Studia I Stopnia - Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem BSW - Bydgoska Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Program studiów jest w stu procentach zgodny z programem ogłoszonym w Komunikacie Ministra Budownictwa z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.. Po zaliczeniu studiów i obowiązkowej praktyki zawodowej oraz po wykonaniu planów zarządzania, absolwenci będą mogli ubiegać się o licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami zgodnie z obowiązującą procedurą prawną. W zakresie praktyk Uczelnia współpracuje z właściwymi pod względem formalno-prawnym i kompetencyjnym stowarzyszeniami pośredników w obrocie nieruchomościami z naszego regionu.
 • Praktyki
  1. Praktyka zawodowa dla kandydatów na po.średników w obrocie nieruchomościami nie może trwać krócej niż sześć miesięcy, z tym że liczba godzin przeznaczona na realizację programu praktyki nie może być mniejsza niż dwieście. 2. W ramach praktyki zawodowej, o której mowa w ust. 1, kandydat na pośrednika w obrocie nieruchomościami: 1. uczestniczy w wykonywaniu czynności wymienionych w art. 180 ust. 1 i 1a ustawy; 2. samodzielnie sporządza szczegółowy opis transakcji, zwany dalej "opisem transakcji", począwszy od rozmowy z zamawiającymi poprzez sporządzenie projektu umowy pośrednictwa, aż do sfinalizowania transakcji; 3. zapoznaje się ze sposobem korzystania z rejestrów i ewidencji prowadzonych przez sądy, gminy oraz starostów, a także z innych dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędów i instytucji, zawierających niezbędne dane wykorzystywane w trakcie wykonywania pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, o których mowa w art. 181 ust. 6 ustawy. 3. W ramach praktyki zawodowej kandydat na pośrednika w obrocie nieruchomościami w szczególności: 1. zapoznaje się z formami organizacyjno-prawnymi, w jakich pośrednik w obrocie nieruchomościami może prowadzić działalność zawodową pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, oraz z organizacją i metodami pracy takich podmiotów; 2. przygotowuje projekt umowy pośrednictwa; 3. dokonuje badania wybranych nieruchomości ze wskazaniem na cechy, które mogą mieć wpływ na cenę zbycia lub poziom czynszu; badanie powinno obejmować przynajmniej nieruchomość lokalową - mieszkalną i użytkową, nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, nieruchomość gruntową, w tym rolną, obiekt w trakcie budowy oraz ograniczone prawo rzeczowe; 4. zapoznaje się z czynnościami przy realizacji różnych transakcji, z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych czynności, oraz zapoznaje się z dokumentami niezbędnymi do zawarcia przez zamawiających umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy lub zamiany; 5. uczestniczy w pozyskiwaniu informacji o nieruchomościach z ksiąg wieczystych, katastru nieruchomości oraz ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 6. uczestniczy w oględzinach wybranych nieruchomości, sporządza opisy tych nieruchomości, dokonuje ich oceny, mając na względzie oczekiwania zamawiającego w zakresie ceny lub możliwości uzyskania czynszu; 7. wykonuje badania lokalnego rynku nieruchomości dla ustalenia poziomu cen i poziomu czynszów dla wybranych trzech grup nieruchomości, z wykorzystaniem dostępnych źródeł informacji o nieruchomościach; 8. przygotowuje nieruchomość do prezentacji I dokonuje tej prezentacji przed prowadzącym praktykę zawodową; 9. zapoznaje się z praktycznymi aspektami współpracy z instytucjami udzielającymi kredytów, w tym z warunkami transakcji, z uwzględnieniem różnych form rozliczeń i zabezpieczeń płatności w obrocie nieruchomościami, takimi jak czeki, przelewy, weksle, gotówka." Obowiązek zaliczenia praktyki określonej przez Ministra Infrastruktury spoczywa na studencie/absolwencie. Uczelnia służy pomocą w kontakcie z kompetentnymi stowarzyszeniami pośredników w obrocie nieruchomościami z naszego regionu.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia składa w Biurze Rekrutacji komplet następujących dokumentów: 1. wydrukowany z uczelnianego systemu elektronicznego i podpisany formularz zgłoszeniowy, 2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości + kserokopia, (tegoroczni maturzyści składają oświadczenie PDF) 3. poświadczona kserokopia dowodu osobistego + oryginał do wglądu, 4. 4 aktualne matowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 5. zaświadczenie lekarskiePDF zgodne z obowiązującym stanem prawnym w zakresie dokumentowania badań lekarskich kandydatów do szkół wyższych, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku, 6. mężczyźni - kserokopia książeczki wojskowej + oryginał do wglądu, 7. kserokopia dowodu wpłaty wpisowego + oryginał do wglądu.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Sylwetka absolwenta

  Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej - tak rządowej, jak i samorządowej - oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Przedmioty kształcenia ogólnego: język obcy, technologia informacyjna, ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwo i higiena pracy z ergonomią, wstęp do filozofii, wstęp do psychologii, socjologia i metody badań socjologicznych, logika prawnicza, etyka zawodowa, Public Relations, wstęp do politologii, metody badań naukowych, metodyka pisania pracy dyplomowej, wychowanie fizyczne.

  Przedmioty podstawowe: podstawy prawoznawstwa, historia administracji, nauka o administracji, konstytucyjny system organów państwowych, prawo administracyjne, makro- i mikroekonomia, publiczne prawo gospodarcze, organizacja i zarządzanie w administracji.

  Przedmioty kierunkowe:
  prawo cywilne z umowami w administracji, instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej, finanse publiczne i prawo finansowe, prawo pracy i prawo urzędnicze, socjologia pracy i organizacji, zamówienia publiczne, prawo karne i prawo wykroczeń, statystyka z demografią, legislacja administracyjna, postępowanie egzekucyjne w administracji, ustrój samorządu terytorialnego, organizacja i techniki pracy biurowej, organizacja ochrony środowiska, kontrola administracji, techniki negocjacji i mediacji w administracji, protokół dyplomatyczny i etykieta w administracji.

  Wybrane przedmioty specjalnościowe:

  Prawne aspekty pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, stosunki cywilno-prawne w obrocie nieruchomościami, gospodarka nieruchomościami, ekonomiczne i finansowe aspekty pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, rynek nieruchomości, podstawy marketingu i psychologii, podstawy wiedzy technicznej, podstawy budownictwa, działalność zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami, źródła informacji o nieruchomościach, obrót nieruchomościami, umiejętności interdyscyplinarne.

  Osoby z wyższym wykształceniem, ukończonymi studiami podyplomowymi oraz praktyką zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami mogą otrzymać licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami bez konieczności złożenia egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną.


  Przepis art. 182 ustawy o gospodarce nieruchomościami otrzymał brzmienie:  1. Licencję zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nadaje się osobie fizycznej, która:


         1.   posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

         2.   nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za       składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe;

         3.   posiada wyższe wykształcenie;

         4.   ukończyła studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;

         5.   odbyła praktykę zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.


  2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy osoby, która ukończyła studia wyższe, których program uwzględnia co najmniej minimalne wymogi programowe     dla studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

  2a. Stwierdzenie, że program studiów wyższych uwzględnia minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami następuje na podstawie zaświadczenia uczelni.


  Kandydat powinien złożyć do Ministra Infrastruktury wniosek o nadanie licencji zawodowej. Formularz wniosku znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury.

  Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych odpowiednio w art. 182 ust. 1 i 187 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

  Złożone wnioski będą podlegały rozpatrzeniu przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną, powołaną przez Ministra Infrastruktury, która w tym przypadku będzie przeprowadzała postępowanie jednoetapowo, bez udziału kandydata. Terminy i miejsca przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych podawane są przez ministra w osobnym komunikacie.

Inne informacje związane z Nieruchomości

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |