Home > Studia I Stopnia > Administracja Publiczna - ogólne > Gdańsk > Polityka samorządowa i rozwoju regionalnego - Gdańsk - Pomorskie

Polityka samorządowa i rozwoju regionalnego

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Polityka samorządowa i rozwoju regionalnego - W ciągu tygodnia - Gdańsk - Pomorskie

  • Szczegółowe informacje
    Absolwent specjalności POLITYKA SAMORZĄDOWA I ROZWOJU REGIONALNEGO zdobywa rzetelną ogólną wiedzę politologiczną opartą na: ekonomii, filozofii, socjologii, psychologii społecznej, myśli politycznej, historii najnowszej oraz rozległą wiedzę z zakresu różnych dziedzin nauk humanistycznych. Uzyskuje też wiedzę o rozwoju i strukturach makroregionów, regionów i mikroregionów w Polsce, wiedzę z przedmiotów ogólnych i kierunkowych, takich jak: ekonomia, geografia, socjologia.
    Potrafi dostrzegać i wyodrębniać właściwości geograficzne, gospodarcze, demograficzne i kulturowe poszczególnych regionów. Wykorzystuje specyfikę i walory danego regionu do jego przyśpieszonego rozwoju, aktywizacji zawodowej ludności i ograniczenia bezrobocia. W ramach tej specjalności studenci poznają również zagadnienia polityki morskiej. Absolwent zna metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego w skali „makro” i „mikro”, kryteria i zasady sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi danego regionu, z uwzględnieniem w programowaniu wymogów preferowanych przez Unię Europejską. Zdobywa umiejętność opracowywania ekspertyz z zakresu rozwoju regionalnego na potrzeby administracji państwowej i samorządowej oraz różnych instytucji i organizacji. Uzyskuje także wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną w pracy i polityce socjalnej oraz na szczeblu samorządowym, w tym z zakresu polityki samorządowej i regionalnej, ustroju samorządu terytorialnego, różnych dziedzin prawa i administracji, podstaw zarządzania i administracji oraz finansów publicznych i samorządowych. Uzyskana w trakcie studiów wiedza ogólna i specjalistyczna ma umożliwić absolwentom zdobycie umiejętności wszechstronnej analizy problemów samorządowych kraju, dokonanie samodzielnej i naukowo podbudowanej analizy faktów i procesów zachodzących w społecznościach regionalnych, samorządach terenowych oraz różnych organizacjach społecznych.
    Studia na specjalności POLITYKA SAMORZĄDOWA I ROZWOJU REGIONALNEGO dają kompetencje niezbędne do podejmowania pracy na stanowiskach kierowniczych w organach samorządu terytorialnego, urzędach administracji regionalnej, w wydziałach i departamentach urzędów wojewódzkich i urzędów marszałkowskich zajmujących się rozwojem regionalnym, w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy oraz w różnych organach samorządu terytorialnego, organizacjach społecznych i pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, oświacie i placówkach opieki społecznej, firmach pośredniczących, jak też w innych zakładach.

Inne informacje związane z Administracja Publiczna - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |