Home > Studia I Stopnia > Turystyka > Dzienne > Piotrków Trybunalski > Studia I Stopnia - Turystyka Międzynarodowa - Piotrków Trybunalski - Łódzkie

Studia I Stopnia - Turystyka Międzynarodowa - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSH-Wyższa Szkołą Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Turystyka Międzynarodowa - Dzienne - Piotrków Trybunalski - Łódzkie

 • Cele
  Specjalność ta jest przeznaczona dla osób pragnących zdobyć wiedzę niezbędną do prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z turystyką międzynarodową oraz podjęcia pracy na różnych stanowiskach w firmach krajowych i zagranicznych zajmujących się turystyką. Kształcenie w ramach tej specjalności uczy samodzielnego rozwiązywania problemów a także pracy w grupie, i wykorzystywania wiedzy z różnych dziedzin nauki.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem podjęcia studiów pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Kierunek: Stosunki Międzynarodowe

  Specjalność: Turystyka Międzynarodowa

  Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz rozwój współpracy międzynarodowej na szczeblu lokalnym wymaga przygotowania zawodowego z zakresu stosunków międzynarodowych. Nowoczesny program studiów zapewnia przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych absolwentom do pełnienia różnych ról w życiu społeczno - politycznym, gospodarczym  i kulturalnym, w sytuacji postępującej integracji w skali globalnej i regionalnej.

  Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Posiada umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej. Absolwent posiada umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej.

  Absolwent jest przygotowany do pracy:

  - na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej,
  - w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz
  - w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych.

  Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu jest przygotowany do pracy w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną stosunków międzynarodowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Podczas studiów, studenci kierunku Stosunki międzynarodowe poznają wiedzę z zakresu:

  1. Prawa,
  2. Ekonomii,
  3. Demografii,
  4. Statystyki,
  5. Nauki o państwie,
  6. Historii stosunków międzynarodowych,
  7. Geografii politycznej i ekonomicznej,
  8. Polityki gospodarczej,
  9. Międzynarodowych stosunków kulturalnych,
  10. Międzynarodowych stosunków politycznych,
  11. Międzynarodowych stosunków gospodarczych,
  12. Prawa międzynarodowego publicznego,
  13. Współczesnych systemów politycznych,
  14. Organizacji międzynarodowych,
  15. Integracji europejskiej,
  16. Polityki zagranicznej Polski,
  17. Technologii informacyjnej,
  18. Filozofii,
  19. Socjologii,
  20. Psychologii,
  21. Ochrony własności intelektualnej.

  Wybór specjalności umożliwia studentom pogłębianie ich wiedzy zgodnie ze swymi zainteresowaniami. Specjalność zostaje uruchomiona, jeżeli wybierze ją odpowiednia liczba studentów, określona zarządzeniem Rektora.


  Podczas studiów, w ramach specjalności Turystyka międzynarodowa, studenci poznają wiedzę z zakresu:

  • Strategii rozwoju turystyki,
  • Metod i technik obsługi ruchu turystycznego,
  • Biur turystycznych,
  • Prawa w turystyce międzynarodowej,
  • Współczesnego rynku turystycznego,
  • Geografii turystycznej świata,
  • Organizacji turystyki i rekreacji,
  • Marketingu w gospodarce turystycznej.

  Perspektywy zawodowe:

  Absolwent specjalności Turystyka międzynarodowa uzyska kwalifikacje do podjęcia pracy w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, regionalnych i lokalnych organizacjach turystycznych, w administracji zabytków i atrakcji turystycznych, pensjonatach i ośrodkach wypoczynkowych, organizacjach pożytku publicznego zajmujących się tematyką turystyki, wypoczynku    i krajoznawstwa. Będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie turystyki.

Inne informacje związane z Turystyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |