Home > Studia I Stopnia > Specjalizacja BHP > Zaoczne > Bydgoszcz > Studia I Stopnia - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Studia I Stopnia - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem BSW - Bydgoska Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  W toku studiów uczestnicy poznają możliwości zastosowania i wykorzystania zdobyczy nauki i techniki służących optymalizacji zależności pomiędzy człowiekiem, jego pracą oraz warunkami świadczenia tej pracy Podczas studiów słuchaczom zastanie przekazana wiedza o zagrożeniach, występujących w środowisku pracy, oraz o organizacyjnych, prawnych i technologicznych metodach ich ograniczania. Szczególną wagę przywiązujemy do technicznego aspektu kształtowania środowiska pracy . Absolwent posiada wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacji stanowisk pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii i bezpieczeństwa. Posiada wiedzę z zakresu prawnych aspektów bezpieczeństwa pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy organizacyjne i prawne w szeroko pojętej dziedzinie ochrony pracy, budować odpowiednią kulturę organizacyjną firmy, przyczyniając się w tym samym do zwiększenia bezpieczeństwa pracy, jak też bezpieczeństwa publicznego i społecznego. Posiada umiejętności do organizowania warunków pracy gwarantujących bezpieczeństwo, rozpoznawania zagrożeń i przeciwdziałania im, kierowania zespołami w sytuacjach zagrożenia oraz wdrażania systemów bezpieczeństwa pracy.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia składa w Biurze Rekrutacji komplet następujących dokumentów: 1. wydrukowany z uczelnianego systemu elektronicznego i podpisany formularz zgłoszeniowy, 2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości + kserokopia, (tegoroczni maturzyści składają oświadczenie PDF) 3. poświadczona kserokopia dowodu osobistego + oryginał do wglądu, 4. 4 aktualne matowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 5. zaświadczenie lekarskie zgodne z obowiązującym stanem prawnym w zakresie dokumentowania badań lekarskich kandydatów do szkół wyższych, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku, 6. mężczyźni - kserokopia książeczki wojskowej + oryginał do wglądu, 7. kserokopia dowodu wpłaty wpisowego + oryginał do wglądu.
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier zawodowy
 • Szczegółowe informacje
  Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

  Studia pierwszego stopnia-inżynierskie  trwają 3,5 roku  (7 semestrów).

  Możliwości zatrudnienia: Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, urzędach, w tym urzędach administracji publicznej na takich stanowiskach jak: menedżerowie służby BHP, inspektorzy i specjaliści, stanowiska kierownicze wyższego i średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem, szkoleniowców.

  Absolwenci studiów zawodowych kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji otrzymują tytuł zawodowy inżyniera. Będą posiadać przygotowanie w zakresie: wiedzy inżynierskiej,  podstaw nauk ekonomicznych i zarządzania oraz umiejętności menedżerskich, a także w zakresie: rozwiązywania zagadnień danej dziedziny techniki za pomocą metod i technik inżynierskich, projektowania nowych i nadzorowania istniejących systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych i obiektów projektowania systemów zarządzania, zarządzania kosztami, finansami i kapitałem  przedsiębiorstwa, a także formułowania problemów z zakresu technologii, zarządzania i finansów, transferu technologii oraz innowacyjności.
   

  Otrzymane wykształcenie inżynierskie pozwala absolwentom kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji podjąć pracę w organizacjach gospodarczych, firmach i  przedsiębiorstwach na stanowisku inżynier produkcji , instytucjach obsługi wyposażenia technicznego, firmach deweloperskich,  urzędach samorządu terytorialnego. 

  Przedmioty kształcenia ogólnego: język obcy (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski), technologia informacyjna, ochrona własności intelektualnej, psychologia, infrastruktura w inżynierii produkcji. 

  Przedmioty podstawowe: matematyka, statystyka i badania operacyjne, fizyka, chemia, mikro- i makroekonomia, podstawy prawa gospodarczego, marketing, ekologia i zarządzanie środowiskowe.

  Przedmioty kierunkowe: zarządzanie, finanse i rachunkowość, rachunek kosztów dla inżyniera, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, logistyka w przedsiębiorstwie, nauka o materiałach, projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska, procesy produkcyjne, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, metrologia, informatyka komputerowego wspomagania prac inżynierskich.

  Przedmioty specjalnościowe     1. Podstawy fizjologii człowieka

     2. Psychologia pracy

     3. Zagrożenia fizyczne

     4. Zagrożenia chemiczne

     5. Zarządzanie innowacjami

     6. Komunikacja i techniki negocjacji

     7. Hałas i drgania mechaniczne

     8. Monitoring środowiska

     9. Zagrożenia cywilizacyjne

    10. Energia elektryczna

    11. Zagrożenia pożarowe i wybuchowe

    12. Zarządzanie kryzysem

    13. Promocja zdrowia

    14. Kwalifikowana pierwsza pomoc

    15. Zdrowie środowiskowe

Inne informacje związane z Specjalizacja BHP

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |