Studia I Stopnia - Matematyka - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSMiIU-Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Uzytkowej w Białymstoku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Matematyka - Zaoczne - Białystok - Podlaskie

 • Praktyki
  * Studenci I i II roku studiów dziennych odbywają dwutygodniowe praktyki zawodowe na podstawie wniosków skierowanych przez Uczelnię w bankach i firmach ubezpieczeniowych. Podczas praktyk studenci mają okazję zaprezentowania umiejętności wyniesionych z zajęć laboratoryjnych.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Na wszystkich kierunkach studiów w Wyższej Szkole Matematyki i Informatyki obowiązuje postępowanie kwalifikacyjne na podstawie złożonego kompletu dokumentów - obowiązuje kolejność zgłoszeń. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przekazywane są listownie studentom do 15 lipca i 30 września br. oraz ogłaszane na tablicy ogłoszeń Komisji Rekrutacyjnej. Wymagane dokumenty: 1. Świadectwo dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoły i świadectwo maturalne (nowa matura) w oryginale, bądź odpisy poświadczone notarialnie. 2. Wypełniony według ustalonego wzoru formularz zawierający życiorys, wyciąg z dowodu osobistego oraz zobowiązanie do regularnego wnoszenia opłat czesnego (podanie o przyjęcie na studia). 3. Cztery zdjęcia w wymiarze legitymacyjnym (podpisane nazwiskiem i imieniem). 4. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku. 5. Dowód osobisty i książeczka wojskowa (dot. mężczyzn) do wglądu. 6. Potwierdzenie wpłaty w określonej wysokości tytułem wpłaty wpisowego i postępowania rekrutacyjnego na konto Uczelni. Dokumenty te powinny być złożone w teczce biurowej (kartonowej, związanej), na której należy wpisać nazwisko i imię, adres zamieszkania (zawierający kod pocztowy) oraz wybrany kierunek. Decyzja o podjęciu studiów powinna być dobrze przemyślana, gdyż wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze studiów. Czesne można wnosić w ratach zgodnie z Zarządzeniem Rektora.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  MATEMATYKA

  o specjalnościach:

  • Matematyka i informatyka w bankowości
  • Matematyka i informatyka w nauczaniu podstawowym i gimnazjalnym

  Sylwetka absolwenta na kierunku: matematyka

  Absolwent studiów licencjackich kierunku matematyka o specjalnościach: Matematyka i informatyka w ubezpieczeniach, Matematyka i informatyka w bankowości będzie przygotowany teoretycznie i nabędzie umiejętności zawodowe do podjęcia pracy w:

  • przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych,
  • towarzystwach funduszy emerytalnych,
  • instytucjach bankowych,
  • biurach maklerskich.

  Absolwent studiów zawodowych otrzymuje tytuł licencjata w danej specjalności. Absolwent uzyskuje w czasie studiów gruntowne przygotowanie w zakresie przedmiotów matematycznych. Nabywa umiejętność abstrakcyjnego myślenia, administrowania systemami informatycznymi, narzędziami i sprzętem informatycznym oraz programowania.

  Specyfiką absolwenta kierunku matematyka o specjalności Matematyka i Informatyka w nauczaniu podstawowym i gimnazjalnym będzie kreowanie i modelowanie sposobów nauczania matematyki w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Absolwent przygotowany będzie do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Absolwent tej specjalności nabywa prawa do nauczania matematyki w szkołach.

  Absolwenta charakteryzować będzie kreatywność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność inicjowania nowego modelu działania, umiejętność gospodarowania czasem i finansami. Całokształt wiedzy jaką posiądzie w trakcie studiów pozwoli mu na szerokie wykorzystanie jej zarówno w działalności biznesowej, jak i finansowo - administracyjnej.

  Przedmioty matematyczno-informatyczne:
  Zajęcia są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń oraz laboratoriów. Podstawą przedmiotów stricte matematycznych jest algebra, analiza oraz statystyka matematyczna (także laboratoryjna). Spośród przedmiotów największym zainteresowaniem u starszych studentów cieszy się matematyka finansowa, kształtująca umiejętności obliczania procentu prostego, składanego, dyskonta weksli, emisji i wykupu obligacji. Podstawą programowania jest język C, C++. Studenci mają także możliwość zapoznania się z technikami programowania obiektowego niezbędnego do tworzenia zaawansowanych aplikacji komputerowych. Przedmiot "Programy składania tekstu" uczy studentów jak w sposób profesjonalny i ogólnie akceptowany przedstawiać swoje prace pisemne.

  Matematyka i informatyka w nauczaniu podstawowym i gimnazjalnym:
  Zachowane są obligatoryjne przedmioty matematyczno-informatyczne, ekonomiczno-prawnicze, a także wprowadzone zostaną warsztaty psychologiczno-pedagogiczne uwzględniające specyfikę nauczania podstawowego, dydaktyka przedmiotów matematyczno-informatycznych w klasach podstawowych i gimnazjalnych.

  Przedmioty związane z bankowością:
  Studenci zapoznają się z organizacją banku i systemu bankowego. Doskonalą umiejętności wyniesione z "Podstaw rachunkowości" podczas zajęć z finansów i rachunkowości bankowej oraz rozliczeń bankowych. Zagadnienie faktoringu, kredytu lombardowego czy ryzyka udzielania kredytów - to także tematy prac licencjackich studentów III-go roku. Podczas zajęć z "Rynku pieniężno - kapitałowego" studenci poznają zasady funkcjonowania rynku pieniężnego i kapitałowego - depozytów międzynarodowych, certyfikatów depozytowych, bonów skarbowych i obligacji.

Inne informacje związane z matematyka i matematyka stosowana

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |