Studia I Stopnia - Integracja Społeczna Niepełnosprawnych - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSG- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Integracja Społeczna Niepełnosprawnych - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Współczesna cywilizacja promuje ludzi zdrowych, zdolnych do nie tylko intelektualnego, ale i fizycznego wysiłku. Osoby niepełnosprawne, by osiągnąć sukces życiowy, muszą sprostać zatem znacznie większym wymaganiom niż cieszący się przywilejami zdrowia fizycznego i psychicznego. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych i wyrównywanie ich życiowych szans jest główną ideą kształcenia na specjalności integracja społeczna niepełnosprawnych. Szczególnie zróżnicowany obszar zagadnień wiązanych z problematyką integracji powoduje konieczność uwzględniania w ramach specjalności zarówno aspektów zdrowia i sprawności fizycznej, jak i kompetencji społecznych, a więc interakcji społecznych - wchodzenia w relacje z otoczeniem społecznym - od członków rodziny po pracodawców, a także uwzględnienia możliwości związanych z osiągnięciami technologicznymi (np. telepraca czy komunikowanie się poprzez internet), które usuwają wprawdzie w cień aspekty fizycznej niepełnosprawności jednostki, jednak wymagają też specyficznych przystosowań. Studenci zdobędą specjalistyczną wiedzę o problemach i specyfice funkcjonowania osób niepełnosprawnych w rodzinie i społeczeństwie. Nauczą się jak profesjonalnie pomagać w pokonywaniu barier fizycznych, społecznych, psychicznych i administracyjnych. Będą umieli sprawować czynności pielęgnacyjne i opiekuńcze wobec niepełnosprawnych dzieci i dorosłych. Otrzymają przygotowanie do niesienia pomocy instytucjonalnej i indywidualnej, świadczonej w domu oraz zdobędą wiedzę z zakresu uwarunkowań osiągania sukcesów szkolnych, zawodowych i życiowych niepełnosprawnych. Będą też przygotowani do prowadzenia działalności samorządowej, administracyjnej w zakresie kształtowania postaw akceptacji społecznej wobec wszystkich grup niepełnosprawnych, w tym przełamywania negatywnych i obojętnych postaw wobec osób upośledzonych umysłowo i chorych psychicznie. Studenci zdobędą kompetencje społecznej integracji niepełnosprawnych poprzez sztukę w ramach teatroterapii.
 • Praktyki
  Realizacja praktyk zawodowych na specjalności "integracja społeczna niepełnosprawnych" odbywać się będzie w ośrodkach rehabilitacji, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych, klubach integracji społecznej, szkołach integracyjnych, stowarzyszeniach na rzecz osób specjalnej troski, świetlicach terapii zajęciowej. Studia gruntownie przygotowują do pracy w charakterze: * specjalisty do spraw osób niepełnosprawnych w obszarze edukacji, pracy opiekuńczej, socjalnej, służby zdrowia i innych instytucjach w ramach szeroko rozumianego systemu wsparcia i pomocy niepełnosprawnym oraz usług związanych z zaspokajaniem ich potrzeb, * opiekuna społecznego, * pedagoga szkolnego - ze szczególnym ukierunkowaniem na pracę w szkołach integracyjnych, * pracownika socjalnego. Ukończenie specjalności "integracja społeczna niepełnosprawnych" zapewnia gruntowne przygotowanie do podjęcia pracy w szeregu instytucji: * specjalistyczne poradnie dla osób niepełnosprawnych, * placówki pomocy społecznej: domy opieki społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, * instytucje służby zdrowia świadczące usługi niepełnosprawnym, * ośrodki rehabilitacyjne, * ośrodki opieki paliatywno-hospicyjnej, * instytucje oświatowe i kulturalne o profilu integracyjnym, * organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, fundacje prowadzące działalność na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia licencjackie i inżynierskie jest złożenie następujących dokumentów: - podanie/kwestionariusz - na formularzu Uczelni - pobierz - świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, duplikat lub odpis szkolny) - 4 fotografie o wymiarach 37 x 52 mm (podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem) - ksero dowodu osobistego - zaświadczenie lekarskie (ważne 3 miesiace od daty wystawienia) turystyka i rekreacja - pobierz - plik pdf pozostałe kierunki - potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej - potwierdzenie opłaty wpisowego Kwalifikacja odbywa się na podstawie świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej dostarczonego w postaci: - oryginału lub odpisu wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE) lub odpisu poświadczonego notarialnie* lub odpisu ze szkoły* Przedmioty kwalifikacyjne: - język obcy, język polski, historia lub wiedza o społeczeństwie
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
   Przedmioty specjalnościowe:

  specjalność: integracja społeczna niepełnosprawnych


  elementy medycyny społecznej

  psychospołeczne aspekty choroby w rodzinie

  psychologia rehabilitacji

  podstawy rehabilitacji – warsztat

  trening negocjacji i mediacji – warsztat

  praca kulturotechniczna (metodyka, warsztat)

  hospitacje placówek

  aspekty telepracy

  psychospołeczne aspekty uczestnictwa w kulturze

  stres i metody radzenia sobie z nim – warsztat

  metody usprawniania – warsztat

  Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z Socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |