Studia I Stopnia (inżynierskie) - Inżynieria Oprogramowania i Systemy Sieciowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia (inżynierskie) - Inżynieria Oprogramowania i Systemy Sieciowe - Zaoczne - Bielsko-Biała - Śląskie

 • Cele
  Studia trwają 3,5 roku tj. 7 semestrów. W trybie niestacjonarnym (zaocznym) studia realizowane są w formie zjazdów (do trzech zjazdów w miesiącu): * piątek (od godz. 15.30) * sobota * niedziela.
 • Praktyki
  Na studiach inżynierskich nie krócej niż 4 tygodnie. Zasady i forma odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywnie zdany egzamin dojrzałości (matura) oraz złożenie wymaganych przez Uczelnię dokumentów
 • Tutuł uzyskany
  Absolwent zawodowych studiów informatycznych otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.
 • Szczegółowe informacje
  Studia inżynierskie
  Absolwent studiów inżynierskich, podobnie jak absolwent studiów licencjackich, powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Powinien dobrze znać zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Powinien posiadać umiejętność programowania komputerów i znać zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Powinien mieć także podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Swoją wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

  Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane, a także w szkolnictwie, jeśli ukończy specjalność nauczycielską (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Studia kierunek Informatyka
  wymagania ogólne
  Studia inżynierskie trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zająć nie powinna być mniejsza niż 2300. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 210.
  kadra dydaktyczna

  Oblicze Uczelni, jej prestiż w środowisku oraz wysoką pozycję na rynku usług edukacyjnych kształtuje siła intelektualna zatrudnionej kadry wywodzącej się z wielu renomowanych uczelni wyższych w kraju i z zagranicy.

  Studia kierunek Informatyka
  sylwetka absolwenta

  Absolwent zawodowych studiów informatycznych (otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera) powinien wykazać się:

      * umiejętnością realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich            specyfikacją
      * umiejętnością administrowania średniej wielkości systemami informatycznymi
      * umiejętnością praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i umiejętnością            programowania
      * przygotowaniem z zakresu podstaw informatyki umożliwiającym uzupełnianie wiedzy w szybko        zmieniającej się rzeczywistości informatycznej.

  Ponadto absolwent studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera powinien posiadać wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania. W zależności od profilu studiów absolwent może znaleźć zatrudnienie jako administrator średniej wielkości systemów komputerowych, programista, operator oraz prowadzący serwis systemów informatycznych.
  Studia kierunek Informatyka
  standardy nauczania

  Grupy przedmiotów i minimalne obciążenia godzinowe

  A.     PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO     225
  B.     PRZEDMIOTY PODSTAWOWE     330
  C.     PRZEDMIOTY KIERUNKOWE     480
  D.     PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE     330
  Razem:     1.365

  Studia kierunek Informatyka
  Przedmioty w grupach i minimalne obciążenia godzinowe

  A.     PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO     225

  1.     Język angielski     120
  2.     Przedmioty humanistyczne i społeczne (do wyboru w zależności od zainteresowań studenta)         45
  3.     Wychowanie fizyczne     60
  B.     PRZEDMIOTY PODSTAWOWE     330
  1.     Matematyka     180
       - podstawy logiki i teorii mnogości     30
       - algebra liniowa z geometrią analityczną     45
       - analiza matematyczna     45
       - matematyka dyskretna     30
       - podstawy metod probabilistycznych     30
  2.     Przedmioty z nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych lub społeczno-ekonomicznych     90
  3.     Fizyka     60

  C.     PRZEDMIOTY KIERUNKOWE     480

  1.     Podstawy informatyki     60
       - teoretyczne podstawy informatyki     15
       - algorytmy i struktury danych     45
  2.     Oprogramowanie     300
       - programowanie     150
       - systemy operacyjne     30
       - podstawy inżynierii oprogramowania     30
       - bazy danych     45
       - projekt     45
  3.     Systemy     60
       - architektura komputerów     30
       - sieci komputerowe     30
  4.     Podstawy elektroniki i miernictwa     60

  D.     PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE
  Zależnie od wybranej specjalizacji i specjalności     330

   

  Inżynieria Oprogramowania i Systemy Sieciowe
  Program specjalności jest połączeniem zagadnień teoretycznych (wykłady) z możliwością praktycznej weryfikacji tej wiedzy (laboratoria, ćwiczenia, projekty grupowe i indywidualne).
  Znajomość inżynierii oprogramowania jest niezbędna w celu konstruowania niezawodnego oprogramowania i systemów informatycznych.

  W ramach tej specjalności studenci nabędą solidne podstawy wiedzy informatycznej oraz zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne związane z tworzeniem programów i systemów oprogramowania. Poznają również zaawansowane języki programowania, takie jak VC++, C++, Java, Delphi, zapoznają się z popularnymi narzędziami służącymi do projektowania oprogramowania, jak również technikami programowania wykorzystującymi najnowocześniejsze trendy w informatyce.

  Program przekaże wiedze odnośnie tworzenia specyfikacji, metod i poprawności programowania, aspektów uruchamiania, testowania i wdrażania poszczególnych faz w cyklu życia oprogramowania.
  Studenci poznają różne obszary zastosowań informatyki: systemy w architekturze klient - serwer, architektury wielowarstwowe, systemy w środowisku Internetu, aplikacje w środowisku PC.
  Studenci zdobędą wiedzę dotyczącą zasad organizowania pracy zespołów projektowo-programistycznych oraz pozwalającą ocenić pracochłonność wytworzenia systemów informatycznych.


  Moduł specjalnościowy - Semestr IV
  Nazwa     Ilość godz.     Wykł.     Ćw.

  1     Technologie sieci komputerowych I     35     -     35
  2     Inżynieria zapotrzebowań (Lab)     25     -     25
  3     Projektowanie obiektowo zorientowane     40     20     20
      Razem     100     20     80

  Inżynieria Oprogramowania i Systemy Sieciowe
  Moduł specjalnościowy - Semestr V


      Nazwa     Ilość godz.     Wykł.     Ćw.
  1     Technologie sieci komputerowych II     40     -     40
  2     Metody implementacji systemów obiektowo-zorientowanych     40     20     20
  3     Wybrane zagadnienia współczesnej algorytmiki     45     20     25
  4     Kryptografia     30     15     15
  5     Administrowanie systemem Novell Netware     40     -     40
      Razem     195     55     140

  Inżynieria Oprogramowania i Systemy Sieciowe
  Moduł specjalnościowy - Semestr VI


      Nazwa     Ilość godz.     Wykł.     Ćw.
  1     Technologie sieci komputerowych III     40     -     40
  2     Środowisko szybkiego rozwoju aplikacji     40     10     30
  3     E-biznes     25     -     25
  4     Rozproszone bazy danych - projekt     45     15     30
  5     Zaawansowane administrowanie systemem Novell Netware     40     -     40
      Razem     190     25     165

  Inżynieria Oprogramowania i Systemy Sieciowe
  Moduł specjalnościowy - Semestr VII

      Nazwa     Ilość godz.     Wykł.     Ćw.
  1     Technologie sieci komputerowych IV     35     -     35
  2     Administrowanie systemów komputerowych (Lab)     30     -     30
  3     Seminarium dyplomowe     50     -     50
      Razem     115     -     115

Inne informacje związane z Systemy Informacyjne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |