Home > Studia I Stopnia > Gospodarka Przestrzenna > Zaoczne > Kielce > Studia I Stopnia - Gospodarka Przestrzenna - Kielce - Świętokrzyskie

Studia I Stopnia - Gospodarka Przestrzenna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSU-Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Gospodarka Przestrzenna - Zaoczne - Kielce - Świętokrzyskie

  • Cele
    Kierunek studiów gospodarka przestrzenna realizuje szeroką problematykę dotyczącą gospodarowania i kształtowania przestrzeni terenów zurbanizowanych, urbanizowanych i słabo zainwestowanych w skali lokalnej i regionalnej. Zadanie to wymaga rozległej wiedzy zawodowej o charakterze interdyscyplinarnym - z zakresu wielu dziedzin i dyscyplin nauki takich jak: urbanistyka i architektura, planowanie przestrzenne i regionalne, zasad rozwiązywania problemów uzbrojenia i infrastruktury technicznej, problemów ekonomicznych i prawnych procesu inwestycyjnego. Niezbędna jest także obszerna wiedza humanistyczna obejmująca zagadnienia szeroko pojmowanego kontekstu urbanistyki - wybranych zagadnień socjologii, psychologii i filozofii, ekologii i ochrony środowiska oraz przede wszystkim znajomości procesów rozwoju cywilizacji i kultury oraz umiejętności ich współczesnej interpretacji dla potrzeb kształtowania przestrzeni. Ważna jest integracja tej wiedzy ze sztuka - a więc rozwijanie wyobraźni przestrzennej i wrażliwości plastycznej studentów. Wiedza z zakresu budowy miast, wzajemnych relacji różnorodnych funkcji i obszarów miasta, kształtowania jego struktury komunikacyjnej, zasad gospodarowania przestrzenią i planowania przestrzennego jest niezbędna dla teoretycznego przygotowania absolwentów tego kierunku .
  • Tutuł uzyskany
    Inżynier Zawodowy
  • Szczegółowe informacje
    Gospodarka Przestrzenna

    Zgodnie z opracowaną przez Towarzystwo Urbanistów Polskich definicją zawodu urbanisty jako specjalisty, który "prowadzi badania i studia , opracowuje programy i projekty planów budowy, rozbudowy i modernizacji miast lub ich części oraz innych jednostek sieci osadniczej, wykonuje nadzór nad realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego" do podstawowych zadań przedstawicieli tego zawodu należy:prowadzenie i. koordynacja wielodyscyplinarnych projektów planów zagospodarowania przestrzennegosformułowanie sposobów zagospodarowania miast lub ich fragmentów, a także innych jednostek osadniczych oraz opracowywanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu- prowadzenie odpowiednich studiów i analiz oraz ocena warunków środowiska przyrodniczegoprowadzenie badań i analiz oraz ocena warunków społecznych na terenach zurbanizowanychprowadzenie studiów i analiz historycznych układów miast w zakresie kompozycji urbanistycznej i określenie warunków dla projektów planów zagospodarowania przestrzennegoprowadzenie ekonomicznych analiz oraz opracowań programów rozbudowy i modernizacji miastprowadzenie badań i opracowań projektowych komunikacyjnych sieci i powiązań oraz systemów transportuprowadzenie studiów i opracowań projektowych w dziedzinie inżynieryjnego uzbrojenia miastwykonywanie merytorycznego nadzoru nad realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miast i innych jednostek osadniczychopracowywanie opinii o planach i elementach planów zagospodarowania przestrzennegodoradztwo w zakresie funkcjonowania przestrzennego miast i gospodarowania gruntami.
    Absolwenci tego kierunku będą mogli ubiegać się członkostwo w izbie urbanistów, znajdą również zatrudnienie w zespołach wykonujących plany zagospodarowania przestrzennego, a także w administracji samorządowej i państwowej, a w szczególnie w wydziałach planowania przestrzennego, urbanistyki, ochrony środowiska, gospodarki terenami, promocji i rozwoju, oraz w państwowych i samorządowych służbach, jak również w jednostkach statystyki państwowej a także innych placówkach zajmujących się problemami osadnictwa, oraz w innych ośrodkach, których działalność dotyczy zagadnień przestrzennych, w nadzorowaniu i kontroli procesu inwestycyjnego, w jednostkach zajmujących się wyceną nieruchomości, a także w różnorodnych zawodach pokrewnych.Sylwetka absolwenta
    Zadaniem absolwenta kierunku Gospodarka Przestrzenna, o specjalności planowanie przestrzenne i projektowanie miejskie - jest odpowiedzialny współudział w kształtowaniu przestrzennego środowiska człowieka, z uwzględnieniem uwarunkowań ekologicznych, kulturowych, geograficznych, społecznych i ekonomicznych przestrzeni, przy zastosowaniu najnowszych, dostępnych rozwiązań technicznych.
    Studia inżynierskie - 3,5 letnie - przygotowują kadry pomocnicze dla realizacji zadań w zakresie gospodarowania przestrzenią. Wydaje się, że takie właśnie kadry będą szczególnie poszukiwane i przydatne wobec zadań określanych przez nowelizowaną Ustawę o Zagospodarowaniu Przestrzennym.
    Umiejętności absolwenta, po ukończeniu studiów inżynierskich pozwolą mu na:1. efektywną współpracę w zespole przy:sporządzaniu oraz konstrukcji planów zagospodarowania przestrzennego różnych szczebli;kształtowaniu przestrzeni w obszarach specjalnie chronionych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów lecznictwa uzdrowiskowego i obszarów o wybitnych walorach turystyczno-rekreacyjnych;wskazywaniu metod wykorzystywania szans rozwojowych do aktywizacji regionów oraz konstrukcji programów rozwoju;prowadzeniu specjalistycznych badań, studiów i analiz niezbędnych dla podejmowania decyzji przestrzennych;sporządzaniu specjalistycznych opracowań dotyczących infrastruktury technicznej;
    2. samodzielne obsługiwanie bazy danych i prowadzenie monitoringu GIS;
    3. podejmowanie zadań mediacyjnych w społeczności lokalnej z wykorzystaniem technik negocjacyjnych prowadzących do rozwiązywania konfliktów przestrzennych;
    4. podejmowanie zadań dotyczących promocji miasta, z wykorzystaniem wiedzy z zakresu planowania przestrzennego, a szczególnie z zakresu marketingu urbanistycznego;
    5. prowadzenie działalności popularyzatorsko-edukacyjnej, w zakresie problematyki przestrzennej, dla społeczności lokalnej i samorządów;
    6. prowadzenie pomocniczej działalności organizacyjnej na rzecz samorządów, dotyczącej problematyki gospodarowania przestrzenią.Uzyskane przez absolwentów studiów inżynierskich wykształcenie umożliwia im także dalszą kontynuację nauki na studiach magisterskich uzupełniających, i w konsekwencji zdobycie wiedzy otwierającej drogę do uzyskania (zgodnie z obowiązującym w kraju prawodawstwem) licencji upoważniającej do samodzielnego uprawiania zawodu, w tym wstąpienie do Izby Urbanistów.Umiejętności absolwenta, po ukończeniu studiów, polegać będą na:koordynacji przy sporządzaniu oraz konstrukcji planów zagospodarowania przestrzennego różnych szczebli,świadomym uczestniczeniu w procesie decyzyjnym dotyczącym zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
    współpracy z architektami w procesie inwestycyjnym,kształtowaniu przestrzeni w obszarach specjalnie chronionych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów lecznictwa uzdrowiskowego między innymi w zakresie sporządzania operatów uzdrowiskowych,wskazywaniu sposobów i metod wykorzystywania lokalnych szans rozwoju do aktywizacji i promocji obszarów oraz regionów,konstrukcji programów rozwoju,korzystania z instrumentów sterowania rozwojem lokalnym,współdziałaniu w kreowaniu lokalnej polityki przestrzennej i różnorodnych form aktywności gospodarczej,wykorzystywaniu technik negocjacyjnych prowadzących do rozwiązywania konfliktów przestrzennych,prowadzeniu specjalistycznych badań, studiów i analiz niezbędnych dla podejmowania decyzji przestrzennych,prowadzeniu gospodarki gruntami,
    realizacji zadań zawiązanych z podwyższaniem konkurencyjności miast i regionów w płaszczyźnie planowania przestrzennego, i działań organizacyjnych.
    Studia zakończone zostaną przygotowaniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym, po którym absolwent otrzyma tytuł inżyniera.Inne informacje związane z Gospodarka Przestrzenna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |