Stosowanie Zamówień Publicznych Przy Projektach Finansowanych ze Środków UE - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Centrum Edukacji i Innowacji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Stosowanie Zamówień Publicznych Przy Projektach Finansowanych ze Środków UE - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Poznań - Wielkopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Zakres:
  1.    Zasady udzielania zamówień publicznych -równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości - cel i znaczenie.
  2.    Zamówienia publiczne do 14 000€:
  a.    zasada celowości, oszczędności, i efektywnego wydatkowania środków;
  b.    procedury dokonywania wydatków do 14 000€;
  c.    zasady organizowania i przeprowadzenia przetargu w oparciu o Kodeks cywilny;
  d.    przykładowy regulamin (procedury) udzielania zamówień publicznych do 14 000€.
  3.    Obowiązek (podmiotowy, przedmiotowy, wartościowy) stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4.    Wyłączenia stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.
  5.    Zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (Komunikat wyjaśniający KE - 2006/C 179/02):
  6.    Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
  a.    szacowanie wartości przedmiotu zamówienia;
  b.    zamówienia dokonywane w ramach jednego bądź wielu projektów;
  c.    dopuszczalny podział zamówienia na części;
  d.    wybór trybu –przesłanki zastosowania trybu innego niż podstawowe;
  e.    opis przedmiotu zamówienia.
  7.    Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  a.    udzielanie odpowiedzi na pytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  b.    dopuszczalne zmiany treści specyfikacji ;
  c.    obowiązki zamawiającego po zmianie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia ;
  d.    wybór oferty najkorzystniejszej:
  -    uzupełnianie brakujących oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw;
  -    możliwość przedłużenia terminu związania ofertą przez Wykonawcę;
  -    zakres dopuszczalnych korekt omyłek w ofercie;
  8.    Umowy w sprawie zamówień publicznych po nowelizacji:
  a.    możliwość zawarcia umowy po upływie terminu związania ofertą;
  b.    brak możliwości zmiany sposobu spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy;
  c.    zasady wprowadzania zmian treści umowy
  d.    unieważnienie zawartej umowy.
  9.    Środki ochrony prawnej:
  a.    informacja o czynności lub zaniechaniu;
  b.    odwołanie;
  c.    skarga.
  10.    Naruszenia Prawa zamówień publicznych:
  a.    obszary prawa zamówień publicznych kontrolowane przez Komisję Europejską;
  b.    metody ustalania wysokości korekt finansowych (dyferencyjna, wskaźnikowa);
  c.    kary finansowe za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych i odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
  11.    Warsztaty - część warsztatowa (z aktywnym udziałem uczestników / praca w grupach) zostanie przeprowadzona przy wykorzystaniu case-study związanych z poszczególnymi etapami przygotowania i prowadzenia postępowania, zawierania i realizacji umowy, a także kontroli zamówień publicznych. Przykłady oparte będą o aktualne i najnowsze wyroki oraz opinie KIO, wyniki kontroli ex-ante i doraźnych Prezesa UZP, a także innych instytucji właściwych do nadzoru i kontroli projektów finansowanych ze środków UE.
  12.    Obszary „wrażliwe” zamówień publicznych:
  a.    niedopuszczalne dzielenie zamówienia na części;
  b.    wady związane z ogłoszeniami;
  c.    naruszenie przesłanek wyboru trybów udzielania zamówień (np. bezpodstawne udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających);
  d.    błędy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia;
  e.    błędy w zakresie ustalania warunków udziału w postępowaniu;
  f.    niedozwolona modyfikacja treści specyfikacji;
  g.    błędy w zakresie badania i oceny ofert;
  h.    błędy  w zakresie jawności postępowania;
  i.    błędy w zakresie obowiązujących terminów;
  j.    wadliwe aneksowanie umów w sprawach zamówień publicznych;
  k.    środki ochrony prawnej.

  Prowadzący: Artur Andrzejewski

  Czas trwania: 16 godzin szkoleniowych (2 dni)

Inne informacje związane z prawo administracyjne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |