Home > Studia I Stopnia > Edukacja Wczesnoszkolna > Zaoczne > Częstochowa > Studia II Stopnia - Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego - Częstochowa - Śląskie

Studia II Stopnia - Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia - Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego - Zaoczne - Częstochowa - Śląskie

 • Cele
  Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego Absolwent specjalności Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania czy pracy opiekuńczej oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Opanował praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.
 • Praktyki
  TAK
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydaci na studia drugiego stopnia, posiadający tytuł zawodowy licencjata pedagogiki, przyjmowani są na podstawie złożonego kompletu dokumentów. Rekrutacja trwa do 26 września lub do wyczerpania wolnych miejsc.
 • Tutuł uzyskany
  Magister
 • Szczegółowe informacje
  Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego

  Absolwent będzie oceniany przez pryzmat profesjonalnej wiedzy, umiejętności samodoskonalenia i cech osobowości. Stąd też ogromny nacisk w Uczelni kładziony jest na interdyscyplinarne wykształcenie z zakresu nauk psychologicznych, pedagogicznych i pokrewnych, które mają wyposażyć absolwentów w wiedzę umożliwiającą samokształcenie i samodoskonalenie, jak również wspomaganie indywidualnej drogi rozwoju dziecka oraz personalizacji procesu dydaktycznego, zgodnie z nowoczesnymi trendami europejskiej myśli pedagogicznej. Absolwent przygotowany jest do wykonywania nowych zadań wynikających z założeń współczesnej reformy edukacyjnej. Potrafi twórczo spojrzeć na aktualne i perspektywiczne problemy edukacji europejskiej.

  Głównym celem procesu kształcenia nauczyciela uczyniono w Uczelni pomoc w odkrywaniu własnej indywidualności i - co za tym idzie - wdrożenie do instrumentalnego używania siebie jako narzędzia działania, w oparciu o założenia edukacji humanistycznej. Podstawowym warunkiem jest wykształcenie umiejętności refleksyjnego i krytycznego spojrzenia na treści własnego kształcenia, aby stawiane zadania wymagały od adepta profesji połączenia działania z przeżywaniem oraz nauki z życiem. W konsekwencji praktyczna działalność nauczyciela staje się podstawą nadawania indywidualnego znaczenia poznanej teorii. Wytworzona w toku działań edukacyjnych w Uczelni aura stymulująca aktywność twórczą pozwala zaszczepić potrzebę poszukiwania wciąż nowych i lepszych rozwiązań, w konsekwencji zaś przyczynia się do wykształcenia nawyku ciągłego doskonalenia, pogłębiania i poszerzania własnych kwalifikacji.

  Organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość), tak aby absolwent, oprócz wiedzy filologicznej czy pedagogicznej, nabył również kompetencje z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych technik kształcenia. Działaniom tym przyświeca przekonanie, że nowatorska formuła edukacji przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności absolwenta na rynku pracy oraz wyposaży go w kompetencje elastycznego kierowania rozwojem własnym, tak cenione we współczesnym świecie.

  Wprowadzony w uczelni system nauczania języka angielskiego oferuje 900 godzin dydaktycznych w trakcie pięciu lat studiów stacjonarnych. Zaletą systemu jest oparcie o poziomy zaawansowania umożliwiające studentowi początkującemu uczestnictwo w zajęciach grupy początkującej, a średnio zaawansowanemu w zajęciach grupy średnio zaawansowanej. Dzięki temu unika się strat czasu na zbędne powtarzanie przerobionego wcześniej materiału i w konsekwencji umożliwia absolwentowi uzyskanie kompetencji językowych na poziomie C2 ESOKJ lub wyższym.

  Kompetencje specjalizacyjne absolwenta:

      * dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym                    zorientowanym na realizację zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych w                        przedszkolu oraz na pierwszym szczeblu zreformowanej szkoły,
      * uzyskuje gruntowne wykształcenie w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci w okresie        przedszkolnym i wczesnoszkolnym - co daje mu przewagę na rynku pracy,
      * posiada umiejętności skutecznej integracji treści tematycznych z zakresu edukacji                            elementarnej (przedszkolnej i wczesnoszkolnej) i języka angielskiego,
      * potrafi wykorzystywać w procesie dydaktycznym multimedia, internet oraz profesjonalny                sprzęt do odtwarzania wizji i fonii,
      * posiada umiejętności prowadzenia badań (w tym badań w działaniu), dostrzegania oraz                samodzielnego, twórczego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych,
      * jest przygotowany do działalności prospołecznej, samokształcenia i samodoskonalenia oraz            podjęcia studiów trzeciego stopnia,
      * jest przygotowany do planowania indywidualnej praktyki pedagogicznej oraz podejmowania        roli kierowniczej w placówkach oświatowych.

  Ramowy plan specjalizacji

  Przedmioty podstawowe: Antropologia kulturowa, Logika, Metodologia badań spo-łecznych, Współczesne koncepcje filozofii i etyki, Współczesne problemy socjologii, Współczesne problemy psychologiiPrzedmioty kierunkowe: Andragogika, Pedagogika ogólna, Pedagogika porównaw-cza, PedeutologiaPrzedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe: Współczesne tendencje w edukacji elementarnej, Edukacja matematyczna, Edukacja polonistyczna, Edukacja wielokulturowa, Profilaktyka negatywnych zjawisk społecznych, Wspomaganie rozwoju poznawczego uczniów, Edukacja ekologiczna, Pedagogika twórczości w edukacji elementarnej, Pedagogika czasu wolnego, Technologie informacyjne, Edukacja artystyczna, Organizacja współpracy z rodziną, Kultura żywego słowa, Seminarium dyplomowePrzedmioty z zakresu dodatkowej specjalności nauczycielskiej:Nauczanie języka angielskiego:PNJA - konwersacja; PNJA - kurs zintegrowany, PNJA - rozumienie tekstu; PNJA - fonetyka Grupa treści kierunkowych: Gramatyka praktyczna z elementami gramatyki opisowej, Kultura z elementami historii literatury anglojęzycznego obszaru językowego.Grupa treści kształcenia nauczycielskiego: Współczesne problemy psychologii, Pedagogika ogólna, Teoria dydaktyki szczegółowej języka angielskiego(I etap kształcenia), Dydaktyka szczegółowa języka angielskiego (I etap kształcenia), Praktyka pedagogiczna

Inne informacje związane z Edukacja Wczesnoszkolna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |