Home > Studia I Stopnia > Gospodarka Przestrzenna > Wrocław > Studia I Stopnia-Gospodarka Przestrzenna - Wrocław - Dolnośląskie

Studia I Stopnia-Gospodarka Przestrzenna

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Gospodarka Przestrzenna - W ciągu tygodnia - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Program studiów jest tak skonstruowany aby studenci w miarę rozwijania umiejętności, postrzegania przestrzeni, kształtowania zdolności projektowych i tworzenia kompozycji oraz uczenia się praw kierujących gospodarką przestrzenną płynnie przeszli do sporządzania projektów zagospodarowania przestrzennego, zaczynając od skali regionu (ustaleń ogólnych) przez skalę gminy, miasta i wsi do skali osiedla (ustaleń szczegółowych).
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studentem Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu może zostać każda osoba z wykształceniem średnim udokumentowanym świadectwem maturalnym. Nabór jest wolny, liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wymagane dokumenty * podanie; * karta zgłoszenia:; * deklaracja opłat miesięcznych (pobierz druk) lub deklaracja opłaty semestralnej; * świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo maturalne (oryginał lub odpis); * 4 zdjęcia ; * zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki:na kierunku * ksero dowodu osobistego; * dane z książeczki wojskowej (nr książeczki, adres WKU) - (ksero str. 1,2,6); * podpisana umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w biurze rekrutacji); * kopia dowodu wpłaty wpisowego na konto szkoły.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia- Gospodarka Przestrzenna

  Studia na tym kierunku mają charakter dwuetapowy. W ciągu pierwszych pięciu semestrów realizowane są przedmioty ogólne oraz zawodowe, realizujące minimum programowe określone dla kierunku studiów.
  Natomiast w semestrze szóstym i siódmym studenci opanowują wiedzę z zakresu proponowanych specjalności:
  krajobraz miejski;
  projektowanie i zarządzanie przestrzenią i nieruchomościami.

  Absolwenci z pierwszą specjalnością posiądą niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie
  projektowania w różnych skalach począwszy od architektonicznej, poprzez kształtowanie
  miejskich terenów zieleni, terenów publicznych, wnętrz urbanistycznych, aż do
  kształtowania i komponowania krajobrazu miejskiego oraz koordynowania rozwoju
  przestrzennego miasta.
  Absolwenci z drugą specjalnością będą natomiast specjalistami w zakresie całościowego,
  kompleksowego zarządzania procesami inwestycyjnymi, zaczynając od poszukiwania
  optymalnych lokalizacji działalności gospodarczej, poprzez etap administracyjny, aż do
  realizacji i zarządzania inwestycjami.
  Będą też mogli prowadzić gospodarkę nieruchomościami w zakresie ich wyceny oraz obrotu i zarządzania nimi.
  Na absolwentów tej specjalności czekają: biura projektów i planowania przestrzennego, firmy architektoniczne, geodezyjne, deweloperskie, budowlane, urzędy gminne, powiatowe, wojewódzkie oraz samorządy.

  Standardy kształcenia zatwierdzone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  z lipca 2007 r. przewidują kształcenie:
  a) w grupie treści podstawowych z:
    • matematyki,
    • statystyki,
    • ekonomii,
    • geografii ekonomicznej,
    • rysunku technicznego i planistycznego,
    • socjologii,
    • historii urbanistyki,
    • prawoznawstwa,
    • grafiki inżynierskiej,
    • fizyki,
  b) w grupie treści kierunkowych z:
    • podstaw gospodarki przestrzennej,
    • społeczno- kulturowych uwarunkowań gospodarki przestrzennej,
    • przyrodniczych uwarunkowań gospodarowania przestrzenią,
    • prawnych uwarunkowań gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska,
    • ekonomiki miast i regionów,
    • samorządu terytorialnego,
    • projektowania urbanistycznego,
    • planowania przestrzennego,
    • planowania infrastruktury technicznej,
    • geograficznych systemów informacji przestrzennej
    • strategii rozwoju gminy,
    • gospodarki nieruchomościami;  
    • geodezji i kartografii;  
    • budownictwa;  
    • zasad projektowania;  
    • rewitalizacji obszarów zurbanizowanych;  
    • ekonomii sektora publicznego;  
    • teorii kompozycji urbanistycznej;
    • kształtowania krajobrazu;


  Program studiów na tym kierunku poszerzają jeszcze przedmioty kształcenia ogólnego takie jak: języki obce (do wyboru), kultura języka polskiego i filozofia oraz przedmioty specjalistyczne:
    • wycena nieruchomości;
    • metody i techniki wyceny: standardy zawodowe, sporządzanie operatu;
    • ekonomiczne podstawy rynku nieruchomościami;
    • podstawy pośrednictwa, zarządzania nieruchomościami oraz rzeczoznawstwa
      majątkowego;
    • planowanie i zarządzanie ekonomiczno- finansowe.

Inne informacje związane z Gospodarka Przestrzenna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |