Studia I Stopnia - Resocjalizacja - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSG- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Resocjalizacja - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Celem kształcenia na specjalności "Resocjalizacja i pomoc społeczna" na kierunku "Socjologia" jest przygotowanie kadr z wyższym wykształceniem zawodowym do placówek wychowawczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych. Studenci zdobywać będą wiedzę teoretyczną, z zakresu problematyki wychowawczej, resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej. Wiedza ta ma się przyczynić do zrozumienia problemów społecznych, zachowań patologicznych oraz stać się pomocą w praktycznej działalności osób zajmujących się resocjalizacją osób, które weszły w kolizję z prawem, a także tych osób, które naruszają normy moralne i obyczajowe oraz zasady współżycia społecznego jak i w zakresie profilaktyki społecznej. Proces przygotowania zawodowego w tejże specjalności wzbogaci program praktyk pedagogicznych w placówkach wychowawczych, w zakładach resocjalizacyjnych.
 • Praktyki
  Praktyki W ramach praktyki studenci poznają funkcjonowanie i formy pracy w wybranych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Na tym etapie studenci wykonują przygotowane przez nauczycieli-mentorów zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Podejmują też pierwsze próby kontaktu z dzieckiem, osadzonym. Celem jest przygotowanie studentów do przyszłej pracy poprzez zaangażowanie z całokształtem działalności instytucji resocjalizacyjnych, profilaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i dotychczasowych zaświadczeń z praktyk śródrocznych z możliwościami prowadzenia przez studentów samodzielnej pracy w różnych placówkach resocjalizacyjnych, profilaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych. Obok możliwości obserwowania i przejmowania przez studentów wypróbowanych metod pracy resocjalizacyjnej, praktyka ta powinna torować drogę nowym rozwiązaniom. Zadania szczegółowe dla w/w praktyk będą opracowane wg akt normatywnych. Praktyki mogą odbywać się w następujących instytucjach: - placówki opiekuńczo-wychowawcze, - resocjalizacyjne, - komisariaty policji, - policyjne izby dziecka, - zakłady penitencjarne, - organizacje i stowarzyszenia, - kluby i świetlice osiedlowe. Studenci zobowiązani są do odbycia 4 tygodni praktyk zawodowych.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Przedmioty kwalifikacyjne na kierunku SOCJOLOGIA specjalność: Resocjalizacja i pomoc społeczna - język obcy, - język polski, - historia lub wiedza o społeczeństwie
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Sylwetka absolwenta

  Misja
  1.Cele kształcenia

  Celem kształcenia na specjalności resocjalizacja i pomoc społeczna jest przygotowanie kadr do placówek wychowawczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych oraz do pracy na rzecz jednostek, rodzin i grup społecznych potrzebujących pomocy. Studenci zdobywać będą wiedzę teoretyczną, z zakresu problematyki wychowawczej i resocjalizacyjnej, profilaktyki społecznej oraz form działalności samopomocowej i instytucjonalnej ukierunkowanej na nawiązywanie właściwych stosunków międzyludzkich, podniesienie jakości życia oraz rozwiązywanie kwestii społecznych. Do celów kształcenia należy także inicjowanie, uczestniczenie i opracowywanie wyników  badań problemów społecznych (diagnozowanie potrzeb), monitorowanie oraz ewaluacja programów i działań.

  2.Postawy
  Absolwent kierunku socjologia, specjalności resocjalizacja i pomoc społeczna nie tylko zdobywa kwalifikacje - wiedzę i doświadczenie niezbędne do działań pomocowych, opiekuńczych czy resocjalizacyjnych, ale wypracowuje w sobie postawę gotowości do działań dla dobra innych, niezależnie od tego, czy potrzebna aktywność wiąże się z jego pracą czy też ma charakter pozazawodowy. Zdobyta wiedza i wzbudzona przez nią wrażliwość powinny znaleźć ujście najpierw w aktywności w ramach działań umożliwionych w obrębie struktur wspomaganych przez Uczelnię, a później w środowiskowej działalności absolwenta.

  Kompetencje
  3. Rodzaj i zakres posiadanej wiedzy

  Program studiów ma charakter interdyscyplinarny. Student będzie wyposażany m.in. w wiedzę z zakresu:

  1. Psychologii sądowej i penitencjarnej,
  2. Patologii społecznej,
  3. Socjologicznych podstaw resocjalizacji,
  4. Metodyki pracy kuratora sądowego,
  5. Prawa dotyczącego nieletnich, młodocianych, osób osadzonych w instytucjach resocjalizacyjnych oraz działania instytucji pomocowych
  6. Diagnozowania (metod i obszarów) potrzeb społecznych
  7. Tworzenia i ewaluacji projektów socjalnych

  4. Formy kształcenia i poziom kompetencji w zakresie języków obcych
  Konieczna dobra znajomość języka angielskiego. Przydatna znajomość drugiego języka obcego.
  Nauka języka angielskiego (jako języki  dodatkowe: niemiecki; rosyjski; francuski; hiszpański i inne) przy pomocy nowoczesnych metod nauczania (lab. językowe; konwersatoria itp.) oraz w zakresie słownictwa branżowego (nauk społecznych - głównie socjologicznego) umożliwia absolwentowi praktyczne posługiwanie się nim w pracy, kontaktach i badaniach, przede wszystkim - przy wymianie doświadczeń z praktykami resocjalizacji i pomocy socjalnej z innych krajów.

  5.Umiejętności zawodowe
  Program studiów umożliwia nabycie umiejętności w zakresie:

  1. Diagnozowania zagrożeń i potrzeb społecznych.
  2. Opracowania planów resocjalizacyjnych.
  3. Prowadzenia nadzoru, dozoru metodą caseworku.
  4. Stosowania metod i technik resocjalizacyjnych,
  5. Analizy i oceny przebiegu własnej pracy pod kątem uzyskiwania osiągnięć i popełniania błędów.
  6. Obserwacji, dokonywania analizy materiałów merytorycznych podopiecznych i ustalania czynników kryminogennych.
  7. Właściwej interpretacji przepisów prawa dotyczących instytucji resocjalizacyjnych i pomocowych.
  8. Komunikowania społecznego: nawiązywania kontaktu, rozumienia sytuacji osoby lub rodziny, okazywania empatii i współczucia, umiejętności pracy z klientami i ważnymi osobami z ich otoczenia, współpracy z przedstawicielami innych zawodów, instytucjami oraz wolontariuszami, umiejętność mediacji i negocjacji, umiejętność organizowania i prowadzenia grup zadaniowych.
  9. Umiejętności menedżerskie: zdobywania i alokacji zasobów, umiejętność twórczego organizowania pracy i kierowania zespołem ludzkim, inicjowania i współrealizowania projektów działań społecznych, wspomagania aktywności, kształtowania postaw i stosunków międzyludzkich.
  10. Publicznego prezentowania problemów społecznych.

  Przygotowanie praktyczne
  6. Rodzaje i formy kształcenia praktycznego:

  Przygotowanie praktyczne absolwent zdobędzie w trakcie praktyk w placówkach oświatowych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych oraz wojewódzkich, miejskich, gminnych zespołach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, urzędach pracy, rejonowych biurach pracy, ośrodkach pomocy społecznej (domy dziennego pobytu pomocy społecznej, schroniska, noclegownie, domy samotnych matek, domy dziecka), organizacjach i stowarzyszeniach, klubach i świetlicach osiedlowych, w których realizowane są zadnia wynikające z opieki i pomocy społecznej.
  Praktyki mają umożliwić także wykonywanie czynności opiekuńczych, diagnozowanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych oraz prowadzenie zajęć w grupie.

  7. Sugerowane szkolenia specjalistyczne i certyfikaty uzupełniające wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie studiów.
  W ramach szkoleń i warsztatów specjalistycznych:

  1. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych - trening interpersonalny.
  2. Trening umiejętności wychowawczych.
  3. Trening umiejętności pracy z grupą.
  4. Warsztaty socjoterapeutyczne.
  5. Warsztaty mediacji
  6. Wiedza o rodzinie – pomoc w sytuacji trudnej
  7. Organizacja Pomocy Społecznej
  8. Kurs "Niepełnosprawni bliżej"- opieka nad osobami niepełnosprawnymi – wprowadzenie

  Perspektywy zatrudnienia
  8. Uprawnienia do wykonywania zawodu:

  1. Wychowawcy w zakładach wychowawczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych,
  2. Inspektora ds. nieletnich,
  3. Kuratora sądowego.
  4. Wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jak: świetlice socjoterapeutyczne, pogotowie opiekuńcze.
  5. Opiekuna społecznego.

  9. Możliwości zatrudnienia - przewidywane stanowiska i miejsca pracy:
  Doradcy, wychowawcy, opiekuna w: zakładach wychowawczych, poprawczych, penitencjarnych, schroniskach dla nieletnich, policyjnych izbach dziecka, komisariatach policji, sądach rejonowych lub okręgowych, kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą, schroniskach wychowawczych, klubach tworzonych przez społeczności lokalne dla dzieci z rodzin patologicznych i dla młodzieży z problemami (np. Monar), wojewódzkich, miejskich i gminnych (osiedlowych) zespołach pomocy społecznej, urzędach pracy, rejonowych biurach pracy, ośrodkach pomocy społecznej, lokalnych domach pomocy społecznej, domach samotnych matek, szpitalach, klinikach, zakładach rehabilitacji inwalidów, ośrodkach zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, organizacjach i stowarzyszeniach charytatywnych i samopomocowych, klubach i świetlicach tworzonych przez lokalne społeczności z przeznaczeniem dla osób starszych, inwalidów,

  Uzupełnienie wykształcenia
  10. Możliwości i wskazania do dalszego kształcenia na kolejnych poziomach studiów.

  Absolwenci studiów mogą podjąć naukę na uzupełniających studiach magisterskich.

  11. Możliwości podejmowania studiów za granicą.
  Po podpisaniu odpowiednich umów w ramach programu Socrates/Erasmus.

   

  Program studiów


  Przedmioty podstawowe
  Wstęp do socjologii
  Antropologia kulturowa
  Systemy i struktury społeczne
  Procesy społeczne
  Psychologia społeczna
  Dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego
  Komunikacja społeczna - warsztaty
  Historia myśli społecznej
  Historia socjologii
  Elementy psychologii

  Przedmioty kierunkowe
  Metody statystyczne w socjologii
  Metody badań socjologicznych
  Demografia społeczna
  Etyczne i praktyczne problemy zawodu socjologa
  Współczesne teorie socjologiczne
  Przygotowanie i realizacja projektu badawczego
  Analiza danych z zastosowaniem pakietu SPSS
  Socjologia kultury
  Wykład monograficzny z zakresu kulturoznawstwa
  Rzeczywistość społeczna - perspektywy teoretyczne (konwersatorium)
  Teorie komunikacji społecznej
  Socjologia przedmiotowa (dwa wykłady do wyboru z wymienionych: socjologia miasta i wsi, socjologia reklamy, socjologia organizacji, socjologia turystyki, socjologia obrazu, socjologia turystyki, socjologia czasu wolnego )
  Prawo dla socjologów
  Wykład monograficzny

  Przedmioty specjalnościowe
  Metodyka pracy socjalnej
  Patologie społeczne
  Diagnozowanie potrzeb społecznych
  Prawne podstawy pracy socjalnej i resocjalizacji
  Metodyka resocjalizacyjna
  Metodyka pracy kuratora sądowego
  Programy wsparcia
  Projekt socjalny
  Socjologiczne podstawy resocjalizacji
  Komunikacja interpersonalna w sytuacji kryzysowej
  Psychologia sądowa i penitencjarna
  Elementy psychopatologii
  Wykład do wyboru - kulturoznawczy
  Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |