Home > Studia MBA > MBA Executive > Zaoczne > Warszawa > Studia Executive MBA - Warszawa - Mazowieckie

Studia Executive MBA - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polish Open University- Wyższa Szkoła Zarządzania

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Executive MBA - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Studia Executive MBA składają się z 4 semestrów i trwają 2 lata. Są tak zorganizowane, aby z jednej strony nie ograniczały dyspozycyjności menedżerów w pracy, z drugiej zaś strony pozwalały na zachowanie harmonii pomiędzy pracą, a tak niezbędnym dla współczesnej kadry zarządzającej wypoczynkiem. Dlatego studentom proponujemy zajęcia : • w systemie zjazdów piątkowo - sobotnio - niedzielnych (zajęcia w piątki odbywają się w godzinach od 17.30 do 21.00, natomiast w soboty i w niedziele w godzinach od 8.30 - 15.00. Zjazdy odbywają się raz na 3 tygodnie) lub • w wybrane soboty (zajęcia od godziny 8:30 do 16:00) oraz wybrany dzień tygodnia (zajęcia od godziny 17:30 do 21:00) W programie studiów przewidziano również zajęcia on-line, które odbywają się 3 razy w semestrze w wybrany dzień tygodnia w godzinach od 19:00 do 20:30. Studenci uczestniczą w zajęciach z dowolnego miejsca, np. z pracy lub z domu. Egzaminy odbywają się dwa razy w roku: w styczniu i w czerwcu i przeprowadzane do wyboru w Warszawie lub Krakowie. Studenci muszą zarezerwować sobie 4 weekendy w roku (sobota - niedziela) na zajęcia wyjazdowe. W programie studiów Executive MBA dostępne są zajęcia do wyboru i prowadzone będą przez specjalnie zapraszanych wykładowców z zagranicy, znanych specjalistów z Polski oraz praktyków biznesu. Rok akademicki rozpoczyna się 1 września i kończy 30 czerwca roku następnego. Każdy rok akademicki składa się z dwóch semestrów: • Semestr I – zimowy – od 1 września do 31 grudnia • Semestr II – letni – od 1 lutego do 31 maja Po każdym semestrze następuje sesja egzaminacyjna, w trakcie której słuchacze zdają egzaminy z poszczególnych przedmiotów. Sesja trwa: • zimowa – po pierwszym semestrze roku akademickiego – od 1 do 31 stycznia • letnia – po drugim semestrze roku akademickiego – od 1 do 30 czerwca
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia Executive MBA adresowane są do: • właścicieli firm, członków zarządu, którzy poszukują nowych narzędzi wspierających w podejmowaniu strategicznych decyzji, jak i efektywnym zarządzaniu ludźmi • menedżerów zarządzających działami, zespołami, którzy poszukują szerszego spojrzenia na biznes • osób zarządzających firmami bez formalnego wykształcenia menedżerskiego (m.in. specjaliści innych dziedzin, np. inżynierowie, lekarze) • młodszych menedżerów dynamicznie rozwijających swoją karierę zawodową Kandydaci na studia Executive MBA w POU powinni spełniać następujące wymagania: • posiadać minimum trzyletnią praktykę zawodową po zakończeniu studiów • posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie minimum licencjata lub inżyniera • dobrze posługiwać się językiem angielskim - na poziomie LCCI Level II (lub równoważnym). Znajomość języka angielskiego musi być potwierdzona odpowiednim certyfikatem lub zdaniem egzaminu English for Business Level I (EFBL1) w POU lub testem kwalifikacyjnym w POU • posiadać stały dostęp do danych charakteryzujących funkcjonowanie wybranej instytucji (firmy) umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej oraz projektów – sprawdzianów z poszczególnych modułów
 • Tutuł uzyskany
  Executive MBA
 • Szczegółowe informacje

  Na program Executive MBA składa się 510 godzin obowiązkowych zajęć, w tym:

  • Seminaria strategiczne prowadzone przez praktyków biznesu (szefów, dyrektorów działów znanych polskich i międzynarodowych firm, konsultantów z Polski i zagranicy). Podczas seminariów omawiane są aktualne studia przypadków firm w kontekście zarządzania strategicznego, finansów strategicznych, strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, ekonomii oraz strategicznego zarządzania operacjami. Seminaria pozwalają na omawianie problemów zarządzania z różnych punktów widzenia, uwzględniając spojrzenie na strategie międzynarodowych firm z polskiej perspektywy. Liderzy biznesu prowadzący seminaria analizują konkretne przypadki biznesowe i ich wpływ na realizowaną strategię przedsiębiorstwa. Seminaria prowadzone są w języku polskim i angielskim.
    
  • Warsztaty z poszczególnych modułów (przedmiotów) prowadzone przez wykładowców POU, podczas których usystematyzowana wiedza teoretyczna oraz narzędzia wykorzystywane są do analizowania rzeczywistych problemów biznesowych, z którymi na co dzień spotykają się uczestnicy zajęć, jak również wybranych studiów przypadków. Istotnym elementem zajęć jest wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz wykładowcą. Warsztaty prowadzone są zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
    
  • Warsztaty on-line, prowadzone przez wykładowców z polski, jak i z zagranicy, podczas których dyskutowane są aktualne problemy ekonomiczne i gospodarcze w szerszym kontekście. Doświadczeni teoretycy i praktycy zarządzania i ekonomii wskazują na istotne powiązania w gospodarce oraz wpływ różnych zdarzeń ekonomicznych na świat biznesu. Zajęcia odbywają się przy wykorzystaniu nowoczesnego narzędzia do prowadzenia zajęć on-line w czasie rzeczywistym na platformie E-edusystems. Studenci uczestniczą w zajęciach z dowolnego miejsca, np. z pracy lub domu.
    
  • Zajęcia w grupach, które moderowane są przez samych studentów. Studenci sami ustalają tematykę, omawiają problemy, które wydają im się szczególnie interesujące. Zajęcia w grupach mogą również być poświęcone na analizowanie studiów przypadków, przygotowywanie się do kolejnych zajęć z danego modułu.
    
  • Konsultacje indywidualne ze specjalistami, dostępnych również w formie elektronicznej.
    
  • "electives" - warsztaty wyjazdowe, prowadzone przez specjalnie zapraszanych wykładowców z zagranicy, znanych specjalistów z Polski oraz praktyków biznesu. Każdy student będzie miał do wyboru warsztaty, które odpowiadają jego zainteresowaniom.

  Wszystkie elementy programu, obszary tematyczne oraz warsztaty z poszczególnych modułów są ściśle ze sobą połączone. Takie podejście pozwala na poznanie przez studentów wszystkich zależności, relacji i powiązań pomiędzy różnymi procesami zachodzącymi w firmie.

  Zakres tematyczny

  • Zarządzanie organizacją
   Moduł ten, prezentujący zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa w ramach gospodarki rynkowej, daje podstawę do studiowania pozostałych modułów MBA. Procesy globalizacji oraz wzrost konkurencyjności wymuszają weryfikację dotychczasowych metod i koncepcji zarządzania. Współczesna myśl menedżerska przesuwa akcent z zarządzania obszarami funkcjonalnymi na zarządzanie procesami. Skuteczny menedżer musi postrzegać firmę jako system powiązań i zależności.
    
  • Doskonalenie umiejętności menedżerskich
   Istotę modułu stanowi przekonanie, iż każdy powinien się doskonalić stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb. Idea „stawania się kimś więcej, niż się jest”, będąca podstawą procesu rozwoju, stanowi motyw przewodni modułu.
   W zajęciach biorą udział zarówno studenci z kilku-, jak i kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Możliwość wymiany doświadczeń staje się w tych warunkach szansą, którą warto w pełni wykorzystać.
    
  • Projekt innowacyjny
   Moduł stwarza słuchaczom możliwość przygotowania i oceny projektów jako przedsięwzięć, których celem jest zaproponowanie i wprowadzenie znaczących i innowacyjnych zmian w organizacji. Praca nad projektami ma charakter zespołowy. Studenci pracują w kilkuosobowych grupach, wspierając się wzajemnie w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów. Następnie grupy podsumowują i oceniają przebieg i wyniki swojej pracy nad projektami.
    
  • Makroekonomia międzynarodowa
   Makroekonomia międzynarodowa zajmuje się zarówno międzynarodowymi stosunkami ekonomicznymi, jak też wszelkiego rodzaju zjawiskami mającymi wpływ na te stosunki. Dyscyplina ta obejmuje swoim zainteresowaniem także działalność podmiotów kształtujących międzynarodową politykę ekonomiczną, takich jak: Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Światowa Organizacja Handlu. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
    
  • Strategiczne zarządzanie operacjami
   Program modułu obejmuje problemy związane ze sprawnym, a zarazem skutecznym kierowaniem działalnością operacyjną przedsiębiorstwa. Omawiane są techniki i metody ułatwiające diagnozowanie organizacji i przystosowanie jej do ciągłych zmian zachodzących zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji. Kluczowym pojęciem modułu jest strategia operacyjna. Tematyka zajęć koncentruje się wokół wzajemnych związków działalności operacyjnej i zarządzania strategicznego.
    
  • Strategie przedsiębiorstw
   Program modułu obejmuje przegląd teorii dotyczących strategii przedsiębiorstw. Jest on ukierunkowany na tworzenie racjonalnego modelu strategii, mającego zastosowanie w praktyce organizacji. Celem modułu jest podsumowanie wiedzy związanej z zarządzaniem strategicznym i równoczesne przygotowanie do właściwego ujęcia zagadnień strategicznych w pracach dyplomowych.
    
  • Finanse strategiczne
   Moduł koncentruje się na zagadnieniach strategicznych, związanych z finansowymi konsekwencjami funkcjonowania organizacji. Pierwsza część zajęć obejmuje analizy przypadków ze styku przedsiębiorstwo-otoczenie, stanowiąc punkt wyjścia do dyskusji. Druga część zajęć przeznaczona jest na analizę systemu zarządzania finansami w przedsiębiorstwach, w których studenci pracują bądź o których piszą pracę dyplomową. Prowadzący zajęcia pełni rolę moderatora dyskusji, a nie wykładowcy. Taka dyskusja ma ogromne znaczenie praktyczne: żaden podręcznik nie pokazuje równie dobitnie, jak różnorodne formy może przybierać w praktyce zarządzanie finansami.
    
  • Marketing strategiczny
   Wiedza przekazywana w ramach tego modułu ma podstawowe znaczenie dla osiągnięcia przez firmę sukcesu rynkowego. Ukazuje marketing strategiczny jako proces, służący ciągłemu poszukiwaniu przewagi strategicznej. Moduł przedstawia istotę marketingu strategicznego i jego rolę w szybko zmieniającym się, konkurencyjnym środowisku.
    
  • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
   Moduł obejmuje kluczowe zagadnienia funkcjonowania organizacji w dynamicznym otoczeniu. W centrum zainteresowań leży tworzenie strategii wpływających na osiągnięcie elastyczności organizacji i jej skuteczne reagowanie na zmiany.
    
  • Dysertacja
   Moduł stanowi ukoronowanie całego programu studiów. Daje studentom możliwość podjęcia oryginalnej pracy badawczej, wymagającej nie tylko niezależnego myślenia i przeprowadzania badań, lecz także zastosowania wiedzy zdobytej w trakcie studiów.
   Dysertacja musi dotyczyć problemów o znaczeniu strategicznym i spełniać wszystkie wymagania stawiane pracom akademickim na poziomie magisterskim. Zarazem powinna być opracowaniem, w którym, oprócz analizy problemów koncepcyjnych i teoretycznych, dokonuje się oceny ich skutków dla praktyki menedżerskiej, a także formułuje konkretne zalecenia praktyczne.

  Na zakończenie większości modułów studenci przygotowują samodzielną pracę, która obejmuje określony zakres tematyczny i opracowywana jest na podstawie danych swojej firmy.

Inne informacje związane z MBA Executive

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |