Studia I Stopnia - Bezpieczeństwo Europejskie - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Ateneum-Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Studia I Stopnia - Bezpieczeństwo Europejskie - Zaoczne - Gdańsk - Pomorskie

 • Cele
  Bezpieczeństwo Europejskie to unikalna i interesująca specjalność. W rozszerzonym pakiecie zajęć fakultatywnych przewidziano zajęcia specjalistyczne, których ukończenie umożliwi dodatkowo absolwentom ubieganie się o licencję II stopnia ze spraw ochrony osób i mienia (bez egzaminu państwowego - taką opinię wydał Departament Zezwoleń i Koncesji MSWiA).Specjalność „bezpieczeństwo europejskie” w rozwinięciu założeń programowych kierunku „europeistyka” obejmuje bezpieczeństwo i porządek publiczny z perspektywy systemu bezpieczeństwa europejskiego oraz praktyczną wiedzę z zakresu interwencji kryzysowej. Umiejscowienie specjalności „bezpieczeństwo europejskie” na kierunku „europeistyka” uzasadnione jest również kontekstem kulturowym spraw europejskich i z tym związanym przygotowaniem kompetencyjnym obywateli Europy do wychowania i życia w bezpiecznym i przyjaznym środowisku społeczno-politycznym.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów I stopnia powinien złożyć następujące dokumenty: * podanie/formularz rekrutacyjny według wzoru Uczelni (pobierz formularz studia I stopnia .doc - 101 kb) * 4 fotografie legitymacyjne o wymiarze 35 mm x 45mm bez nakrycia głowy na jasnym tle (wykonane tradycyjn± metod± z negatywu) * orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ do podjęcia studiów * kserokopia dowodu osobistego * oryginał świadectwa dojrzałości * dowód wpłaty
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Bezpieczeństwo Europejskie

  Przebieg studiów
  Nauka na studiach zawodowych (I stopnia) znajdujących się w ofercie Uczelni trwa 3 lata (6 semestrów). Student, stosownie do własnych preferencji i możliwości może wybrać jeden z dwóch trybów studiów: stacjonarny lub niestacjonarny zaoczny. Na studiach stacjonarnych zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, na studiach niestacjonarnych zaocznych - program realizowanych jest w trakcie sobotnio-niedzielnych sesji zjazdowych odbywających się co 2 tygodnie. Zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni.
  Studia kończą się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwent studiów zawodowych zdobywa tym samym wykształcenie wyższe i uzyskuje możliwość podjęcia nauki na studiach II stopnia.
  Ateneum - Szkoła Wyższa wykazując troskę  o jakość kształcenia w naszej Uczelni dba, by absolwent opuszczający mury Ateneum był wszechstronnie wykształcony i wyposażony w praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy. Służyć temu mają oprócz prowadzonych przy użyciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych wykładów, prowadzone m.in. w formie case-study zajęcia ćwiczeniowe. Niebagatelną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki, w znalezieniu których Uczelnia stara się pomóc studentom.
  Absolwent europeistyki jest przygotowany do podjęcia pracy w: w administracji państwowej i samorządowej; organizacjach pozarządowych; ośrodkach informacji europejskiej; korporacjach międzynarodowych, firmach zagranicznych, bankach, towaryzstawch ubezpieczeniowych działających na terenie Unii;instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych; organach Wspólnot Europejskich; placówkach kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu.

  Absolwent studiów europeistyki otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Absolwent otrzymuje wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej. Zdobyta wiedza daje absolwentowi umiejętności analizowania procesów społecznych i politycznych dokonujących się w skali globalnej regionalnej, państwowej i lokalnej oraz wiedzę ekonomiczną i prawną z zakresu organizacji funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Wiedza wzbogacona jest o historię Europy, uwarunkowania jej integracji, a także genezę powstania i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej.
  EUROPEISTYKA– BEZPIECZEŃSTWO EUROPEJSKIE
  studia I stopnia
  L.p.    Przedmiot

  PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
  1    Język obcy
  2    Wychowanie fizyczne
  3    Technologia informacyjna
  4    Logika
  5    Ochrona własności intelektualnej z podstawami informacji naukowej
  6    Bezpieczeństwo i higiena pracy

  PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
  1    Psychologia ogólna i społeczna
  2    Filozofia
  3    Socjologia
  4    Antropologia społeczna Europy
  5    Społeczne i kulturowe aspekty integracji europejskiej
  6    Ekonomia
  7    Statystyka i demografia
  8    Historia instytucji politycznych
  9    Nauka o komunikowaniu
  10    Nauka o polityce
  11    Prawo wspólnotowe
  12    Prawa socjalne i ochrona praw człowieka w UE

  PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
  1    Historia społeczna Europy
  2    Historia Polski XX wieku
  3    Systemy polityczne w Europie
  4    System polityczny RP
  5    Marketing polityczny
  6    Integracja gospodarcza w Europie
  7    Instytucje i procesy decyzyjne w Unii Europejskiej
  8    Wybrane polityki WE
  9    Międzynarodowe stosunki polityczne
  10    Regionalizm i federalizm w Europie
  11    Europa w stosunkach międzynarodowych
  12    Polska w Europie
  13    Seminarium dyplomowe

  PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE
  1    System bezpieczeństwa europejskiego
  2    Tożsamość bezpieczeństwa europejskiego
  3    Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa
  4    Bezpieczeństwo gospodarki UE
  5    Interwencja kryzysowa w systemie bezpieczeństwa europejskiego
  6    Policja w krajach UE
  7    Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie
  8    Europejskie inicjatywy komercyjne na rzecz bezpieczeństwa obywateli
  9    Wykłady do wyboru
       Praktyka

Inne informacje związane z Europeistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |