Home > Studia I Stopnia > Wychowanie Fizyczne > Zaoczne > Olecko > Studia I Stopnia - Wychowanie Fizyczne - Olecko - Warmińsko-Mazurskie

Studia I Stopnia - Wychowanie Fizyczne - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wszechnica Mazurska w Olecku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Wychowanie Fizyczne - Zaoczne - Olecko - Warmińsko-Mazurskie

 • Cele
  Dzięki uzyskanemu na studiach wykształceniu z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych oraz opanowaniu umiejętności nauczania ruchu i usprawniania ciała, absolwent powinien posiadać kwalifikacje umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość, w celu zaspokojenia doraźnych potrzeb wychowanków w zakresie somatyczno-motorycznego rozwoju oraz przygotowania ich do dbałości o zdrowie i sprawność własnego ciała. Absolwenci tego kierunku będą dobrze przygotowani do pracy na różnych stanowiskach wymagających wyżej wymienionych kwalifikacji, np. domy kultury i sportu, gminne i powiatowe ośrodki sportu i rekreacji, organizacje społeczne powołane do krzewienia kultury fizycznej, kluby sportowe, organizacje turystyczne, ośrodki rehabilitacyjne. Po spełnieniu dodatkowych wymagań stawianych nauczycielom WF, do których zaliczyć należy między innymi odpowiedni wymiar praktyk pedagogicznych, absolwenci mogą także podjąć pracę w szkołach różnych typów jako nauczyciele WF. Dodatkowe kursy kwalifikacyjne (oferowane także przez Wszechnicę Mazurską) pozwolą absolwentom na szybkie dostosowanie się do rynku pracy, np. zdobycie kwalifikacji trenerskich, przewodnickich w zakresie rehabilitacji i innych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Złożenie dokumentów; * oryginał świadectwa dojrzałości * kwestionariusz * zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów trzy zdjęcia podpisane na odwrocie * kserokopia dowodu osobistego * zaadresowanej koperty ze znaczkiem
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia: Wychowanie Fizyczne

  Studia na kierunku Wychowanie fizyczne (system niestacjonarny) trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

  Charakterystyka studiów

  Od roku akademickiego 2007/2008 studenci mogą wybrać po pierwszym roku nauki jedną ze specjalności:

    

  wychowanie fizyczne z przyrodą
  – specjalność nauczycielska, przygotowująca do pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego w szkole podstawowej i w gimnazjum oraz przyrody w szkole podstawowej

  wychowanie fizyczne z ekoturystyką
  – specjalność przygotowująca do pracy w charakterze animatora kultury fizycznej w gminach, instytucjach obsługujących ruch turystyczny itp.  

  W czasie studiów realizowane są przedmioty ze standardu kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne z następujących bloków:  

      *

        przedmioty kształcenia ogólnego: j
  ęzyk obcy, filozofia, technologia informacyjna, BHP, przysposobienie biblioteczne
      *

        przedmioty podstawowe:
  anatomia człowieka, fizjologia człowieka, antropologia, pedagogika, psychologia, historia kultury fizycznej, biochemia, biomechanika,
      *

        przedmioty kierunkowe:
  teoria wychowania fizycznego, teoria rekreacji i turystyki, antropomotoryka, wychowanie zdrowotne i ochrona środowiska, metodyka wychowania fizycznego, teoria i metodyka dyscyplin sportowych (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, pływanie, gimnastyka, piłka koszykowa, lekkoatletyka), muzyka, rytm, taniec, zabawy i gry ruchowe, ćwiczenia korekcyjne z elementami rehabilitacji ruchowej;
      *

        przedmioty specjalizacyjne: organizacja i zarządzanie w dziedzinie kultury fizycznej, biologia, teoria sportu, pierwsza pomoc przedmedyczna, dyscypliny sportowe a turystyka,  technologia informacyjna, emisja głosu, edukacja środowiskowa, krajoznawstwo, agroturystyka, przedmioty do wyboru przez studentów i inne;

  W ramach planu studiów odbywa się obóz sportowy poświęcony doskonaleniu umiejętności w zakresie różnych dyscyplin sportowych oraz ćwiczeniu kondycji fizycznej.

  W czasie studiów istnieje możliwość uzyskania pełnych kwalifikacji pedagogicznych uprawniających po pierwszym etapie kształcenia do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i w gimnazjach, a po drugim etapie kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.

  Studenci mają możliwość specjalizowania się między innymi w zakresie:


      *

        fizjologicznych i biochemicznych podstaw wysiłku fizycznego
      *

        sprawności motorycznej i wydolności organizmu w różnych etapach rozwojowych
      *

        turystyki i rekreacji ruchowej w dostosowaniu do walorów środowiska przyrodniczego
      *

        rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci i młodzieży
      *

        skuteczności gry zawodników w zespołowych grach sportowych
      *

        dynamiki zmian poziomu sprawności ogólnej, ukierunkowanej i specjalnej
      *

        promocji dyscyplin sportowych z wykorzystaniem technik informatycznych
      *

        wspomagania nowoczesnymi technologiami procesu treningowego
      *

        zachowania zdrowia i bezpieczeństwa sportowców w różnych dyscyplinach
      *

        innowacji metodycznych w nauczaniu techniki ruchu
      *

        kontroli procesu treningowego w różnych dyscyplinach sportu
      *

        teorii i metodyki wybranych dyscyplin sportowych
      *

        efektywności systemu szkolnego wychowania fizycznego
      *

        naboru i selekcji w systemie sportu szkolnego
      *

        pozalekcyjnych form aktywności sportowo – turystycznej
      *

        innych, zgodnie z zainteresowaniami studentów, zaakceptowanych przez kadrę prowadzącą zajęcia z dyplomantami

Inne informacje związane z Wychowanie Fizyczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |