Home > Studia I Stopnia > Bankowość > Zaoczne > Nowy Sącz > Studia I Stopnia - Bankowość i Doradctwo Finansowe - Nowy Sącz - Małopolskie

Studia I Stopnia - Bankowość i Doradctwo Finansowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Biznesu-National Louis University

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Bankowość i Doradctwo Finansowe - Zaoczne - Nowy Sącz - Małopolskie

 • Cele
  Bankowość i doradztwo finansowe Program specjalności odpowiada na wyzwania zmieniających się rynków finansowych. Zmiany zachodzące obecnie w bankowości cechują się wyjątkową dynamiką. Banki integrują różnego rodzaju usługi finansowe; poza typową działalnością bankową prowadzą działalność inwestycyjną, ubezpieczeniową, leasingową, doradczą, private banking. Wiele z nich działa na zasadzie quasi franchisingu. W ostatnich latach bardzo mocno rozwija się także rynek doradztwa finansowego. Jedną z firm działających na tym rynku jest OVB, która będzie partnerem merytorycznym jednego z głównych kursów na tej specjalności.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  studia niestacjonarne * podanie (formularz elektroniczny obowiązujący w WSB-NLU); * świadectwo dojrzałości: - nowa matura: oryginał lub odpis wydany przez szkołę oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub kserokopia potwierdzona przez sekretariat szkoły średniej), - stara matura: oryginał lub odpis wydany przez szkołę, - w przypadku osób zdających maturę za granicą wymagany jest oryginał świadectwa/dyplomu wraz z dołączonym tłumaczeniem na język polski oraz nostryfikacją wydawaną przez Kuratorium Oświaty właściwe dla miejsca zameldowania; * 2 kolorowe (zdjęcia z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych); * kserokopia dowodu uiszczenia opłaty wpisowe * kserokopia dowodu osobistego lub paszportu.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Zarządzanie
  Specjalnośc: Bankowośc i Doradctwo Finansowe

  Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku Zarządzanie
  oparte są o standardy określone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zostały poszerzone o ofertę kursów specjalnościowych. Program obejmuje 1200 godzin zajęć dydaktycznych w tym 120 godzin języka obcego i ponad 90 godzin zajęć informatycznych.
  Zaletą programu jest nastawienie na nauczanie poprzez praktykę. Podczas zajęć zarówno z przedmiotów ogólnych jak i specjalnościowych, studenci analizują studia przypadków (case studies) dotyczące konkretnych przykładów z zakresu zarzą­dzania.

  Studia trwają 3 lata, zjazdy organizowane są co dwa tygodnie (sobota - niedziela) w okresie od października do lipca. Absolwenci uzyskują tytuł licencjata upraw­niający do podjęcia studiów II stopnia. Studenci mają możliwość indywidualnego kształtowania ścieżki edukacyjnej. Po zrealizowaniu programu pierwszych dwóch semestrów dokonują wyboru specjalności, która składa się z pięciu przedmiotów 30 godzinnych, prowadzonych w formie wykładów i ćwiczeń. Dodatkowo, w ramach przedmiotów do wyboru, studenci realizują cztery kursy prowadzone na platformie edukacyjnej Edu2.


  Studenci  dokonują wyboru specjalności pod koniec drugiego semestru. Oferta specjalności przygotowywana jest oddzielnie dla kazdej nowej edycji studiów. Uruchomienie specjalności uzaleznione jest od liczby kandydatów, szczegółowe zasady określa coroczne zarządzenie Dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania

  Bankowość i Doradctwo Finansowe:

  Absolwent specjalności będzie dysponował odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, aby pracować w instytucjach doradztwa finansowego i małych oddziałach banków. Gwarancją zdobycia odpowiednich kwalifikacji są praktycy (osoby na co dzień zarządzające bankami lub instytucjami doradztwa finansowego), którzy będą prowadzili połowę z oferowanych kursów.
  Absolwent będzie dobrze zorientowany w problematyce rynków finansowych i produktach finansowych jakie są oferowane przez poszczególne instytucje finansowe. Będzie dysponować wszechstronną wiedzą o współczesnych instrumentach finansowych i umiejętnościami wyceny i porównań, doradzania w kwestii wyboru strategii inwestycyjnych przy uwzględnieniu szerokiego kontekst politycznego, społecznego i ekonomicznego dla takich decyzji.

  Program ogólny

  Język obcy
  Mikroekonomia
  Podstawy organizacji
  Podstawy technik komputerowych
  Szkolenie BHP i P/POŻ
  Wstęp do matematyki wyższej
  Podstawy marketingu
  Podstawy technik komputerowych
  Podstawy zarządzania
  Statystyka
  Badania marketingowe
  Internet i intranety

  Kurs do wyboru

  Ochrona własności intelektualnej
  Podstawy finansów przedsiębiorstw
  Podstawy makroekonomii
  Rachunkowość finansowa

  Kurs do wyboru

  Przedmiot specjalnościowy
  Psychologia
  Zarządzanie jakością
  Zarządzanie projektami
  Zarządzanie zasobami ludzkimi
  Zastosowanie arkuszy kalkulacyjnych
  Kurs do wyboru
  Myślenie krytyczne i kreatywne
  Podstawy prawa
  Przedmiot specjalnościowy
  Przedmiot specjalnościowy
  Seminarium dyplomowe
  Systemy informacyjne w zarządzaniu
  Finanse przedsiębiorstw

  Kurs do wyboru

  Praca dyplomowa
  Przedmiot specjalnościowy
  Przedmiot specjalnościowy
  Seminarium dyplomowe
  Zachowania organizacyjne

  Przedmioty specjalnościowe:

  1.    Doradztwo finansowe;
  2.    Marketing usług finansowych;
  3.    System bankowy w Polsce i na świecie;
  4.    Działalność kredytowa banku komercyjnego;
  5.   Zarządzanie instytucją finansową.

  Warunki ukończenia studiów i uzyskania dyplomu licencjata

  Student uzyskuje dyplom ukończenia studiów I stopnia pod warunkiem zaliczenia wszystkich przedmiotów ( w tym 120 godzin języka obcego) zgodnie z obowiazującym programem studiów oraz zyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu końcowego lub pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.

Inne informacje związane z Bankowość

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |