Studia I Stopnia - Socjologia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Socjologia - Zaoczne - Gorzów Wielkopolski - Lubuskie

 • Cele
  Socjologia to humanistyczny kierunek studiów przygotowujący do pracy w administracji państwowej i samorządowej, w stowarzyszeniach, fundacjach oraz instytucjach wspomagających rynek pracy. WSB jest jedyną uczelnią w regionie gorzowskim, która kształci studentów na kierunku Socjologia. W 2007 r. kierunek uzyskał pozytywną akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Studia socjologiczne mają charakter interdyscyplinarny. Obejmują różne dyscypliny wiedzy, w tym m.in.: psychologię, filozofię, kulturoznawstwo, komunikację społeczną, etykę, antropologię, demografię, negocjacje, prawo. Studenci kierunku łączą teorię z praktyką, potrafią szybko dostosować się do zmieniających się warunków ekonomiczno-społecznych. W trakcie studiów zapoznają się ze współczesną polityką społeczną, z podłożem i obrazem różnych form wykluczenia społecznego. Jako absolwenci będą wyposażeni w odpowiednie kompetencje społeczne. Doskonale poradzą sobie z konstruktywnym rozwiązywaniem sytuacji konfliktowych, budowaniem zespołów, diagnozowaniem zagrożeń, aktywizacją społeczności lokalnych czy integracją środowisk wielokulturowych. W regionie gorzowskim, jak i w całym kraju, odczuwa się brak wyspecjalizowanych pracowników, przygotowanych do rozwiązywania problemów społecznych. WSB realizuje oczekiwania rynku poprzez kształcenie kadr dla placówek, ośrodków i instytucji społecznych.
 • Praktyki
  4 tygodnie: Miejsce praktyki Praktyka odbywa się w odpowiedniej instytucji administracyjnej, społecznej, kulturalnej, oświatowej, gospodarczej, a także może to być obóz naukowy, udział w badaniach terenowych. Dopuszcza się również formy mieszane zaliczenia praktyk. Miejsce praktyki wymaga akceptacji prowadzącego seminarium licencjacie. Cele praktyki Celem praktyki zawodowej jest zdobycie elementarnych doświadczeń i konfrontacji wiedzy teoretycznej w konkretnych sytuacjach społecznych. Praktyka służy nabywaniu umiejętności pracy w grupie, w instytucjach i organizacjach życia społecznego. Radzenia sobie w sytuacjach standardowych i nietypowych, w warunkach konfliktów i kooperacji. Zakres praktyki W trakcie praktyki student: * zapoznaje się z organizacją pracy w wybranych instytucjach, * monitoruje wybrane zjawisko społeczne, kulturowe, gospodarcze i cywilizacyjne za pośrednictwem * obserwacji, prowadzenia badań naukowych, uczestnictwo w życiu wybranych instytucji społecznych. Zaliczenie praktyki zawodowo-dyplomowej dokonuje wykładowca prowadzący seminarium licencjackie. Zakres praktyki – zadania studenta praktykanta. 1. Praktyka zawodowa moŜe być realizowana w sposób zindywidualizowany, a jej program będzie dostosowany do wymagań specjalizacji oraz miejsca praktyki. Student zapozna się z: - organizacją pracy w wybranych instytucjach, - charakterem pracy w wybranych instytucjach, Student będzie monitorować wybrane zjawiska społeczne, kulturowe, gospodarcze i cywilizacyjne za pośrednictwem: - obserwacji, - prowadzonych badań naukowych, - uczestnictwa w Ŝyciu wybranych instytucji społecznych. Student będzie miał moŜliwość pogłębiać swoją wiedzę w praktycznym działaniu. 2. Materiały do pracy licencjackiej. W czasie praktyk student będzie zbierał materiały do napisania pracy licencjackiej. Gromadzenie materiałów do pracy licencjackiej, oparte musi być o plan zatwierdzony przez prowadzącego seminarium licencjacie. O zbieraniu materiałów naleŜy poinformować zarządzajcego-kierownika jednostki, w której jest realizowana praktyka. 3. Student w trakcie praktyki ma moŜliwość poznania od strony praktycznej zagadnień zgodnych z wybraną specjalizacją na kierunku socjologia. V. Zaliczenie praktyki. 1. Po odbytej praktyce student sporządza raport (sprawozdanie opisowe obejmujące 4-6 stron maszynopisu) i przedstawia w ramach prac seminarium licencjackiego. 2. Raport powinien obejmować zagadnienia wyszczególnione w pkt. IV „Zakres praktyki”. 3. Potwierdzenia realizacji praktyki dokonuje zarządzający lub kierownik jednostki, w której odbyła się praktyka: a) w indeksie (str. 82), b) w dzienniku praktyk, w którym student dokumentuje swoje uczestnictwo w praktykach. 4. Zaliczenia praktyki dokonuje prowadzący seminarium licencjacie
 • Profil słuchacza / Wymogi
  O przyjęciu na studia decyduje kolejność składania dokumentów. Przyjmujemy również osoby, które zdawały egzamin dojarzałości starym systemem. Wymagane dokumenty: * Podanie o przyjęcie na studia (do pobrania w Dziale Organizacji Studiów lub poniżej). * Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis). * 4 zdjęcia o wymiarach 35x45 mm w stroju wizytowym, bez nakrycia głowy. * Kserokopia dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej, którą należy uiścić przed złożeniem dokumentów, nr konta znajduje się poniżej strony (oryginał do wglądu). * Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu). * Kserokopia książeczki wojskowej (str. 1,2,3,6,7). * Trzy koperty ze znaczkami i adresem zwrotnym kandydata (koperty o formacie C6)
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia: Socjologia

  Specjalności:

      * socjologia pracy socjalnej,
      * socjologia gospodarki.

  Moduły tematyczne:

      * socjologia pracy socjalnej i pedagogika resocjalizacyjna,
      * socjologia wychowania i rodziny,
      * socjologia reklamy i zachowań rynkowych,
      * doradztwo zawodowe i personalne.


  oraz

      * moduł tematyczny "na życzenie" - na wniosek co najmniej 20-osobowej grupy studentów                istnieje możliwość uruchomienia innego modułu tematycznego niż podane w ofercie.


  Program studiów jest połączeniem wymagań programowych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz autorskim podejściem pracowników naukowo- dydaktycznych Uczelni do przedmiotów specjalnościowych.
  System edukacyjny WSB preferuje aktywne metody nauczania. Obok klasycznych wykładów, seminariów i ćwiczeń, występują również metody interaktywne, jak praca zespołowa ze studiowaniem przypadków (case studies), prace projektowe, warsztaty, konwersatoria.

  System umożliwia studentom zdobycie zróżnicowanego wykształcenia poprzez:

      * studiowanie zagadnień związanych z kierunkiem studiów,
      * zajęcia w ramach wybranej specjalności oraz modułu tematycznego,
      * dowolnie wybrane przedmioty fakultatywne interesujące studenta.


  Program 3-letnich studiów pierwszego stopnia (licencjackich) w WSB obejmuje:

      I.  Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności:

      * przedmioty kształcenia ogólnego,
      * przedmioty podstawowe,
      * przedmioty kierunkowe,
      * lektoraty językowe.

      II. Przedmioty zależne od wybranej specjalności:

      * przedmioty specjalnościowe,
      * przedmioty w ramach wybranego modułu tematycznego.

      III. Praktyki zawodowe:


      * 3-tygodniowe (od roku akad. 2008/2009) - studenci studiujący na kierunku Socjologia.

  Przedmioty są realizowane według programu w pełni odpowiadającego standardom kształcenia ustalonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wprowadzone Rozporządzeniem MNiSW z dn. 12.07.2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia.

  Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. prowadzi studia pierwszego stopnia (licencjackie):

      * stacjonarne (dzienne),
      * niestacjonarne (zaoczne).

  Studia stacjonarne odbywają się w dni powszednie - od poniedziałku do piątku. Studenci studiów dziennych mają szerokie możliwości realizowania własnych zainteresowań naukowych, pełnego uczestnictwa w życiu studenckim.

  Studia niestacjonarne są realizowane w dwojaki sposób (przy składaniu dokumentów kandydat wybiera jedną z możliwości):

      * zajęcia odbywają się w wybrane dni tygodnia od poniedziałku do piątku (od godz. 16.00),
      * zajęcia realizowane są w weekend: w piątki (od godz. 16.00), soboty i niedziele.

  Nauka na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trwa 3 lata.

  W przypadku indywidualnej organizacji studiów lub indywidualnego toku nauczania, istnieje możliwość wcześniejszego ukończenia bądź wydłużenia studiów.

  Absolwenci WSB po ukończeniu studiów pierwszego stopnia i uzyskaniu tytułu licencjata, mają możliwość kontynuacji nauki, na tym samym bądź zbliżonym kierunku w dowolnie wybranej uczelni, prowadzącej studia drugiego stopnia (uzupełniające studia magisterskie).

  Kim będziesz po ukończeniu studiów licencjackich w WSB?

      * Dobrze wykształconym specjalistą, absolwentem nowoczesnej Uczelni, o którego będzie                zabiegał rynek pracy;

      * osobą potrzebną gospodarce i społeczeństwu dzięki ugruntowanej wiedzy z zagadnień                ekonomicznych, socjologicznych, prawniczych;

      * absolwentem profesjonalnie przygotowanym do aktywnego poszukiwania pracy, staży,                praktyk w kraju i zagranicą - w tym wspomoże Cię Biuro Karier WSB;

      * atrakcyjnym kandydatem na pracownika dzięki studiom zagranicznym oraz doświadczeniu                zawodowemu, które zdobędziesz podczas praktyk studenckich;

      * osobą przygotowaną do uruchomienia własnej działalności gospodarczej;

      * partnerem w rozmowach w języku angielskim lub niemieckim, co potwierdzi certyfikat                    międzynarodowy TELC, który możesz  zdobyć po II roku studiów (certyfikat TELC na poziomie        B2 jest honorowany przez urzędy służby cywilnej);

      * osobą skuteczną w działaniu dzięki sprawnej obsłudze komputera i internetu;

      * absolwentem przygotowanym do samodzielnego rozwiązywania problemów dotyczących                stosunków międzyludzkich, kwestii społecznych, problemów organizacyjnych i personalnych w        przedsiębiorstwie oraz instytucji;

      * osobą, która dzięki studiom w WSB poszerzy grono przyjaciół oraz zrealizuje swoje marzenia.


  Absolwenci WSB są profesjonalnie przygotowani do rozwijania działalności innowacyjnej w zmieniającej sie rzeczywistości gospodarczej i społecznej. Potrafią właściwie łączyć teorię z praktyką oraz szybko dostosowywać się do zmieniających warunków ekonomiczno-politycznych. Są przygotowani do pracy w strukturach administracyjno-samorządowych, podmiotach gospodarczych, organizacjach społecznych i politycznych oraz do prowadzenia działalności na własny rachunek.

Inne informacje związane z Socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |