Home > Studia I Stopnia > Inżynieria Środowiskowa > Nowy Sącz > Studia I Stopnia - Infrastruktura Uzdrowisk - Nowy Sącz - Małopolskie

Studia I Stopnia - Infrastruktura Uzdrowisk

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSP-Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Infrastruktura Uzdrowisk - W ciągu tygodnia - Nowy Sącz - Małopolskie

 • Cele
  Studia na poziomie inżynierskim trwają cztery lata (osiem semestrów). Obejmują również piętnaście tygodni praktyki zawodowej, realizowanej głownie w okresach wakacyjnych. Planowany, łączny wymiar zajęć wynosi 2545 godz., z tego 1545 godz. stanowi wymagane minimum programowe. Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera środowiska w zakresie specjalności infrastruktura uzdrowisk. Dzięki odpowiednio skonstruowanemu programowi i zagwarantowanemu minimum wymiaru zajęć z przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych absolwenci uzyskują możliwość kontynuacji studiów na poziomie magisterskim. W efekcie realizacji kształcenia w zawodzie inżyniera środowiska absolwent nabywa wiedzę w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji obiektów technicznych, techniczno – przyrodniczych, maszyn i urządzeń oraz aparatury, stosowanych w inżynierii środowiska. Studia przygotowują inżynierów specjalistów do programowania, organizowania i zarządzania działalnością w zakresie ochrony i kształtowania środowiska obszarów uzdrowiskowych, w zakresie krajowym, regionalnym i lokalnym, uwzględniającym w sposób szczególny miejscowe uwarunkowania przyrodniczo - klimatyczne, ekonomiczne i gospodarcze. Absolwent kierunku inżynieria środowiska zostaje wyposażony w wiedzę podstawową w zakresie nauk ścisłych : matematyki, informatyki, fizyki, chemii, mechaniki, statyki budowli, wytrzymałości materiałów, mechaniki płynów, ogólną wiedzę przyrodniczą z biologii i ekologii, geologii, hydrologii, meteorologii i klimatologii, a także specjalistyczną z zakresu ochrony przyrody, oddziaływania człowieka na środowisko, zagrożeń dla środowiska przez zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody. Na specjalności infrastruktura uzdrowisk absolwenci nabywają również wysoce specjalistyczną wiedzę w zakresie projektowania, eksploatacji i konserwacji urządzeń, aparatury i systemów technicznych stosowanych w terapii i rehabilitacji uzdrowiskowej (fizykoterapia, balneologia, krioterapia itp.). Poznają podstawy inżynierii procesowej pozwalające ocenić, nadzorować i kontrolować produkcję i przeróbkę surowców naturalnych w postaci płynnej, zawiesin i peloidów, stosowanych w balneologii.
 • Praktyki
  15 tygodni
 • Profil słuchacza / Wymogi
  1. O przyjęcie na studia w Wyższej Szkole Przedsiebiorczości w Nowym Sączu może ubiegać się osoba, która posiada świadectwo dojrzałości. 2. Przyjęcie na studia osób posiadających obywatelstwo innego kraju odbywa się na podstawie decyzji Rektora WSP. 3. Do postępowania rekrutacyjnego warunkowo dopuszcza się osoby zdające egzamin dojrzałości w szkołach należących do organizacji matur międzynarodowych, którzy w chwili składania dokumentów nie posiadają jeszcze świadectwa dojrzałości.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera środowiska w zakresie specjalności infrastruktura uzdrowisk.
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia: Infrastruktura Uzdrowisk

  Studenci: Poznają przebieg i zastosowanie procesów dyfuzji, absorbcji, desorbcji, nawilżania, suszenia, ogrzewania, chłodzenia powietrza, kinetyki suszenia. Studia zapewniają absolwentom wiedzę i umiejętności w zakresie praktycznych metod diagnostyki i monitoringu środowiska, gospodarki odpadami dla wyodrębnionego obszaru czy pojedynczego zakładu uzdrowiskowego, leczniczo – sanatoryjnego, wraz ze sposobami utylizacji odpadów, projektowania i eksploatacji specjalistycznych zakładów (np.: oczyszczalnie ścieków).W toku studiów absolwenci poznają typowe obiekty warunkujące funkcjonowanie uzdrowisk, tj. sanatoria, zakłady rehabilitacji, zakłady zabiegowe, rozlewnie wód mineralnych, obiekty związane strukturalnie jak: hotele, pensjonaty, wyciągi narciarskie, kolejki linowe i inne. Istotnym elementem wykształcenia jest nabycie umiejętności sporządzania założeń i strategii zrównoważonego rozwoju gmin uzdrowiskowych, projektowania urządzeń przestrzennych służących terapii i rekreacji wyspecjalizowanej (hipoterapia, kinezyterapia).Absolwenci zdobywają również wiedzę w zakresie marketingu, ekonomiki firm uzdrowiskowych, oceny rynku usług uzdrowiskowych i rekreacyjnych. Poznają sposoby pozyskiwania i gospodarowania energią ze źródeł odnawialnych w tym geotermalnych. Są także kształceni w zakresie administracji terenowej i samorządowej, podstaw prawnych, struktur i zakresów działania. Zapoznają się z zasadami integracji europejskiej. Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne nabyte podczas studiów wyrabiają w absolwencie poczucie odpowiedzialności i obowiązkowości, rozwijają inwencję i asertywność. Kształtują także istotne cechy osobowe: spostrzegawczość, dokładność i systematyczność, wyobraźnię przestrzenną i pamięć wzrokową. Nauka przygotowuje absolwenta do pracy koncepcyjnej indywidualnej i zespołowej, do kierowania grupą zawodową i zarządzania firmą .Absolwent uzyskuje bardzo szerokie przygotowanie techniczno - przyrodnicze pozwalające na pracę w specjalistycznych przedsiębiorstwach budowlano - montażowych, komunalnych, naprawczych i usługowych, w jednostkach administracji państwowej i samorządowej. Jest również przygotowany do założenia własnej firmy, zdolnej do efektywnego działania w warunkach utrwalającej się gospodarki rynkowej.
  Wybrane przedmioty obowiązujące w cyklu nauczania

      * Język obcy
      * Ekonomia
      * Psychologia
      * Wychowanie fizyczne
      * Matematyka
      * Fizyka
      * Chemia
      * Biologia i ekologia
      * Geometria wykreślna i grafika komputerowa
      * Podstawy informatyki
      * Mechanika płynów
      * Mechanika budowli
      * Geodezja i fotogrametria
      * Mechanika i wytrzymałość materiałów
      * Technika cieplna
      * Techniki ochrony środowiska
      * Materiałoznawstwo
      * Budownictwo i konstrukcje inżynierskie
      * Hydrologia, meteorologia, klimatologia
      * Części maszyn
      * Inżynieria elektryczna
      * Podstawy medycyny uzdrowiskowej
      * Podstawy eksploatacji systemów technicznych
      * Urządzenia i systemy techniczne w terapii uzdrowisk
      * Podstawy inżynierii procesowej
      * Geologia i surowce mineralne
      * Odnawialne źródła energii
      * Propagacja zanieczyszczeń w obszarach uzdrowisk
      * Urządzenia i zagospodarowanie terenów uzdrowisk
      * Gospodarka komunalna w uzdrowiskach
      * Sanitacja miejscowości uzdrowiskowych
      * Infrastruktura techniczna obszarów uzdrowisk
      * Zarządzanie infrastrukturą uzdrowisk
      * Podstawy planowania rozwoju uzdrowisk
      * Planowanie inwestycji na obszarach uzdrowiskowych
      * Ekonomika przedsiębiorstw uzdrowiskowych
      * Administracja terenowa i samorządowa uzdrowisk
      * Teoria i zasady wyceny nieruchomości
      * Podstawy integracji europejskiej

Inne informacje związane z Inżynieria Środowiskowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |