Home > Studia I Stopnia > Zarządzanie Agencją Nieruchomościami > Dzienne > Nowy Sącz > Studia I Stopnia - Zarządzanie - Nowy Sącz - Małopolskie

Studia I Stopnia - Zarządzanie - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Biznesu-National Louis University

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Zarządzanie - Dzienne - Nowy Sącz - Małopolskie

 • Cele
  Studia na kierunku Zarządzanie odbywają się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na pierwszym i drugim stopniu, w języku polskim i w języku angielskim. Absolwenci mają możliwość uzyskania tytułu licencjata i magistra zgodnie ze standardami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także tytułu Bachelor of Arts przyznawanego przez National–Louis University w Chicago oraz Master of Science in Global Business Management przy­znawany przez University of Wales. Programy studiów zapewniają Studentom zdobywanie wiedzy z zakresu nauk eko­nomicznych i zarządzania, a także z dyscyplin komplementarnych na najwyższym poziomie. Szeroka i pogłębiona oferta sprawia, że absolwenci kierunku Zarządzanie otrzy­mują gruntowne podstawy do praktycznego stosowania zdobytej wiedzy w han­dlu, przemyśle, instytucjach finansowych, usługach, agencjach konsultingo­wych, w organizacjach gospodarczych i instytucjach non–profit, administra­cji państwowej i samorządowej. Absolwenci WSB–NLU znajdują pracę w najlepszych firmach w Polsce oraz w centralach światowych potentatów, takich jak: PricewaterhouseCoopers, Morgan&Stanley, Ernst&Young, Comarch Global, Siemens Mobile Communications, Goodyear i innych.
 • Praktyki
  Uczelnia dba nie tylko o wiedzę teoretyczną swoich absolwentów, ale także o ich przygotowanie praktyczne, dlatego do programu studiów została wprowadzona obowiązkowa praktyka zawodowa w wymiarze 120 godzin.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Zasady rekrutacji Uczelnia w pierwszej kolejności przyjmie wszystkich kandydatów, którzy spełnią jeden z poniższych warunków: * zdali maturę międzynarodową, * ukończyli zagraniczną szkołę średnią, prowadzoną wg systemu amerykańskiego lub brytyj­skiego, * uzyskali wynik minimum 50% na maturze wg programu rozszerzonego z conajmniej jednego z wymienionych przedmiotów: język angielski, matematyka, geografia, historia, informatyka, * uzyskali wynik minimum 40% z egzaminu z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym (dotyczy absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych). Pozostali kandydaci przyjmowani będą w miarę wolnych miejsc w ramach określonego przez Senat WSB-NLU limitu. Po przyjęciu na studia, osoba przyjęta ma obowiązek przystąpienia do sprawdzia­nów językowych (test gramatyczny, wypracowanie, rozmowa) kwalifikujących na odpo­wiedni poziom językowy, od którego rozpocznie naukę. Sprawdziany organizowane będą w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu (termin do wyboru przy składaniu dokumentów na studia). Absolwenci zagranicznych szkół średnich, prowadzonych wg systemu amerykańskiego lub brytyjskiego, osoby zdające maturę międzynarodową bądź legitymujące się CAE Certifi­cate in Advanced English, CPE Certificate of Proficiency in English i FCE First Certifica­te in English z oceną A, zwolnione są ze sprawdzianu z języka angielskiego. Do sprawdzianu nie przystępują też osoby, które nigdy nie uczyły się języka angielskiego lub wybranego drugiego języka obce­go.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Zarządzanie

  Program studiów, obejmujący łącznie od 2500 do 3200 godzin zawiera, obok zasadni­czego bloku przedmiotów kierunkowych, przedmioty z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, rozbudowany zestaw przedmiotów ilościowych i informatycz­nych oraz intensywną naukę dwóch języków obcych (angielski – obowiązkowy, nie­miecki, francuski i rosyjski – do wyboru w ramach oferowanych kursów). Oferta programowa spełnia wszystkie standardy określone przez Ministra Nauki i Szkol­nictwa Wyższego, jak również wymogi akredytacji programu w USA, co oznacza, że studenci mają możliwość studiowania na najwyższym, światowym poziomie.

  Studia trwają 3 lata. Student w trakcie studiów zobowiązany jest uzyskać min. 60 punktów ECTS w każdym roku akademickim. Absolwenci otrzymują tytuł i dyplom licencjata.

  Dla otrzy­mania amerykańskiego tytułu i dyplomu Bachelor of Arts przyznawanego przez National–Louis University z Chicago konieczne jest ukończenie siódmego semestru, w czasie którego realizowane są kursy wymagane do uzyskania dyplomu amerykańskiego. Semestr ten, dla osób, które wyrażą takie zainteresowanie, jest równocześnie pierwszym semestrem studiów II stopnia (magisterskich) na kie­runku Zarządzanie.

  Absolwent posiada biegłą znajomość języka angielskiego i wszechstronną umiejęt­ność stosowania komputera jako ważnego narzędzia we współczesnym świecie.

  Ważnym celem WSB–NLU
  jest kształcenie osób o usystematyzowanym systemie wartości, wysokiej kulturze osobistej i szerokiej wiedzy ogólnej.

  Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów z kraju i uniwersytetów euro­pejskich oraz profesorów z College of Management and Business NLU. Kadra WSB–NLU to profesorowie posiadający bogate doświadczenie nie tylko w pracy dydaktycznej m.in. w uczelniach amerykańskich, brytyjskich, japońskich i nie­mieckich, lecz również w zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz współpracy z wieloma firmami w kraju i za granicą.
  Podstawową formą zajęć jest studium przypadków, które uczy wykorzystywania wiedzy do podejmowania decyzji w praktycznych sytuacjach. Zajęcia z większo­ści przedmiotów rozpoczynają się analizą case study, podczas której wykładowcy przekazują wiedzę odnoszącą się do omawianego przypadku.
  W wysokim stopniu wykorzystywane są narzędzia informatyczne służące udoskonalaniu procesu dydaktycznego. Programowanie i symulacje, gry decyzyjne, projektowanie baz danych, wykorzystywanie Internetu i Intranetów, a także zintegrowanych systemów zarządzania mają na celu przygotowanie studentów do podejmowania wyzwań w najbardziej rozwiniętych technologicznie w obszarach życia gospodarczego.

   Dlaczego warto studiować Zarządzanie w WSB–NLU???

  Ponieważ oferujemy:


      * dwa dyplomy: polski i amerykański,
      * światowy standard nauczania,
      * efektywną naukę języków obcych,
      * atmosferę sympatii i zrozumienia,
      * naukę nastawioną na praktykę i rozwój,
      * możliwość wyboru indywidualnego toku nauczania,
      * studiowanie w przepięknej scenerii Beskidu Sądeckiego,
      * uczestnictwo w najnowocześniejszych inicjatywach i możliwość realizacji innowacyjnych                pomysłów,
      * poznanie świata biznesu od środka.

   Warunki ukończenia studiów i uzyskania dyplomu licencjata

  Student uzyskuje dyplom ukończenia studiów I stopnia po zaliczeniu wszystkich przedmiotów niejęzykowych zgodnie z obowiązującym planem studiów, zdobyciu wymaganej w planie studiów liczby punktów kredytowych, odbyciu 120-godzinnej praktyki zawodowej, ukończeniu języka angielskiego na poziomie Effective Speaking oraz złożeniu i uzyskaniu pozytywnej oceny z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.

  Sem.     Kurs             Tryb
                                  zaliczenia Wykłady Ćwiczenia     ECTS     Liczba
                                                                                                  kredytów


        Drugi język obcy     Z/E/bp     0     0     0     0
        Język angielski     Z/E/bp     0     0     0     0
  1     Filozofia     E     45     0     4     3
  1     Kompozycja tekstów I     Z/E/bp     12     18     5     4
  1     Mikroekonomia     E     30     30     6     4
  1     Podstawy technik komputerowych     E     15     30     4     3
  1     Podstawy zarządzania     E     30     15     6     3
  1     WF 1     Z     0     30     0     0
  1     Wprowadzenie do sztuki     E     15     0     3     3
  1     Wstęp do matematyki wyższej     E     30     30     7     4
  2     Internet i intranety     E     15     15     3     2
  2     Kompozycja tekstów II     Z/E/bp     12     18     5     4
  2     Makroekonomia     E     30     15     5     3
  2     Metody organizacji i zarządzania     E     30     15     5     3
  2     Podstawy finansów     E     30     15     5     3
  2     Podstawy marketingu     E     30     15     5     3
  2     Psychologia     E     30     0     3     3
  2     Statystyka     E     30     15     4     3
  2     WF 2     Z     0     30     0     0
  3     Analiza rynku i badania marketingowe     E     30     30     7     4
  3     Bankowość     E     15     15     3     2
  3     Ekonometria     E     30     15     6     3
  3     Rachunkowość finansowa     -     30     22     8     -
  3     WF 3     Z     0     30     0     0
  3     Wprowadzenie do polityki     E     30     0     3     3
  3     Zarządzanie produkcją     E     15     15     4     2
  3     Zastosowanie arkuszy kalkulacyjnych     E     15     30     4     3
  4     Badania operacyjne     E     15     15     4     2
  4     Bazy danych     E     15     30     4     3
  4     Ekologia     E     30     0     2     3
  4     Etyka biznesu i technologii     E     30     0     4     2
  4     Międzynarodowe stosunki gospodarcze     E     30     0     5     2
  4     Rachunkowość finansowa     E     30     22     8     7
  4     Zarządzanie zasobami ludzkimi     E     30     15     6     3
  5     Etykieta biznesu     E     30     0     3     2
  5     Inwentyka     E     15     15     5     2
  5     Negocjacje     E     15     0     2     1
  5     Prawo handlowe     -     45     0     6     -
  5     Rachunkowość zarządcza     E     30     15     6     3
  5     Seminarium licencjackie     Z     0     30     6     4
  5     Systemy informacyjne w zarządzaniu     E     15     15     5     2
  5     Zarządzanie marketingiem E     30     15     6     3
  6     Finanse firm     E     30     15     5     3
  6     Prawo handlowe     E     45     0     6     6
  6     Przedsiębiorczość i zarządzanie małymi firmami     E     30     15     5     3
  6     Seminarium licencjackie     Z     0     30     6     4
  6     Symulacja strategii biznesu     Z/E     15     15     5     2
  6     Wprowadzenie do Unii Europejskiej     E     30     0     4     2
  6     Zachowania organizacyjne     E     30     0     4     2
  6     Zarządzanie strategiczne

Inne informacje związane z Zarządzanie Agencją Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |