Home > Studia I Stopnia > Socjologia > Dzienne > Poznań > Studia I Stopnia - Doradctwo Zawodowe i Personalne - Poznań - Wielkopolskie

Studia I Stopnia - Doradctwo Zawodowe i Personalne - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSKiZ-Wyższa Szkoła Kominikacji i Zarządzania w Poznaniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Doradctwo Zawodowe i Personalne - Dzienne - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Celem studiów na specjalności Doradztwo Zawodowe i Personalne jest przygotowanie studentów do pracy w charakterze doradcy zawodowego udzielającego porad młodzieży i osobom dorosłym. Odbywa się to poprzez dostarczenie studentom specjalistycznej wiedzy oraz wykształcenie umiejętności spostrzegania, analizowania i wyjaśniania występujących w społeczeństwie różnic społeczno-ekonomicznych, diagnozowania uwarunkowań osobistych, warunków środowiskowych, wyjaśniania przyczyn, trendów i zmian życia społecznego oraz rynku pracy. Absolwent tej specjalności pozna sposoby diagnozowania lokalnych rynków pracy oraz etyczne zasady doradztwa. Będzie również charakteryzował się wysokim poziomem kompetencji doradczych, postaw przedsiębiorczych i kompetencji interpersonalnych. Nabędzie także umiejętność zastosowania narzędzi diagnostycznych i prognostycznych w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego oraz w pracy z bezrobotnymi.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Na studia możesz zapisać się: * w trakcie rekrutacji letniej (od maja do września) – rekrutacja odbywa się na studia stacjonarne oraz niestacjonarne * w trakcie rekrutacji wiosennej (od lutego do marca) – rekrutacja prowadzona jest na studia niestacjonarne Jak się zapisać? TRADYCYJNIE – przyjdź do Biura Rekrutacji i zabierz ze sobą: * świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (dot. nowej matury) * 3 kolorowe zdjęcia – format jak do dowodu osobistego * kwestionariusz – wypełnisz go w Biurze Rekrutacji * dowód osobisty * książeczkę wojskową (mężczyźni) W Biurze Rekrutacji czekają na Ciebie przedstawiciele Uczelni, którzy pomogą Ci załatwić wszystkie formalności. PRZEZ INTERNET – wejdź na stronę Rekrutacji on-line, przygotuj potrzebne dokumenty i postępuj zgodnie z instrukcjami. Pozwoli Ci to zaoszczędzić czas i ominąć kolejki w momencie przyjścia do Biura Rekrutacji w celu podpisania umowy i dostarczenia dokumentów.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Pedagogika
  Specjalność: Doradztwo zawodowe i personalne

  Studia licencjackie

  W ramach kierunku Pedagogika studenci dowiadują się jaką rolę odgrywa samowychowanie i samokształcenie młodzieży i dorosłych, oddziaływanie wychowawcze instytucji wychowania pozaszkolnego – środków masowej komunikacji, organizacji młodzieżowych, placówek kulturalnych (teatrów, klubów, muzeów i in.), instytucji wychowania religijnego itp. Mają możliwość analizowania i oceny zjawisk społecznych, które powodują konieczność świadczenia pomocy społecznej, świadczenia usług opiekuńczych oraz pobudzania społecznej aktywności. Zawodowa aktywność absolwenta skierowana będzie wobec osób, które przejawiają objawy nieprzystosowania społecznego, demoralizacji, a także wobec osób, które weszły już w konflikt z prawem, celem przywrócenia ich społeczeństwu.

  Przedmioty kierunkowe:

      * Wybrane zagadnienia z filozofii
      * Wprowadzenie do socjologii
      * Wprowadzenie do pedagogiki
      * Wprowadzenie do psychologii
      * Historia wychowania
      * Systemy edukacyjne w UE
      * Biomedyczne podstawy rozwoju
      * Metody badań pedagogicznych z elementami statystyki
      * Socjologia wychowania
      * Psychologia rozwojowa i osobowości
      * Psychologia społeczna
      * Teoretyczne podstawy wychowania
      * Podstawy komunikacji interpersonalnej
      * Praktyka wychowawczo-opiekuńcza
      * Socjologia problemów społecznych
      * Pedagogika pracy
      * Pedagogika opiekuńcza
      * Pedagogika społeczna
      * Podstawy dydaktyki ogólnej
      * Media w edukacji
      * Edukacja zdrowotna
      * Polityka społeczna
      * Praktyka asystencka wprowadzająca
      * Podstawy informatyki
      * Język obcy

  Już na pierwszym semestrze student wybiera specjalność. Od tego momentu w programie studiów pojawiają się przede wszystkim przedmioty specjalizacyjne. Swoje fascynacje zagadnieniami pedagogicznymi studenci mogą rozwijać także uczęszczając na specjalnie dobrane przedmioty fakultatywne. Studia licencjackie na kierunku Pedagogika trwają 6 semestrów we wszystkich trybach. Po drugim i czwartym semestrze oraz na trzecim i piątym semestrze studiów stacjonarnych odbywa się dwutygodniową praktykę zawodową, realizowaną w specjalistycznych ośrodkach. To właśnie bardzo rozbudowana liczba godzin zajęć praktycznych oraz ich "życiowy" charakter decydują o wyjątkowości tych studiów. Po ukończeniu studiów w WSKiZ i uzyskaniu tytułu licencjata można kontynuować naukę m.in. na studiach uzupełniających magisterskich na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
   
  Absolwent tej specjalności otrzymuje niezbędną wiedzę dającą możliwość zatrudnienia w charakterze doradcy zawodowego i szkolnego doradcy zawodowego, menedżera ds. pracowniczych, menedżera działów personalnych, specjalisty ds. szkoleń zawodowych, trenera, m.in. w takich jednostkach organizacyjnych jak: urzędy pracy, agencje i biura doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy, działy socjalne i działy personalne firm, poradnie psychologiczne-pedagogiczne, szkoły i studenckie biura karier, organizacje pozarządowe biorące udział w programach aktywnej walki z bezrobociem.

  Przedmioty kierunkowe:

      * Psychologia kliniczna
      * Patologie społeczne
      * Podstawy pedagogiki specjalnej
      * Etyka zawodowa
      * Podstawy gerontologii i geriatrii
      * Ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
      * Język obcy
      * Praktyka hospitacyjna
      * Praktyka metodyczna

  Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe:

      * Diagnostyka psychopedagogiczna
      * Socjologia środowisk lokalnych
      * Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego i personalnego
      * Zawodoznawstwo
      * Diagnostyka w doradztwie zawodowym i personalnym
      * Poradnictwo pedagogiczne
      * Teorie środowisk wychowawczych
      * Systemy instytucji profilaktyczno-resocjalizacyjnych i opieki postpenitencjarnej
      * Wybrane problemy prawa karnego i opiekuńczego
      * Metodyka doradztwa indywidualnego i grupowego
      * Doradztwo zawodowe dla bezrobotnych i niepełnosprawnych
      * Warsztat szkolnego doradcy zawodowego
      * Zarządzanie zasobami ludzkimi
      * Rynek pracy w Polsce i UE
      * Ekonomiczno-ustrojowe podstawy życia społecznego
      * Planowanie karier
      * Prawo pracy
      * Metodyka doradztwa personalnego
      * Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z Socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |