Prawo Budowlane - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Skills Up - Grupa Royal Property Poland

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Prawo Budowlane - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Cel szkolenia
  Przepisy dotyczące wznoszenia obiektów budowlanych są jednymi z najbardziej zmiennych w polskim prawie. Ponieważ nakładają one szereg ograniczeń na przedsiębiorców i innych uczestników procesu inwestycyjnego, niezwykle istotna jest ich dobra znajomość.

  Przepisy budowlane zawarte są przede wszystkim w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Prawo budowlane normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

  Korzyści dla uczestników
  W aktualnym stanie prawnym obowiązuje zasada, że roboty budowlane można rozpocząć jedynie w oparciu o opracowany projekt budowlany na podstawie pozwolenia na budowę. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z prawami i obowiązkami uczestników procesu budowlanego. Dowiedzą się jak każdą budowę rozpocząć, jak ją prowadzić i jak oddać obiekt budowlany do użytkowania.

  Zostaną im również przedstawione najczęściej występujące w praktyce błędy inwestorów i kierowników budowy, na które zwracają uwagę organy nadzoru budowlanego.

  Szkolenie polecamy dla
  • kierowników budowy i kierowników robót;
  • właścicieli obiektów oraz budowli, w tym hal produkcyjnych i magazynów;
  • przedsiębiorców (inwestorów) planujących wzniesienie obiektu budowlanego;
  • inspektorów nadzoru inwestorskiego;
  • projektantów;
  • urzędników administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego.
  Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia
  • interaktywny wykład;
  • prezentacja Power Point;
  • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe;
  • case study.
  Program szkolenia
  1. Przepisy ogólne prawa budowlanego:
   • zakres przedmiotowy ustawy;
   • słownik pojęć ustawowych;
   • ogólne zasady prawa budowlanego.
  2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie:
   • projektowanie;
   • kierowanie budową;
   • kierowanie wytwarzaniem elementów budowlanych;
   • nadzór inwestorski;
   • kontrola techniczna utrzymania obiektów budowlanych;
   • rzeczoznawstwo budowlane.
  3. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego:
   • obowiązki inwestora;
   • nadzór nad robotami budowlanymi;
   • prawa i obowiązki projektanta;
   • plan BIOZ;
   • prawa i obowiązki kierownika budowy;
   • zakaz łączenia funkcji;
   • koordynacja nadzoru inwestorskiego.
  4. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych:
   • decyzja o pozwoleniu na budowę – zasada generalna;
   • strony postępowania;
   • wyłączenia od wymogu uzyskania decyzji – omówienie najważniejszych przykładów;
   • zgłoszenie;
   • wniosek o pozwolenie na budowę;
   • projekt budowlany;
   • procedura wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę;
   • istotne odstępstwa;
   • okres ważności pozwolenia.
  5. Prowadzenie budowy i oddawanie obiektów budowlanych do użytkowania:
   • rozpoczęcie budowy;
   • wytyczenie obiektu budowlanego;
   • dziennik budowy;
   • korzystanie z nieruchomości sąsiednich;
   • samowola budowlana;
   • legalizacja;
   • wstrzymanie robót budowlanych;
   • nakaz rozbiórki;
   • przystąpienie do użytkowania;
   • pozwolenie na użytkowanie;
   • obowiązkowa kontrola.
  6. Zasady utrzymania obiektów budowlanych i postępowanie osób odpowiedzialnych na wypadek katastrofy budowlanej:
   • okresowe kontrole obiektów budowlanych;
   • przechowywanie i udostępnianie dokumentów;
   • nieodpowiedni stan techniczny obiektu i nakaz rozbiórki;
   • opróżnienie budynku;
   • utrzymanie obiektu;
   • zmiana sposobu użytkowania;
   • katastrofa budowlana – jak postępować?;
   • usuwanie skutków katastrofy.
  7. Organy administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego:
   • organy administracji architektoniczno – budowlanej;
   • organy nadzoru budowlanego;
   • zakres kontroli;
   • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB);
   • Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (WINB);
   • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB).
  8. Przepisy karne i odpowiedzialność zawodowa w budownictwie:
   • kara za samowolę;
   • wybrane występki;
   • wybrane wykroczenia;
   • postępowanie dyscyplinarne w budownictwie;
   • decyzja o ukaraniu;
   • katalog możliwych do zastosowania kar;
   • zatarcie kary.
  9. Aktualne zmiany ustawy Prawo budowlane oraz wydanych do niej aktów wykonawczych.
  10. Książka obiektu budowlanego (KOB) i zasady jej prowadzenia:
   • podmioty zobowiązane do prowadzenia KOB i zwolnienia ustawowe;
   • format książki i ogólne zasady dokonywania w niej wpisów;
   • podstawowe dane identyfikujące obiekt – co wpisać?;
   • dane ogólne o obiekcie wraz z wykazem przekazanej dokumentacji;
   • plan sytuacyjny obiektu;
   • protokoły kontroli oraz badań, remontów i przebudowy jako załączniki do KOB;
   • elementy wpisu do książki;
   • sprostowanie błędów.
  11. Case study.
  12. Zajęcia warsztatowe. Dyskusja.

Inne informacje związane z Prawo Nieruchomości

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |