Studia I Stopnia - Wychowanie Fizyczne - Olecko - Warmińsko-Mazurskie - Szkoła sportowa olecko - Wychowanie fizyczne olecko - I2117

Home>Studia I Stopnia>Wychowanie Fizyczne>Zaoczne>Olecko>Studia I Stopnia - Wychowanie Fizyczne - Olecko - Warmińsko-Mazurskie
 
Studia I Stopnia - Wychowanie Fizyczne - Zaoczne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
Wszechnica Mazurska w Olecku

Studia I Stopnia - Wychowanie Fizyczne - Olecko - Warmińsko-Mazurskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
Aby wysłać prośbę, musisz zaakceptować politykę prywatności
* Wymagane pola

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: Wszechnica Mazurska w Olecku.
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Glosarium
  • Szkoła sportowa olecko
  • Wychowanie fizyczne olecko
Studia I Stopnia - Wychowanie Fizyczne - Olecko - Warmińsko-Mazurskie Szczegóły
Cel:
Dzięki uzyskanemu na studiach wykształceniu z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych oraz opanowaniu umiejętności nauczania ruchu i usprawniania ciała, absolwent powinien posiadać kwalifikacje umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość, w celu zaspokojenia doraźnych potrzeb wychowanków w zakresie somatyczno-motorycznego rozwoju oraz przygotowania ich do dbałości o zdrowie i sprawność własnego ciała. Absolwenci tego kierunku będą dobrze przygotowani do pracy na różnych stanowiskach wymagających wyżej wymienionych kwalifikacji, np. domy kultury i sportu, gminne i powiatowe ośrodki sportu i rekreacji, organizacje społeczne powołane do krzewienia kultury fizycznej, kluby sportowe, organizacje turystyczne, ośrodki rehabilitacyjne. Po spełnieniu dodatkowych wymagań stawianych nauczycielom WF, do których zaliczyć należy między innymi odpowiedni wymiar praktyk pedagogicznych, absolwenci mogą także podjąć pracę w szkołach różnych typów jako nauczyciele WF. Dodatkowe kursy kwalifikacyjne (oferowane także przez Wszechnicę Mazurską) pozwolą absolwentom na szybkie dostosowanie się do rynku pracy, np. zdobycie kwalifikacji trenerskich, przewodnickich w zakresie rehabilitacji i innych.
Profil słuchacza / Wymogi:
Złożenie dokumentów; * oryginał świadectwa dojrzałości * kwestionariusz * zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów trzy zdjęcia podpisane na odwrocie * kserokopia dowodu osobistego * zaadresowanej koperty ze znaczkiem
Tutuł uzyskany:
Licencjat
Szczegółowe informacje:
Studia I Stopnia: Wychowanie Fizyczne

Studia na kierunku Wychowanie fizyczne (system niestacjonarny) trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Charakterystyka studiów

Od roku akademickiego 2007/2008 studenci mogą wybrać po pierwszym roku nauki jedną ze specjalności:

  

wychowanie fizyczne z przyrodą
– specjalność nauczycielska, przygotowująca do pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego w szkole podstawowej i w gimnazjum oraz przyrody w szkole podstawowej

wychowanie fizyczne z ekoturystyką
– specjalność przygotowująca do pracy w charakterze animatora kultury fizycznej w gminach, instytucjach obsługujących ruch turystyczny itp.  

W czasie studiów realizowane są przedmioty ze standardu kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne z następujących bloków:  

    *

      przedmioty kształcenia ogólnego: j
ęzyk obcy, filozofia, technologia informacyjna, BHP, przysposobienie biblioteczne
    *

      przedmioty podstawowe:
anatomia człowieka, fizjologia człowieka, antropologia, pedagogika, psychologia, historia kultury fizycznej, biochemia, biomechanika,
    *

      przedmioty kierunkowe:
teoria wychowania fizycznego, teoria rekreacji i turystyki, antropomotoryka, wychowanie zdrowotne i ochrona środowiska, metodyka wychowania fizycznego, teoria i metodyka dyscyplin sportowych (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, pływanie, gimnastyka, piłka koszykowa, lekkoatletyka), muzyka, rytm, taniec, zabawy i gry ruchowe, ćwiczenia korekcyjne z elementami rehabilitacji ruchowej;
    *

      przedmioty specjalizacyjne: organizacja i zarządzanie w dziedzinie kultury fizycznej, biologia, teoria sportu, pierwsza pomoc przedmedyczna, dyscypliny sportowe a turystyka,  technologia informacyjna, emisja głosu, edukacja środowiskowa, krajoznawstwo, agroturystyka, przedmioty do wyboru przez studentów i inne;

W ramach planu studiów odbywa się obóz sportowy poświęcony doskonaleniu umiejętności w zakresie różnych dyscyplin sportowych oraz ćwiczeniu kondycji fizycznej.

W czasie studiów istnieje możliwość uzyskania pełnych kwalifikacji pedagogicznych uprawniających po pierwszym etapie kształcenia do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i w gimnazjach, a po drugim etapie kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.

Studenci mają możliwość specjalizowania się między innymi w zakresie:


    *

      fizjologicznych i biochemicznych podstaw wysiłku fizycznego
    *

      sprawności motorycznej i wydolności organizmu w różnych etapach rozwojowych
    *

      turystyki i rekreacji ruchowej w dostosowaniu do walorów środowiska przyrodniczego
    *

      rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci i młodzieży
    *

      skuteczności gry zawodników w zespołowych grach sportowych
    *

      dynamiki zmian poziomu sprawności ogólnej, ukierunkowanej i specjalnej
    *

      promocji dyscyplin sportowych z wykorzystaniem technik informatycznych
    *

      wspomagania nowoczesnymi technologiami procesu treningowego
    *

      zachowania zdrowia i bezpieczeństwa sportowców w różnych dyscyplinach
    *

      innowacji metodycznych w nauczaniu techniki ruchu
    *

      kontroli procesu treningowego w różnych dyscyplinach sportu
    *

      teorii i metodyki wybranych dyscyplin sportowych
    *

      efektywności systemu szkolnego wychowania fizycznego
    *

      naboru i selekcji w systemie sportu szkolnego
    *

      pozalekcyjnych form aktywności sportowo – turystycznej
    *

      innych, zgodnie z zainteresowaniami studentów, zaakceptowanych przez kadrę prowadzącą zajęcia z dyplomantami
Inne informacje związane z Studia I Stopnia i Wychowanie Fizyczne: