Studia II Stopnia-Turystyka Międzynarodowa

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia-Turystyka Międzynarodowa - W ciągu tygodnia - Rzeszów - Podkarpackie

 • Profil słuchacza / wymogi
  O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) na kierunki Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Ekonomia, Turystyka i rekreacja, Informatyka i ekonometria, Informatyka mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny upoważniający do podjęcia nauki na studiach wyższych w innym kraju niż miejsce jego nadania.
  O przyjęciu kandydata na studia II stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej decyduje kolejność złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w terminie rekrutacji, tj. do 31 lipca 2009 roku.

  Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

  * odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  * wypis z indeksu potwierdzony przez dziekanat, zawierający listę przedmiotów wraz z ilością godzin i ocenami (dotyczy absolwentów, którzy nie posiadają suplementów do dyplomu),
  * opinię od Dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi,
  * średnią z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
  * świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (w oryginale lub w odpisie lub świadectwo potwierdzone notarialnie),
  * podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz internecie),
  * zaświadczenie lekarskie wystawione w roku bieżącym,
  * 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) w tym aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  * kserokopię dowodu osobistego lub paszportu,
  * kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Magister
 • Szczegółowe informacje
  Studia II Stopnia
  Kierunek-Turystyka i Rekreacja
  Specjalizacja- Turystyka Międzynarodowa

  Na tej specjalności kształcą się przyszli specjaliści w zakresie organizacji obsługi międzynarodowego ruchu turystycznego. Zapoznasz się więc z międzynarodowym rynkiem turystycznym, międzynarodową polityką turystyczną, a także z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego na rynkach światowych. Otrzymasz także niezbędny zakres wiedzy ogólnej, m.in. w dziedzinie ubezpieczeń i prawa międzynarodowego w turystyce, zarządzania jakością usług turystycznych, marketingu w międzynarodowym obrocie turystycznym.

  W programie studiów m.in.:

  * prawo i ubezpieczenia w międzynarodowym ruchu turystycznym,
  * międzynarodowe stosunki gospodarcze,
  * międzynarodowe organizacje turystyczne
  .

  Specjalność realizowana jest od 2. semestru na studiach II stopnia.


  A co po studiach?

  Jako absolwent będziesz merytorycznie i praktycznie przygotowany do pracy w zakresie kierowania przedsiębiorstwem świadczącym usługi na rynku turystyki międzynarodowej, obsługi międzynarodowego ruchu turystycznego, a także do prowadzenia własnej firmy w tej branży.

Inne informacje związane z promocja - rozwój turystyki

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |