogika twórczości w edukacji elementarnej, Pedagogika czasu wolnego, Technologie informacyjne, Edukacja artystyczna, Organizacja współpracy z rodziną, Kultura żywego słowa, Seminarium dyplomowe.


Inne informacje związane z Edukacja Wczesnoszkolna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |