Home > Studia I Stopnia > Ochrona Środowiska i Ekologia > Zaoczne > Katowice > Studia I Stopnia (inżynierskie) - Ochrona Środowiska - Katowice - Śląskie

Studia I Stopnia (inżynierskie) - Ochrona Środowiska - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia (inżynierskie) - Ochrona Środowiska - Zaoczne - Katowice - Śląskie

 • Cele
  W procesie zmian systemowych gospodarki Polski, w wytyczaniu celów makroekonomicznych rosnące miejsce zajmuje ochrona środowiska. Przekłada się to na coraz większe zaangażowanie nauki i techniki, a także organizacji i instytucji na rzecz zrównoważonego rozwoju. W regionie śląskim problemy ochrony środowiska od początku procesu transformacji i restrukturyzacji gospodarki miały podstawowe znaczenie. Podjęcie wielostronnych działań przyniosło już w regionie określone rezultaty. Jest to jednak dopiero początek drogi. W obszarze ochrony środowiska występuje duża dynamika potrzeb i priorytetów; zmieniają się stosowane techniki i technologie; pojawiają się nowe instrumenty oddziaływania. Inżynierskie zawodowe studia na kierunku Ochrona Środowiska oferują szerokie kompendium wiedzy w zakresie nauk przyrodniczych i technicznych. Absolwent przygotowany jest do planowania, organizowania, prowadzenia oraz kontroli działalności w zakresie ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym i globalnym.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  O przyjęcie na Uczelnię w przypadku studiów stacjonarnych (pierwszy stopień) mogą ubiegać się osoby, które legitymują się ukończeniem starej matury, nowej matury lub matury międzynarodowej. Warunkiem przyjęcia na kierunek osób legitymujących się starą maturą jest średnia ocen co najmniej 3,5 z następujących przedmiotów: Ochrona środowiska język polski, matematyka, geografia, język obcy, informatyka Osoby, które posiadają nową maturę lub maturę międzynarodową przyjmowane są według kolejności zgłoszeń. Osoby starające się o przyjęcie na studia niestacjonarne przyjmowane są według kolejności zgłoszeń.
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier Zawodowy
 • Szczegółowe informacje
  Ochrona Środowiska

  Sylwetka absolwenta:

  Absolwenci tego kierunku posiadają umiejętności i wiedzę m.in. o:

      *
        mechanizmach funkcjonowania wszystkich elementów środowiska oraz potrzebie i                           możliwościach ich ochrony,
      *
        technikach i technologiach ochrony i odnowy środowiska (np. w gospodarce wodno –                       ściekowej, gospodarce odpadami, rekultywacji i renaturyzacji środowiska itp.)
      *
        instrumentach ochrony środowiska, tj. w zakresie: prawa, zarządzania, mechanizmów                   finansowych, procedur planowania i przygotowania procesu inwestycyjnego itp.

  W trakcie studiów absolwent poznaje ogólne zasady gospodarowania zasobami przyrody, czy ekologiczne i społeczne podstawy zrównoważonego rozwoju, ale potrafi też wykorzystać techniki i technologie stosowane w ochronie środowiska. Ważnym elementem wiedzy jest umiejętność analizy i oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych oddziałujących na środowisko, w wyniku czego absolwent może podejmować stosowne działania prewencyjne i naprawcze skierowane na odnowę zdegradowanych elementów środowiska.

  Absolwent po zapoznaniu się w trakcie studiów z instrumentami ochrony środowiska może także uczestniczyć w planowaniu i przygotowaniu procesu inwestycyjnego w ochronie środowiska. Istotnym elementem wiedzy absolwenta jest znajomość rozwiązywania problemów w zakresie rewaloryzacji terenów poprzemysłowych i ich wykorzystania.

      Kończąc kierunek Ochrona środowiska będziesz mieć możliwość pracy w:

          * przemyśle
          * rolnictwie
          * laboratoriach badawczych i kontrolnych
          * służbach ochrony środowiska i ochrony przyrody
          * administracji rządowej i samorządowej
          * instytucjach i organizacjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną środowiska i                    ochroną przyrody, w tym w instytucjach uczestniczących w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu            funduszy strukturalnych i pomocowych
          * szkolnictwie (po spełnieniu określonych odrębnymi przepisami wymagań)
          * środkach masowego przekazu
          * firmach doradczych

  WYKAZ PRZYKŁADOWYCH PRZEDMIOTÓW NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA

  1. Język obcy
  2. Mikroekonomia
  3. Wychowanie fizyczne
  4. Matematyka
  5. Fizyka
  6. Informatyka
  7. Chemia
  8. Biochemia
  9. Biologia i mikrobiologia
  10. Ekologia i ochrona przyrody
  11. Geologia , geomorfologia i gleboznawstwo
  12. Hydrologia i gospodarka wodą
  13. Meteorologia i klimatologia
  14. Ochrona atmosfery
  15. Prawo i ekonomia ochrony środowiska
  16. Instrumenty ochrony środowiska
  17. Technologie stosowane w ochronie środowiska
  18. Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój
  19. Inżynieria procesowa
  20. Technologie bioenergetyczne
  21. Monitoring środowiska
  22. Planowanie i gospodarka przestrzenna
  23. Systemy informacji przestrzennej
  24. Ochrona przyrody i zagrożenia cywilizacyjne

Inne informacje związane z Ochrona Środowiska i Ekologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |