Home > Studia I Stopnia > Dziennikarstwo - ogólne > Radom > Studia I Stopnia- Dziennikarstwo - Radom - Mazowieckie

Studia I Stopnia- Dziennikarstwo

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia- Dziennikarstwo - W ciągu tygodnia - Radom - Mazowieckie

 • Cele
  Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna przygotowują do funkcjonowania w nowoczesnej i dynamicznej rzeczywistości. Dzięki znajomości zagadnień z zakresu nauk społecznych, metod i technik komunikowania oraz rozumieniu podstawowych procesów życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, a także pojmowaniu funkcjonowania współczesnego społeczeństwa student może sprawnie budować i organizować systemy informacji oraz zapewniać odpowiednie relacje wszelkich instytucji z otoczeniem. Program studiów na tym kierunku łączy tradycyjny, uniwersytecki model wykształcenia z wypracowaniem umiejętności praktycznych, a potwierdzeniem jakości proponowanej oferty edukacyjnej jest akredytacja i pozytywna opinia o kierunku wydana przez Państwową Komisje Akredytacyjną Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Propozycja podjęcia studiów licencjackich i inżynierskich w WSH kierowana jest do absolwentów wszelkich typów szkół średnich, szkół pomaturalnych, a także do pracowników firm i instytucji pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez zdobycie wyższego wykształcenia.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia licencjackie w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

  Studia licencjackie obejmują:
  - wykłady
  - ćwiczenia
  - konwersatoria
  - laboratoria komputerowe
  - warsztaty menedżerskie
  - gry decyzyjne i symulacyjne
  - lektoraty języków obcych
  - seminaria podzielone w toku studiów na trzy części:
  I grupa - przedmioty podstawowe i kształcenia ogólnego
  II grupa - przedmioty kierunkowe
  III grupa - przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe.

  Studia prowadzone są w trybach:

  - dziennym (zajęcia od poniedziałku do piątku),
  - zaocznym (zajęcia w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych).

  Nauka języków obcych

  Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu umożliwia studentom naukę sześciu języków obcych:
  - języka angielskiego,
  - języka francuskiego,
  - języka niemieckiego,
  - języka hiszpańskiego,
  - języka włoskiego,
  - języka rosyjskiego.

  W trakcie studiów studenci realizują ok. 600 godzin nauki języków obcych w wymiarze od czterech do sześciu godzin tygodniowo przez sześć semestrów. Studenci studiów dziennych wybierają jeden z oferowanych języków obcych jako język prowadzący i drugi - j język uzupełniający. Studenci studiów niestacjonarnych wybierają jeden język obcy.
  Program nauki języków został tak skonstruowany, aby po jego całkowitym zrealizowaniu student był dobrze przygotowany do przystąpienia do międzynarodowego egzaminu językowego z co najmniej jednego języka.
  Doświadczeni lektorzy umożliwiają każdemu studentowi osiąganie bardzo dobrych wyników, przykładając szczególną wagę do umiejętności porozumiewania się i znajomości specjalistycznego słownictwa. Dla zainteresowanych studentów organizowane są ponadobowiązkowe zajęcia przygotowujące do uzyskania certyfikatu również z drugiego języka obcego.

  Informatyka

  Program nauczania informatyki w semestrach I, II, III w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu został opracowany w oparciu o wymogi egzaminacyjne European Computer Driving Licence (Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy) oraz wymagania stawiane absolwentom wyższych uczelni ekonomicznych w zakresie zastosowań informatyki w zarządzaniu.
  Nazwy i zakres nauczania poszczególnych przedmiotów są zgodne z nazwami i programem poszczególnych modułów ECDL.
  Całkowita przewidywana liczba godzin przeznaczonych na naukę przedmiotów informatycznych w WSH w semestrach I - III wynosi 135 godzin.

  Realizacja programu nauczania informatyki ma za zadanie:
  - wyposażyć studenta w podstawową wiedzę z zakresu informatyki, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym,
  - przygotować studenta do nauki specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego w dziedzinach życia zgodnych z jego specjalnością kształcenia,
  - przygotować studenta do zdania wymaganych egzaminów i uzyskania Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy.

  W semestrach IV, V i VI studenci zapoznają się ze specjalistycznym oprogramowaniem wykorzystywanym w informatycznym wspomaganiu zarządzania instytucji prowadzących działalność zgodną z ich profilem kształcenia. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu dysponuje nowoczesnymi pracowniami informatycznymi, w których komputery połączone są w sieć lokalną obsługiwaną przez wysokowydajny system Windows 2000. Każde stanowisko ma dostęp do sieci Internet za pośrednictwem szybkiego łącza dostępowego.
  Studenci poza godzinami zajęć mają możliwość bezpłatnego korzystania z pracowni komputerowych i sieci Internet.
  Uczelnia zapewnia także możliwość aktywnego wypoczynku. Studenci pod opieką instruktorów mogą korzystać z obiektów sportowych pływalni i siłowni, a także brać udział w innych zajęciach sportowych.

  Studia obejmują następujące bloki przedmiotów:

  • organizacja i zarządzanie
  • finanse
  • marketing
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • otoczenie firmy
  • prawo
  • administracja

  Perspektywy zawodowe:

  Studia koncentrują się na następujących zagadnieniach:

      *
        nauka o komunikowaniu
      *
        teoria i warsztat dziennikarski
      *
        stylistyka i kultura języka
      *
        techniki i strategie promocji i reklamy
      *
        kreowanie wizerunku
      *
        marketing polityczny


  Perspektywy zawodowe

  Program studiów zapewnia zdobycie odpowiednich kompetencji niezbędnych do wykonywania profesji dziennikarza prasowego, radiowego, telewizyjnego i internetowego. Przygotowuje również do pracy w zawodach związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej: w stosunkach publicznych, reklamie, promocji czy instytucjach prowadzących edukację medialną.

  Specjalności:
  Promocja i reklama


  Koncepcja studiów

  Celem tej specjalności jest zapoznanie studenta z rolą sztuki medialnej oddziałującej poprzez obraz i słowo. Studia promocja i reklama rozwijają kreatywność i wyposażają w wiedzę oraz umiejętności konieczne do prowadzenia kampanii promocyjnej i reklamowej. Uczą zasad przygotowania i wydawania  profesjonalnych materiałów informacyjnych, organizowania działalności promocyjnej. W programie studiów znajdują się zagadnienia z zakresu reklamy jako formy komunikacji, psychologii reklamy, badania jej efektywności.

  Specjalność opiera się na zagadnieniach z następujących obszarów:

      *
        teoria oraz techniki, strategie reklamy i promocji
      *
        ządzanie relacjami z klientem
      *
        badania marketingowe
      *
        język i obraz w reklamie
      *
        planowanie kampanii promocyjnych


  Perspektywy zawodowe

  Absolwent otrzymuje wykształcenie, które daje mu solidne podstawy, by ubiegać się o pracę w agencjach reklamowych czy w domach mediowych. Może wykonywać zawód: specjalisty ds. kreowania wizerunku, specjalisty ds. reklamy, koordynatora ds. promocji, specjalisty w zakresie kupowania czasu antenowego i przestrzeni reklamowej (media buyers), jak również osoby odpowiedzialnej za kreowanie marki. Absolwent znajdzie zatrudnienie w działach PR i współpracy z mediami, marketingu i promocji.

  Marketing polityczny


  Koncepcja studiów

  Specjalność marketing polityczny odkrywa przed słuchaczami tajniki świata polityki i mediów.  Jej istotą jest opanowanie sztuki skutecznej komunikacji politycznej i perswazji oraz umiejętność zarządzania wewnętrznymi strukturami politycznymi. Kompetencje nabyte w trakcie studiów umożliwiają skuteczne oddziaływanie na opinię publiczną oraz pozwalają w sposób przekonujący prezentowa idee i strategie. Wiedza zdobyta podczas zajęć z dziedzin takich jak nauki polityczne i społeczne czy teoria polityki pozwalają na samodzielną ocenę i analizę zjawisk oraz procesów zachodzących w życiu publicznym. Warsztaty praktyczne uczą stosowania socjotechnik, negocjacji i sztuki publicznego przemawiania.

  Program studiów koncentruje się wokół następujących zagadnień:

      *
        komunikowanie polityczne
      *
        marketing
      *
        systemy polityczne i medialne
      *
        negocjacje i mediacje
      *
        sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych
      *
        reklama, strategie public relations i oddziaływanie przez media

  Pespektywy zawodowe

  Absolwent marketingu politycznego może być zatrudniony jako specjalista do spraw komunikowania masowego, organizator kampanii politycznych i eventów. Może pracować jako doradca personalny, analityk polityczny czy trener w zakresie wystąpień publicznych. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w biurach organizacji politycznych, parlamentarzystów, radnych na stanowisku asystenckim. Może także samodzielnie wykonywać zawód polityka. Student uzyskujący tytuł licencjata w dziedzinie marketingu politycznego jest również przygotowany do roli specjalisty do spraw marketingu, promocji, reklamy i pr.

  Dziennikarstwo

  Koncepcja studiów

  Dziennikarstwo to sztuka zdobywania i przekazywania informacji – obiektywnie, szybko, rzetelnie, ciekawie, dostępnie, odpowiedzialnie. Specjalność ta przygotowuje studenta do pracy w środowisku medialnym. Studia zapewniają wykształcenie w zakresie komunikacji społecznej, procesów komunikowania masowego oraz specyfiki i oddziaływania poszczególnych mediów. Zajęcia warsztatowe umożliwiają zdobycie praktycznych umiejętności redagowania tekstów dziennikarskich oraz zasad tworzenia programów radiowych i telewizyjnych. Podczas nauki przekazywana jest wiedza z dziedziny reklamy, public relations i kreowania wizerunku.

  Słuchacze w trakcie studiów zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

      *
        historia i teoria mediów
      *
        warsztat dziennikarski: prasowy, radiowy, telewizyjny
      *
        język mediów i sztuka prowadzenia dyskusji
      *
        etyka mediów
      *
        elementy prawa


  Perspektywy zawodowe

  Absolwent  dziennikarstwa  znajduje  zatrudnienie  przede wszystkim w prasie, radiu i telewizji. Zdobyta wiedza umożliwia także podjęcie pracy w mediach, firmach, urzędach, organizacjach na stanowiskach doradcy ds. mediów, konsultantów wizerunkowych, koordynatorów ds. informacji. Osoba, która ukończy tę specjalność jest przygotowana do pracy w agencjach produkcji radiowo – telewizyjnej, koncernach wydawniczych, agencjach reklamowych i public relations. Absolwent może także podjąć pracę w branży nowych mediów elektronicznych m. in. jako wydawca lub dziennikarz czasopism, portali i rozgłośni internetowych.

  Public Relations

  Koncepcja studiów

  Public relations to świadome i planowe kreowanie wizerunku osób i instytucji. Żadna współczesna instytucja nie może poprawnie funkcjonować bez specjalisty zajmującego się tworzeniem i nadzorowaniem strategii wizerunkowej marki. Prawidłowy proces komunikowania się firm i instytucji ze swoim otoczeniem powinna koordynować osoba specjalnie do tego przygotowywana, fachowiec ds. public relations. Studia na tej specjalności przekazują wiedzę z zakresu tworzenia i zarządzania procesami komunikacyjnymi, budowania relacji z klientem i mass mediami, badań opinii publicznej, technik negocjacji. Public relations to dziedzina powiązana z dziennikarstwem i reklamą, program studiów przewiduje więc zdobycie umiejętności redaktorskich oraz wiedzy z zakresu teorii i psychologii reklamy.

  Studia koncentrują się wokół następujących obszarów wiedzy:

      *
        komunikowanie społeczne
      *
        teoria i strategie public relations
      *
        kreowanie wizerunku
      *
        marketing
      *
        warsztat dziennikarski

  Perspektywy zawodowe

  Absolwent znajdzie zatrudnienie na stanowiskach: specjalisty public relations i marketingu medialnego, doradcy w zakresie komunikacji, doradcy kreującego wizerunek osób, firm, instytucji. Będzie przygotowany do zawodu trenera w zakresie pr, prezentacji osobistej, negocjacji i skutecznej komunikacji. Absolwenci tej specjalności pełnią funkcje koordynatorów ds. kontaktów zewnętrznych i wewnętrznych, promocji instytucji, firm. Przygotowani są do zadań związanych z kreowaniem polityki informacyjnej, planowaniem strategii oraz organizowaniem kampanii informacyjnych.

  Rzecznik prasowy

  Koncepcja studiów

  Profesja rzecznika prasowego należy do elity zawodów medialnych i łączy w sobie zadania public relations oraz dziennikarstwa. Rzecznik prasowy odpowiada za całość informacji dotyczących osoby, firmy lub urzędu, która przedostaje się do mediów. Jego obowiązki obejmują kreowanie strategii informacyjnej wobec mediów oraz odpowiedzialność za wewnętrzną i zewnętrzną komunikację firmy czy instytucji. Studia na tej specjalności wyposażają przyszłego rzecznika prasowego w wiedzę z zakresu nauk społecznych, związaną z komunikacją i przepływem informacji. Osoba reprezentująca daną organizację, musi posiadać wszechstronne wykształcenie. Dlatego program studiów obejmuje także przedmioty pomocnicze, jak filozofia polityki, socjologia, psychologia społeczna, ekonomia. Dzięki zajęciom warsztatowym student zdobywa praktyczne umiejętności z dziedziny retoryki i erystyki, autoprezentacji i mediacji.

  Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

      *
        komunikowanie w organizacjach i z mass mediami
      *
        strategie public relations
      *
        warsztat dziennikarski
      *
        marketing polityczny
      *
        współczesne systemy polityczne i historia Polski

  Perspektywy zawodowe

  Rzecznik prasowy może pracować dla osoby publicznej w  instytucji, stowarzyszeniu, fundacji lub  firmie - prywatnej i państwowej. Coraz częściej rzeczników zatrudniają także przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej,  kuratoria itd. Absolwent tej specjalności może także znaleźć zatrudnienie w  agencjach public relations, w komórkach prasowych i public relations oraz w instytucjach i organizacjach, które podejmują wszelkie działania związane z komunikacją społeczną.

  Komunikacja w biznesie

  Koncepcja studiów

  Studia te uczą skutecznej komunikacji w otoczeniu biznesowym, gdzie informacja przekazywana nabywcom, pośrednikom, odbiorcom, a nawet konkurencji kreuje i decyduje o pozycji firmy. Istotną rolę odgrywa również przekazywanie wiadomości wewnątrz przedsiębiorstwa czy organizacji, które zapewnia skuteczność działań. Podczas kształcenia na tej specjalności student nauczy się wdrażać sprawdzone i skuteczne narzędzia komunikacji, ze szczególnym naciskiem na komunikację interpersonalną, perswazję i socjotechniki wywierania wpływów. Program zapewnia także zdobycie umiejętności kierowania zespołem oraz sztuki mediacji dzięki poznaniu technik negocjacji podczas zajęć warsztatowych.

  Specjalność koncentruje się wokół następujących zagadnień:

      *
        komunikacja wewnętrzna, korporacyjna
      *
        kształtowanie więzi komunikacyjnej z klientem
      *
        marketing
      *
        zarządzanie kryzysem
      *
        inspirujące przywództwo (coaching, leadership)
      *
        pr i kreowanie wizerunku

  Perspektywy zawodowe

  Student uzyskując tytuł licencjata w zakresie komunikacji w biznesie jest poszukiwanym na rynku ekspertem do spraw komunikacji wewnętrznej, promocji oraz komunikacji z rynkiem. Jego zadaniem będzie przekazywanie informacji o firmie i jej ofercie. Absolwent może również podjąć pracę jako specjalista ds. reklamy i pr, analityk rynku. Może być odpowiedzialny za kontakty z klientem lub z mediami.

  Broker informacji

  Koncepcja studiów

  Broker informacji jest powszechnie uznawany za zawód przyszłości. Jest to osoba, która profesjonalnie zajmuje się wyszukiwaniem i udostępnianiem informacji o potencjalnych konkurentach, produktach, usługach, dostawcach czy kontrahentach. Jego zadaniem jest wyławianie z Internetu, bibliotek, archiwów i innych źródeł konkretnych wiadomości wg ściśle określonego kryterium. Specjalizuje się w zdobywaniu, selekcjonowaniu i ocenianiu wartości informacji. Jest pośrednikiem między zasobami informacji, a ludźmi i instytucjami, którzy ich potrzebują. Studia te dostarczają studentowi szerokiej wiedzy na temat systemów informacyjno – wyszukiwawczych, sposobów fachowego pozyskiwania i weryfikowania informacji w sieci oraz korzystania z elektronicznych baz danych i multiwyszukiwarek. Student zdobywa także umiejętność organizowania pracy zespołowej oraz podstawową wiedzę z zakresu zarządzania.

  Studia zapewniają edukację w zakresie następujących dziedzin:

      *
        komunikacja
      *
        nauki społeczne i humanistyczne
      *
        metody pozyskiwania, przetwarzania i archiwizowania informacji
      *
        elementy prawa
      *
        marketing i public relations

  Perspektywy zawodowe

  Absolwent może pracować dla firmy brokerskiej lub jako dokumentalista – researcher w prasie, radiu, telewizji, w bibliotekach publicznych i specjalistycznych, działach dokumentacyjnych firm i przedsiębiorstw. Zaletą tej profesji jest możliwość otworzenia prywatnej kancelarii brokerskiej i oferowanie usług infobrokerskich bezpośrednio branżom biznesowym i przemysłowym, firmom marketingowym, producentom oprogramowania, wydawcom, literatom i dziennikarzom oraz kancelariom prawnym, firmom farmaceutycznym, a nawet bankom. Broker informacji potrafi pozyskiwać potencjalnych klientów, dokładnie śledzić konkurencję zleceniodawcy, zbierać informacje ogólne o rynku określonych usług czy towarów, a także spełniać zadania agencji PR w codziennym monitorowaniu mediów pod kątem określonej firmy.
  Media cyfrowe i komunikacja elektroniczna

Inne informacje związane z Dziennikarstwo - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |