Home > Studia I Stopnia > Marketing > Zaoczne > Bydgoszcz > Studia I Stopnia - Marketing i Reklama - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Studia I Stopnia - Marketing i Reklama - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSG- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Marketing i Reklama - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Specjalność "Marketing" - sylwetka absolwenta Celem kształcenia na specjalności "marketing i reklama" jest przygotowanie do wykonywania zawodu menedżera, specjalisty ds. marketingu i reklamy oraz do pełnienia wszelkich funkcji związanych z promocją w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Absolwent uzyska gruntowne przygotowanie ekonomiczne i menedżerskie. Będzie potrafił zbierać i analizować dane niezbędne do podejmowanie racjonalnych decyzji rynkowych oraz tworzenia strategii marketingowych i kampanii reklamowych dla produktów i usług. Uniwersalna wiedza z zakresu psychologii społecznej i podstaw socjologii ułatwi mu projektowanie i prowadzenie badań rynkowych oraz produktowych. Pozna narzędzia marketingowe niezbędne w kreowaniu wizerunku instytucji, budowaniu marki i promocji produktów oraz najnowsze trendy we wszystkich segmentach rynku usług reklamowych - lokalnego, krajowego i międzynarodowego - uwzględniając zarówno trendy globalizacyjne, jak i specyfikę regionalną. Uzyska nowoczesne wiadomości z zakresu technik PR, kontaktów z mediami oraz komunikacji społecznej. Będzie przygotowany do stosowania nowoczesnych technologii informatycznych i multimedialnych oraz wykorzystywania zasobów Internetu dla potrzeb swojej pracy. Ważnym elementem edukacji będzie również umiejętność prowadzenia negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Absolwent będzie potrafił: - pozyskiwać, analizować, prezentować i interpretować dane rynkowe, - wykorzystywać metody i techniki marketingowe, - sporządzać i efektywnie zarządzać budżetem marketingowym, - opracowywać plany marketingowe, - analizować sytuację rynkową organizacji, - wnikliwie obserwować i umiejętnie reagować na działania konkurencji, - tworzyć strategie reklamowe, - wykorzystywać programy komputerowe oraz zasoby Internetu, - skutecznie prowadzić negocjacje z kontrahentami, - elastycznie dostosowywać się do zmian w otoczeniu rynkowym, - identyfikować ryzyko. Przewidywane stanowiska i miejsca pracy: małe i średnie przedsiębiorstwa - działy marketingu, sprzedaży, reklamy, promocji Duże przedsiębiorstwa produkcyjne - stanowiska menedżerskie Agencje reklamowe i Pr - kreatorzy wizerunku produktu i firmy, kampanii reklamowych Centra badania opinii publicznej Ukończenie specjalności "Marketing" umożliwia podjęcie pracy w charakterze: - specjalisty ds.: promocji i reklamy; public relations; badań rynku. - dyrektora ds. marketingu, - analityka rynku, - menedżera: produktów; ds. grup klientów; sprzedaży.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia licencjackie i inżynierskie jest złożenie następujących dokumentów: - podanie/kwestionariusz - na formularzu Uczelni - pobierz - świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, duplikat lub odpis szkolny) - 4 fotografie o wymiarach 37 x 52 mm (podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem) - ksero dowodu osobistego - zaświadczenie lekarskie (ważne 3 miesiace od daty wystawienia) turystyka i rekreacja - pobierz - plik pdf pozostałe kierunki - potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej - potwierdzenie opłaty wpisowego Kwalifikacja odbywa się na podstawie świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej dostarczonego w postaci: - oryginału lub odpisu wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE) lub odpisu poświadczonego notarialnie* lub odpisu ze szkoły*
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  ZARZĄDZANIE

  Marketing i Reklama

  SYLWETKA ABSOLWENTA
  Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do twórczego
  i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym w dobie społeczeństwa wiedzy i przygotowanie go do wykonywania zawodu menedżera w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych i niepublicznych. W kształtowaniu charakteru i osobowości studenta kładzie się nacisk na: otwartość i dociekliwość poznawczą, dążenie do doskonałości zawodowej, kreatywność i postawę etyczną.
  Studenci zarządzania zdobywają wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych, w szczególności z dyscypliny: nauki o zarządzaniu. Jednocześnie przyswajają wiedzę z zakresu dyscyplin komplementarnych, takich jak: nauki prawne, socjologia i geografia (ekonomiczna), a także nauk filozoficznych (logika). Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji - przedsiębiorstw, instytucji publicznych, a także częściowo z zakresu bezpieczeństwa państwa.

  WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI
  Absolwent dysponuje umiejętnościami uniwersalnymi, począwszy od tych związanych z kulturą intelektualną (analiza, synteza, argumentacja) poprzez zdolności komunikacyjne (kompetencje językowe, znajomość współczesnych środków komunikowania, metod i technik negocjacji) do zawodowych (tworzenie biznes planu, programu operacyjnego, prowadzenia badań rynkowych i marketingowych). Posiada umiejętności niezbędne dla aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym menedżera, takie jak:

  • analiza otoczenia przedsiębiorstwa, w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego,

  • analiza zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa i planowanie strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa,

  • opracowanie, wdrażanie i kontrola programów operacyjnych strategii przedsiębiorstwa,

  • rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami.

  • realizacja podstawowych funkcji zarządzania przedsięwzięciami w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego,

  • sprawne komunikowanie się, rzeczowe argumentowanie, w tym perswazja i negocjowanie,

  • współdziałanie z innymi i praca w zespole,

  • posługiwanie się językiem angielskim, w tym również specjalistycznym (branżowym) oraz jednym z wybranych spośród trzech innych języków kongresowych,

  • samodzielne zdobywanie wiedzy z literatury naukowej i fachowej. 

  MIEJSCA PRACY

  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku "zarządzanie" na Wydziale Zamiejscowym w Inowrocławiu będzie przygotowany do podjęcia pracy na następujących stanowiskach średniego szczebla zarządzania przedsiębiorstwem:
  menedżer zarządzania, menedżer systemów zarządzania jakością, menedżer sprzedaży, analityk finansowy, konsultant wdrażania nowoczesnych systemów zarządzania, pełnomocnik controllera /asystent/ ds. systemów zarządzania jakością, controller, specjalista ds. organizacji i zarządzania, asystent prezesa/dyrektora, ekspert-doradca w firmach consultingowych.
  Absolwent może być zatrudniony w przedsiębiorstwach przemysłowych, zwłaszcza z sektora małych i średnich przedsiębiorstw handlowych i usługowych, w instytucjach publicznych (urzędy pocztowe, służba zdrowia, firmy ubezpieczeniowe) oraz w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, w tym w jednostkach odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Będzie również przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

  DODATKOWE KOMPETENCJE
  We właściwym ukształtowaniu absolwenta ważną rolę pełnią także instytucje, w których odbywać się będą praktyki zawodowe oraz koła naukowe i koła zainteresowań. Centrum Szkoleń i Certyfikacji przygotowuje ofertę kursów i szkoleń adresowanych do studenta planowanego kierunku, zwłaszcza informatycznych i językowych kończących się międzynarodowymi certyfikatami takimi, jak: certyfikat ECDL i CISCO, certyfikaty językowe Preliminary English Test (PET), Business English Certificate (BEC Preliminary, Vantage, Higher).

  DALSZY ROZWÓJ
  Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien aspirować i być przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku "zarządzanie" lub na kierunkach pokrewnych, takich jak: "zarządzanie i inżynieria produkcji", "ekonomia", "logistyka", "informatyka i ekonometria", itd.

   

Inne informacje związane z Marketing

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |