Home > Studia I Stopnia > Sieci Informatyczne > Dzienne > Nowy Sącz > Studai I Stopnia - Sieci Komputerowe - Nowy Sącz - Małopolskie

Studai I Stopnia - Sieci Komputerowe - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Biznesu-National Louis University

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studai I Stopnia - Sieci Komputerowe - Dzienne - Nowy Sącz - Małopolskie

 • Cele
  SIECI KOMPUTEROWE Studenci wybierający specjalność Sieci komputerowe poszerzają swoją wiedzę w kierunku projektowania i zarządzania sieciami komputerowymi. Istotna część programu zajęć pokrywa materiał wymagany do zdobycia dyplomu Akademii CISCO. Zajęcia są prowadzone w laboratorium i ukierunkowane są na praktyczne aspekty tworzenia i zarządzania siecią komputerową.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Uczelnia w pierwszej kolejności przyjmie wszystkich kandydatów, którzy spełnią jeden z poniższych warunków: * zdali maturę międzynarodową, * ukończyli zagraniczną szkołę średnią, prowadzoną wg systemu amerykańskiego lub brytyj­skiego, * uzyskali wynik minimum 50% na maturze wg programu rozszerzonego z co najmniej jednego z wymienionych przedmiotów: język angielski, matematyka, fizyka, informatyka, * uzyskali wynik minimum 40% z egzaminu z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym (dotyczy absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych). Pozostali kandydaci przyjmowani będą w miarę wolnych miejsc w ramach określonego przez Senat WSB-NLU limitu. Po przyjęciu na studia, osoba przyjęta ma obowiązek przystąpienia do sprawdzia­nów językowych (test gramatyczny, wypracowanie, rozmowa) kwalifikujących na odpo­wiedni poziom językowy, od którego rozpocznie naukę. Sprawdziany organizowane będą w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu (termin do wyboru przy składaniu dokumentów na studia). Absolwenci zagranicznych szkół średnich, prowadzonych wg systemu amerykańskiego lub brytyjskiego, osoby zdające maturę międzynarodową bądź legitymujące się CAE Certifi­cate in Advanced English, CPE Certificate of Proficiency in English i FCE First Certifica­te in English z oceną A, zwolnione są ze sprawdzianu z języka angielskiego. Do sprawdzianu nie przystępują też osoby, które nigdy nie uczyły się języka angielskiego lub wybranego drugiego języka obce­go.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat/Inżynier
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Informatyka
  Specjalność: Sieci Komputerowe


  Studia na tym kierunku dają wszechstronne przygotowanie do pracy w zawodzie informatyka, ze szczególnym uwzględnieniem technologii internetowych oraz sfery zastosowań w biznesie. Program został zaplanowany tak, by z jednej strony dać konkretne przygotowanie praktyczne, z drugiej zaś solidne podwaliny teore­tyczne, pozwalające szybko dostosować się do zmieniających się zapotrzebowań na rynku pracy. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów, z dużym doświadczeniem praktycznym. Stosowane są poglądowe metody wykładu oparte o dużą ilość przykładów i nowoczesne środki audiowizualne. Zajęcia laboratoryjne odbywają się przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu i oprogramowania.

  Zajęcia z przedmiotów informatycznych prowadzone są w nowatorskiej formie kon­wersatoriów i repetytoriów. Studenci pracują w małych grupach. Daje to lepsze warunki do zdobywania wiedzy oraz podnosi jakość kształcenia. Wszystkie mate­riały, z wyprzedzeniem zamieszczane są w Intranecie, co pozwala na lepsze przy­gotowanie się studentów do zajęć i prowadzenie ich w formie dyskusji, a nie tra­dycyjnego wykładu.

  Prezentacja Wydziału Informatyki

  Absolwent studiów inżynierskich jak i licencjackich przygoto­wany jest do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub administracją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych miejscach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane. Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają na podjęcie pracy na takich stanowiskach, jak: administrator systemów i sieci komputerowych, administrator sieci WWW (web­master), programista aplikacyjny i systemowy, programista sieci Internet, pro­jektant i analityk systemów baz danych, projektant systemów decyzyjnych, kon­sultant w zakresie kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw, wdrożeniowiec systemów informatycznych, integrator systemów informatycznych, koordynator przedsięwzięć informatyzacyjnych.

  Program

  Język angielski
  Algebra z geometrią
  Matematyka dyskretna
  Narzędzia informatyki
  Szkolenie BHP i P/POŻ
  WF 1
  Wstęp do informatyki
  Wstęp do programowania
  Algorytmy i struktury danych
  Programowanie 1
  Przedmiot humanistyczno-społeczny
  Rachunek różniczkowy i całkowy
  Systemy operacyjne I
  WF 2
  Kurs specjalnościowy 1
  Podstawy inżynierii oprogramowania
  Programowanie 2
  Projektowanie baz danych I
  Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
  Sieci komputerowe I
  Systemy informacyjne w zarządzaniu
  Teoretyczne podstawy informatyki
  Automaty i translacja
  Badania operacyjne
  Bezpieczeństwo systemów komputerowych
  Grafika komputerowa
  Kurs specjalnościowy 2
  Kurs specjalnościowy 3
  Programowanie w sieci internet
  Ekonometria
  Kurs specjalnościowy 4
  Metody numeryczne
  Organizacja i architektura komputerów
  Pracownia specjalizacyjna
  Seminarium licencjackie 1
  Systemy wspomagania decyzji
  Wykład specjalnościowy I
  Etyka biznesu i technologii
  Interakcja człowiek-komputer
  Kurs specjalnościowy 5
  Pracownia specjalizacyjna
  Praktyki zawodowe
  Przedmiot humanistyczno-społeczny 2
  Seminarium licencjackie 2
  Wykład specjalnościowy II
  Wykład specjalnościowy III


Inne informacje związane z Sieci Informatyczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |