Home > Studia I Stopnia > Socjologia > Zaoczne > Bydgoszcz > Studia I Stopnia - Badanie Rynku i Opiniii Publicznej - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Studia I Stopnia - Badanie Rynku i Opiniii Publicznej - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSG- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Badanie Rynku i Opiniii Publicznej - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Celem studiów na kierunku "Socjologia" w specjalności zawodowej: "Badanie rynku i opinii publicznej" jest zdobycie ogólnej wiedzy socjologicznej, pogłębionej szczególnie o zagadnienia metodologiczne dotykające w najszerszym rozumieniu badań społecznych, a bardziej szczegółowo badań rynkowych i badań opinii publicznej. Szeroko rozumiane kompetencje badawcze obejmują nie tylko zagadnienia ogólno-metodologiczne, ale także związane ze stosowaniem zróżnicowanych technik i narzędzi badawczych, jak również umiejętności organizacyjne niezbędne do koordynowania badań. Absolwent tej specjalności uzyskuje zatem kompetencje do samodzielnego projektowania, przeprowadzania i opracowywania wszelkiego rodzaju badań społecznych, tak o profilu jakościowym, jak i ilościowym.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Przedmioty kwalifikacyjne na kierunku SOCJOLOGIA specjalność: Badanie rynku i opinii publicznej - język obcy, - język polski, - historia lub wiedza o społeczeństwie
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Badanie Rynku i Opinii Publicznej

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  Misja

  1. Cele kształcenia
  Celem kształcenia jest przekazanie ogólnej wiedzy socjologicznej pogłębionej o socjologie szczegółowe dotyczące zwłaszcza opinii publicznej i rynku oraz o aspekty metodyczne i metodologiczne, a także organizacyjne dotyczące badań socjologicznych.
  Absolwent specjalności badanie rynku i opinii publicznej uzyskuje kompetencje do samodzielnego projektowania, przeprowadzania i opracowywania wszelkiego rodzaju badań społecznych - czy to o profilu ściśle rynkowym czy to mających charakter badań opinii publicznej, zarówno jakościowych, jak i ilościowych.

  2. Postawy
  Absolwent specjalności badanie rynku i opinii publicznej powinien nie tylko być gotowy do podejmowania zadań zawodowych, ale także świadomy społecznej odpowiedzialności, związanej z upowszechnianiem wyników prowadzonych badań oraz chętny do nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji i dzielenia się nimi. Różnorodność działań pozadydaktycznych podejmowanych w Uczelni jest pretekstem i możliwością uświadomienia tego rodzaju odpowiedzialności.

  Kompetencje
  3. Rodzaj i zakres posiadanej wiedzy

     1. Socjologiczne ujęcia rynku i opinii publicznej.
     2. Teorie komunikacji społecznej.
     3. Analiza statystyczna z wykorzystaniem pakietów statystycznych.
     4. Socjologia instytucji i zrzeszeń.
     5. Prawo prasowe.
     6. Relacje publiczne i opinia publiczna.
     7. Socjologia rynku

  4. Formy kształcenia i poziom kompetencji w zakresie języków obcych
  Konieczna dobra znajomość języka angielskiego. Przydatna znajomość drugiego języka obcego.
  Nauka języka angielskiego (jako języki dodatkowe: niemiecki; rosyjski; francuski; hiszpański i inne) przy pomocy nowoczesnych metod nauczania (laboratoria językowe; konwersatoria itp.) oraz w zakresie słownictwa branżowego (nauk społecznych - głównie socjologicznego) umożliwia absolwentowi praktyczne posługiwanie się nim w pracy; kontaktach i badaniach, przede wszystkim - przy wymianie doświadczeń z praktykami z innych krajów oraz budowaniu zespołów ponadnarodowych.

  5. Umiejętności zawodowe
  Absolwent tej specjalności powinien wykazywać się umiejętnościami:

     1. Komunikowania się.
     2. Przeprowadzania badań społecznych w zakresie podstawowych problemów społecznych.
     3. Przeprowadzania badań rynkowych.
     4. Przeprowadzania badań opinii publicznej.
     5. Analizy danych społecznych (statystyki; raporty zestawienia) z wykorzystaniem programów            komputerowych.
     6. Przygotowania raportów z badań; prezentacja wyników badań.
     7. Przygotowania oferty badań socjologicznych i rynkowych dla klientów lokalnych (instytucji                publicznych i firm prywatnych).

  Przygotowanie praktyczne
  6. Rodzaje i formy kształcenia praktycznego.
  Student powinien odbyć przynajmniej dwie profilowane praktyki zawodowe w instytucjach badawczych oraz w instytucjach medialnych (prasa lokalna, TV, radio).

  7. Sugerowane szkolenia specjalistyczne i certyfikaty uzupełniające wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie studiów.
  Wskazane studia podyplomowe, szkolenia, kursy, warsztaty z zakresu:

     1. Komunikacji interpersonalnej.
     2. Kreatywności.
     3. Organizacji i zarządzania procesem badawczym.
     4. Obsługi specjalistycznego oprogramowania (programów do analizy statystycznej, analizy                treści itp.).
     5. Moderowania dyskusji.

  Perspektywy zatrudnienia

  8. Uprawnienia do wykonywania zawodu:
  Absolwent po ukończeniu studiów musi stale pogłębiać swoją wiedzę a także uczestniczyć w szkoleniach i treningach interpersonalnych. Przygotowanie teoretyczne i zdobyte doświadczenie pozwolą mu na pracę w firmach badawczych oraz w działach badań rynkowych i opinii publicznej innych (niebadawczych) przedsiębiorstw, a także w instytucjach medialnych.

  9. Możliwości zatrudnienia - przewidywane stanowiska i miejsca pracy.
  Stanowiska powiązane i wspomagające prowadzenie badań - analityk, twórca raportów i zestawień, interpretacji.
  Wykonawca badań (ankieter, moderator).

  Uzupełnienie wykształcenia

  10. Możliwości i wskazania do dalszego kształcenia na kolejnych poziomach studiów.
  Studia magisterskie i doktoranckie.
  Studia podyplomowe.

  11. Możliwości podejmowania studiów za granicą, (na jakim etapie studiów, w jakich krajach i uczelniach).
  Po podpisaniu odpowiednich umów w ramach programu Socrates/Erasmus.

   

  Program studiów


  Przedmioty podstawowe
  Wstęp do socjologii
  Antropologia kulturowa
  Systemy i struktury społeczne
  Procesy społeczne
  Psychologia społeczna
  Dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego
  Komunikacja społeczna - warsztaty
  Historia myśli społecznej
  Historia socjologii
  Elementy psychologii

  Przedmioty kierunkowe
  Metody statystyczne w socjologii
  Metody badań socjologicznych
  Demografia społeczna
  Etyczne i praktyczne problemy zawodu socjologa
  Współczesne teorie socjologiczne
  Przygotowanie i realizacja projektu badawczego
  Analiza danych z zastosowaniem pakietu SPSS
  Socjologia kultury
  Wykład monograficzny z zakresu kulturoznawstwa
  Rzeczywistość społeczna - perspektywy teoretyczne (konwersatorium)
  Teorie komunikacji społecznej
  Socjologia przedmiotowa (dwa wykłady do wyboru z wymienionych: socjologia miasta i wsi, socjologia reklamy, socjologia organizacji, socjologia turystyki, socjologia obrazu, socjologia turystyki, socjologia czasu wolnego )
  Prawo dla socjologów
  Wykład monograficzny

  Przedmioty specjalnościowe
  Socjologia rynku
  Podstawy marketingu
  Badania opinii publicznej
  Kształtowanie opinii publicznej
  Psychologia konsumenta
  Badania rynkowe
  Przygotowanie oferty badań
  Badacz-socjolog na rynku
  Analiza wybranych segmentów rynku
  Pozyskiwanie i analiza danych zastanych
  Wykład do wyboru - ekonomiczny lub kulturoznawczy
  Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z Socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |