Home > Studia I Stopnia > Edukacja Wczesnoszkolna > Zaoczne > Częstochowa > Studia I Stopnia - Edukacja zintegrowana (przedszkolna i wczesnoszkolna) + nauczanie języka angielskiego - Częstochowa - Śląskie

Studia I Stopnia - Edukacja zintegrowana (przedszkolna i wczesnoszkolna) + nauczanie języka angielskiego - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Edukacja zintegrowana (przedszkolna i wczesnoszkolna) + nauczanie języka angielskiego - Zaoczne - Częstochowa - Śląskie

 • Cele
  Absolwent specjalności: Edukacja zintegrowana (przedszkolna i wczesnoszkolna) + nauczanie języka angielskiego przygotowany jest do realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych zarówno w przedszkolu jak i na pierwszym szczeblu zreformowanej szkoły oraz - co daje mu przewagę na rynku pracy - uzyskuje gruntowne wykształcenie w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Potrafi wykorzystywać w procesie dydaktycznym multimedia, Internet oraz profesjonalny sprzęt do odtwarzania wizji i fonii. Po złożeniu egzaminu licencjackiego absolwenci uzyskują stopień Licencjata pedagogiki w zakresie edukacji zintegrowanej z nauczaniem języka angielskiego.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania wolnych miejsc.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
    Edukacja zintegrowana (przedszkolna i wczesnoszkolna) + nauczanie języka angielskiego

  Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania czy pracy opiekuńczej oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Opanował praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.

  Absolwent będzie oceniany przez pryzmat profesjonalnej wiedzy, umiejętności samodoskonalenia i cech osobowości. Stąd też ogromny nacisk w Uczelni kładziony jest na interdyscyplinarne wykształcenie z zakresu nauk psychologicznych, pedagogicznych i pokrewnych, które mają wyposażyć absolwentów w wiedzę umożliwiającą samokształcenie i samodoskonalenie jak również wspomaganie indywidualnej drogi rozwoju dziecka oraz personalizacji procesu dydaktycznego, zgodnie z trendami europejskiej myśli pedagogicznej. Absolwent przygotowany będzie do wykonywania nowych zadań wynikających z założeń współczesnej reformy edukacyjnej. Będzie potrafił twórczo spojrzeć na aktualne i perspektywiczne problemy edukacji europejskiej.

  Realizację koncepcji kształcenia na kierunku wspomagać będzie autorski program praktyk pedagogicznych we własnej specjalistycznej Lingwistycznej Szkole Podstawowej, opracowany wspólnie z Oxford University Press.

  Dzięki wprowadzonemu w uczelni systemowi nauczania języka obcego w oparciu o poziomy zaawansowania student początkujący uczy się w grupie początkującej a średniozaawansowany w średniozaawansowanej. Nikt nie traci czasu na zbędne powtarzanie przerobionego wcześniej materiału.

  Organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość), tak aby absolwent, oprócz wiedzy filologicznej czy pedagogicznej, nabył również kompetencje z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych technik kształcenia. Działaniom tym przyświeca przekonanie, iż nowatorska formuła edukacji przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności absolwenta na rynku pracy oraz wyposaży go w kompetencje elastycznego kierowania rozwojem własnym, tak cenione we współczesnym świecie.


  Doświadczenie Wyższej Szkoły Lingwistycznej

  Dzięki wieloletniej praktycznej działalności w dziedzinie wczesnoszkolnej edukacji językowej oraz szeregowi przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych, Wyższa Szkoła Lingwistyczna zdobyła pozycję lidera rynku edukacyjnego w zakresie wczesnoszkolnego nauczania języków obcych dzieci. Do najważniejszych projektów zaliczyć możemy:

      * Autorski system nauczania języka dzieci od szóstego roku życia realizowany w Lingwistycznej        Szkole Podstawowej i jego kontynuacja w Gimnazjum Lingwistycznym,
      * Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 6 do lat 10, którego uczelnia jest współtwórcą i            którego pilotaż przeprowadza
      * Cykliczną konferencję naukową "Nauczanie języków obcych dzieci w wieku wczesnoszkolnym".
      * Periodyk naukowy Poliglota - Edukacja Językowa Dzieci.
      * Studia podyplomowe (kwalifikacyjne i doskonalące) "Nauczanie języka angielskiego dzieci w            wieku wczesnoszkolnym".
      * Projekt badawczy "Język angielski w nauczaniu zintegrowanym", realizowany we współpracy        z CODN, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Opolskim,                Akademią Pedagogiczną w Krakowie.

Inne informacje związane z Edukacja Wczesnoszkolna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |